Права на жертвите – по държави

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако сте лице, което е претърпяло вреда (напр. ако сте били ранен или ако Вашето имущество е било повредено или откраднато и др.) в резултат на деяние, което представлява престъпление по смисъла на френското право. Съгласно закона като жертва на престъпление се ползвате с определени индивидуални права преди, по време на производството и след неговото приключване.

Във Франция наказателното производство се състои от етап на разследване и етап на разглеждане на делото от съда. Съществуват два вида разследване в зависимост от вида на извършеното престъпление: полицейско разследване, което се извършва от полицаи от криминалната полиция под надзора на прокурора, и съдебно разследване (следствие), което се извършва под надзора на съдия-следовател от полицаи от криминалната полиция или от самия съдия-следовател.

След приключване на разследването и в зависимост от събраните доказателства делото може да бъде прекратено или пък внесено за разглеждане в съда. Във втория случай съдът разглежда събраните доказателства и решава дали да признае подсъдимия за виновен или не. Ако подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда и му налага наказание. В противен случай подсъдимият се признава за невиновен и бива оправдан.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.