Права на жертвите – по държави

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Като жертва можете да участвате в производството в качеството на граждански ищец (Nebenkläger) и по принцип можете да обжалвате присъдата, но само във връзка с факти, свързани с гражданския иск (Nebenklage). Не е възможно обаче да обжалвате единствено на основание, че размерът на санкцията не ви удовлетворява.

Срокът за обжалване на решението е една седмица. Ако Вие или Вашият адвокат сте присъствали на съдебното заседание след разпита Ви като свидетел, крайният срок започва да тече от датата на обявяване на решението. В противен случай срокът започва да тече от датата, на която решението Ви е било изпратено.

Като частен обвинител (Privatkläger) имате същото право да обжалвате като прокурора, който е започнал производството.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Ще получите уведомление за резултата от съдебното производство, ако предварително поискате тази информация. Като граждански ищец ще получите и копие от решението.

Освен това в качеството на жертва на престъпление и по Ваше искане ще получите уведомление и дали осъденото лице е получило забрана да се свързва с Вас или да се опитва да се срещне с Вас.

Ако можете да докажете законен интерес или вече сте доказали законен интерес при допускането на Вашия граждански иск, ще бъдете уведомени също така дали спрямо осъденото лице ще бъдат приложени мерки за задържане или настаняване, дали тези мерки са били отменени, дали условията на задържане са били облекчени за първи път или дали е бил разрешен отпуск. Ще бъдете уведомени за всяко по-нататъшно облекчаване на условията на задържане или отпуск, ако можете да докажете законен интерес и ако не съществува по-висш интерес, който да изисква защита на осъденото лице.

Също така ще бъдете уведомени, ако осъденото лице е избягало. В такива случаи ще бъдете информирани и за мерките, предприети за Вашата защита.

Ако след приключване на съдебния процес желаете да предявите граждански иск срещу осъденото лице, имате право на достъп до информацията, съдържаща се в наказателното дело, за да подготвите гражданския си иск. Осъденото лице ще бъде изслушано предварително, за да се определи дали съществува по-висш интерес, който изисква неговата защита и който би Ви попречил да получите достъп до делото.

Ако с решението по наказателното производство гражданският Ви иск за имуществени или неимуществени вреди е присъединен (Adhäsionsantrag), с копие от това окончателно съдебно решение имате право да се обърнете към съда по изпълнение или съдебен изпълнител за изпълнителни мерки.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За какъв период от време?

Имате право на психосоциална подкрепа по време на съдебното производство и след него.

Освен това, както е посочено по-горе, ще продължите да получавате защита по време на производството, ако заплахата срещу Вас продължава.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Както е обяснено по-горе (вж. „Какви права имам след постановяване на присъдата?“), по Ваше искане ще бъдете уведомени за резултата от производството.

Няма да получите информация обаче за мястото на задържане или настаняване на осъденото лице.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Ще бъдете уведомени, ако сте поискали това (вж. също „Какви права имам след постановяване на присъдата?“ по-горе).

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Няма да участвате в решенията за освобождаване или условно предсрочно освобождаване, нито можете да ги обжалвате. Когато взема решение за освобождаване или условно предсрочно освобождаване, съдът може да наложи мерки, за да гарантира Вашата защита (например ограничителна заповед), или да Ви предостави компенсация и възстановяване на вредите (напр. изплащане на обезщетение). Ако е необходим социален и съдебен контрол (Führungsaufsicht) след освобождаването на осъденото лице, съдът може да издаде ограничителна заповед и в тези случаи. Ако осъденото лице наруши ограничителната заповед, то може да бъде осъдено отново.

Последна актуализация: 08/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.