Права на жертвите – по държави

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството [Adhäsionsverfahren])

Ако сте претърпели вреди като жертва на престъпление, имате право да предявите иск за обезщетение за имуществени или неимуществени вреди, независимо от наказателното производство, като предявите граждански иск. Вие обаче имате право да предявите също така иск за обезщетение, като подадете молба за встъпване в наказателното производство (Adhäsionsverfahren). Ако в резултат на решение по наказателно дело е било иззето имущество, което Ви принадлежи (Tatbeute) и е равностойно на дължимото Ви обезщетение за имуществени вреди, можете да си възстановите това имущество или равностойна парична сума от прокуратурата.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Решенията за присъединяване на гражданския иск и постигнатите споразумения в производствата за присъединяване, както и решенията и спогодбите, постигнати в граждански производства, се изпълняват в съответствие с общите правила за изпълнение. Принудително изпълнение се извършва въз основа на подлежащо на изпълнение копие на решението или постигнатото споразумение, които се издават от секретаря на наказателния съд.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Законът не предвижда авансово плащане от държавата за обезщетение, дължимо от осъденото лице.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Обща информация

Ако сте жертва на престъпление с упражняване на насилие в Германия и сте получили травма, довела до увреждане, можете да поискате обезщетение за жертви на престъпления.

Можете също така да поискате обезщетение, ако сте наследник на жертва, починала в резултат на престъпление с упражняване на насилие.

От 1 юли 2018 г. жертвите, които не са германски граждани, също могат да поискат със задна дата същите обезщетения като германските граждани.

От 2009 г. насам жертвите с постоянно местожителство в Германия също могат да поискат обезщетение съгласно Закона за обезщетяване на жертвите (Opferentschädigungsgesetz, OEG), дори ако престъплението с упражняване на насилие е извършено в чужбина.

За кой вид престъпления мога да получа обезщетение?

За престъпление с упражняване на насилие, което представлява умишлено и незаконно нападение над лице (напр. физическо нападение, сексуално нападение, терористично нападение, убийство, отравяне, палеж).

Какви обезщетения мога да получа?

Обезщетение се изплаща не само за всички увреждания (физически и психологически), но също и за икономическите последици от такива увреждания.

Размерът и продължителността на компенсационните плащания се уреждат от Федералния закон за подпомагане (Bundesversorgungsgesetz). Те обхващат по-специално:

  • медицинско/болнично лечение
  • медицински помощни средства (напр. протези, зъбни протези, инвалидни колички)
  • обезщетение на увредените лица и преживелите лица
  • разходи за погребение и помощи при смърт
  • допълнителни социални помощи за икономически най-нуждаещите се лица (напр. помощ за полагане на грижи, допълнителна помощ за издръжка).

Въпреки това не се изплаща обезщетение за повреда на имущество и финансови загуби. Законът за обезщетяване на жертвите не предвижда обезщетение за неимуществени вреди. Жертвите с постоянно местожителство в Германия могат да получат обезщетение и за престъпление с упражняване на насилие, извършено в чужбина, но сумата ще бъде по-малка.

Как и къде мога да подам иск за обезщетение?

Можете да поискате обезщетение от държавата неформално или като изпратите официална молба. Няма краен срок за кандидатстване. По принцип обаче ще получавате обезщетения едва от датата, на която сте кандидатствали за тях.

Можете да изпратите молбата си до органа за социално подпомагане във федералната провинция, в която пребивавате постоянно.

Ако нямате постоянно местожителство в Германия, но сте жертва на престъпление с упражняване на насилие в Германия, можете да подадете молба до органа за социално подпомагане във федералната провинция, в която е извършено престъплението.

Ако сте кандидатствали за обезщетения от държавата, по принцип трябва да участвате в процедурата за обезщетение. Това означава да се представят всички обстоятелства, които биха могли да помогнат за изясняване на фактите по случая. Това включва съобщаване на полицията за престъплението. В някои случаи може да не е необходимо да се съобщава за престъплението.

Не е необходимо да чакате резултата от полицейското разследване или наказателното производство.

Можете да намерите всякаква друга важна информация относно обезщетенията от държавата на следния адрес:

BMAS – Opferentschädigung (немски)

BMAS - Opferentschädigung (английски) [Федерално министерство на труда и социалните въпроси – обезщетение за жертви]

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Обезщетение от държавата се предоставя независимо от това дали извършителят е бил открит или осъден. По правило не е необходимо да чакате наказателното производство да приключи, за да получите обезщетение от държавата. Компетентните органи във връзка с обезщетенията ще вземат независимо решение по всички молби за обезщетение от държавата.

Ако извършителят не е осъден в наказателното производство, обезщетение може да бъде изплатено само ако извършителят не е оправдан и производството не е прекратено поради липса на доказателства; обезщетение обаче се изплаща при по-леки престъпления, когато производството е спряно, но на извършителя са наложени определени задължения или инструкции. В такива случаи прокуратурата или съдът могат да разпоредят да Ви бъде изплатено обезщетение за имуществени или неимуществени вреди като жертва, като пълното изплащане на обезщетението ще се извърши, след като производството приключи окончателно. Като жертва обаче нямате право да поискате такова обезщетение.

Гражданският иск няма да бъде засегнат от изхода на наказателното производство, включително оправдателната присъда. Гражданският съд ще провери независимо дали искът за имуществени или неимуществени вреди е основателен.

Имам ли право на плащане по спешност, докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Не, нямате право на „авансово плащане“ преди окончателното решение в наказателното или гражданското производство.

Във връзка с обезщетението от държавата нямате право на авансово плащане. Въпреки това в резултат на Вашата молба за обезщетение от държавата е възможно да получите плащане за медицинско/болнично лечение или за амбулаторно лечение при травма, преди компетентният орган да е взел окончателно решение.

Последна актуализация: 08/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.