Права на жертвите – по държави

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за подкрепа и помощ?

Подробна информация за подкрепата и помощта, която се предоставя на жертви на престъпления, можете да намерите на централната платформа за защита на пострадалите, създадена от Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите (BMJV) и достъпна на адрес http://www.hilfe-info.de, или да изтеглите издадената от BMJV брошура „Наръчник на пострадалите“ (Opferfibel) от уебстраницата на Министерството (собствено издание на немски език). Националната платформа за защита на пострадалите включва и географски указател на центровете за консултиране на жертви, чрез който пострадалите могат бързо да намерят в своя район услугите, предлагащи помощ по телефона, чрез интернет или лично. Съответната информация се предоставя от ODABS, онлайн база данни за жертви на престъпления, достъпна на адрес www.odabs.org и поддържана от Федералното министерство на труда и социалната политика.

По-долу ще намерите списък с различните източници на помощ.

Горещи телефонни линии за подпомагане на пострадали

Списък с най-важните горещи телефонни линии, предлагащи помощ безплатно (не могат да се набират от чужбина). В Германия можете да ползвате следните телефонни номера, които са публикувани на www.hilfe-info.de:

Гореща телефонна линия при сексуално насилие (Hilfetelefon Sexueller Missbrauch): 0800 22 55 530

Гореща телефонна линия при насилие над жени (Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen): 08000 116 016

Гореща телефонна линия за насилие над мъже (Hilfetelefon Gewalt an Männer): 0800 1239900

berta — Гореща телефонна линия за общи консултации (Beratung und telefonische Anlaufstelle): 0800 30 50 750

Гореща телефонна линия за родители (Elterntelefon): 0800 11 10 550

Гореща телефонна линия за бременни жени в риск (Hilfetelefon Schwangere in Not): 0800 40 40 020

Медицинска гореща телефонна линия за закрила на детето (Medizinische Kinderschutzhotline): 0800 19 21 000

Жертвите в цяла Европа могат да получат помощ и подкрепа, като се обадят на 24-часовата гореща телефонна линия, създадена от организацията WEISSER RING e. V., на номер 116006.

Подкрепата за жертви безплатна ли е?

Да.

Каква подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

В Германия всяка от федералните провинции отговаря за предоставянето на цялостно подпомагане на пострадалите от престъпления. Отделните провинции са създали различни мерки за подобряване на положението на жертвите на престъпления и за осигуряване на подходяща помощ. Мерките включват назначаване на представители по защита на жертвите към полицейските участъци, изграждане на звена за грижа за свидетелите, центрове за временно настаняване на жени и момичета — жертви на домашно насилие, предоставяне на информация на пострадалите от престъпления лица, както и на финансова помощ. Много федерални провинции са създали специални регионални сдружения, към които работят центрове за консултации и звена за жертви на престъпления. Списък с предоставяните от всяка федерална провинция услуги за пострадали лица може да се намери на адрес: https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/EinrichtungenOpferhilfe/EinrichtungenDerOpferhilfe.html.

Съществуват и централни звена за контакт на федерално и провинциално равнище. Например на национално равнище д-р Франке е назначен за комисар на федералното правителство за жертвите и опечалените от терористични престъпления, извършени на национална територия. Д-р Феликс Клайн е назначен за комисар на федералното правителство за еврейството в Германия и за борба с антисемитизма, а д-р Рьорих е независимият комисар по въпросите, засягащи сексуалното насилие над деца.

В тринадесет провинции са назначени също представители по защита на жертвите. Отговорностите им обаче варират. Списък с отделните лица за контакт можете да намерите на www-hilfe-info.de.

Като жертва на престъпление по време на наказателното производство можете да ползвате помощ от адвокат, например за даването на свидетелски показания. Имате право на подкрепа и в качеството си на частен обвинител, още преди да заявите желанието си да се конституирате като такъв в производството. В качеството си на пострадало лице имате право да бъдете представлявани от адвокат или придружавани на съдебното заседание от лице, на което имате доверие, доколкото това не застрашава целите на разследването.

Освен на правна помощ имате право на психологическа подкрепа преди, по време на и след наказателното производство. Тази подкрепа се предоставя безплатно не само на непълнолетни жертви на престъпления против половата неприкосновеност и престъпления с използване на насилие, но и на пълнолетни жертви в особено уязвимо положение, които са пострадали в резултат на тежко престъпление с използване на насилие или тежко сексуално посегателство.

Лечение

Освен това амбулаторните центрове за преживели травми лица осигуряват краткосрочна психологическа подкрепа на жертвите на престъпления с използване на насилие. Такива центрове има в цяла Германия. Жертвите на престъпления с използване на насилие могат да получат незабавна психологическа помощ във всеки амбулаторен център за преживели травми лица. Много жертви на престъпления показват забележително подобрение само след няколко посещения за консултация и психотерапия. Ако е необходимо, лечение може да се предложи и осигури за по-дълъг период от време, например амбулаторна психотерапия или стационарна грижа в клиника за психиатрични или психосоматични състояния. Много от центровете за преживели травми лица работят към психиатрични клиники или болници и съответно в повечето случаи имат възможност да осигурят грижите на лекар психиатър.

Списък с центровете за преживели травми лица в Германия можете да намерите на адрес: Hilfe-Info.de.

Видимите травми по тялото на жертвите на сексуални посегателства и физически нападения се документират. В общия случай можете да получите след преглед от местен общопрактикуващ лекар или лекар в местната болница медицинско удостоверение за получените травми. В някои градове работят и специални амбулаторни центрове за защита от насилие, които също могат да документират травмите на пострадалите от престъпления лица.

В тези центрове получените от Вас травми и всякакви други доказателства могат да се прегледат и документират от съдебен лекар.

Финансова подкрепа

Държавата предоставя и различни видове финансова подкрепа: Всяко лице, на чието здраве е навредено в резултат на престъпление с използване на насилие, може да получи обезщетение за вреди съгласно Закона за обезщетяване на пострадалите от престъпления (Opferentschädigungsgesetz). За тази цел то трябва да подаде официално заявление до Службата за пенсионно и социално осигуряване (Landesversorgungsamt) в своята федерална провинция. Списък с всички служби за пенсионно и социално осигуряване можете да намерите и в платформата за защита на пострадалите на адрес Hilfe-Info.de. Лечението в центрове за преживели травми лица също е включено в тези помощи.

След нападения, извършени от екстремисти или терористи, пострадалите лица могат да получат обезщетение, ако са в затруднено положение (Härteleistungen). Звеното за контакт за такива помощи е Федералното министерство на правосъдието (Bundesamt für Justiz).

Ако получите травми при престъпление с упражняване на насилие на работното си място, по време на учебно групово пътуване със съученици или състуденти, по време на придвижване до или от работа или във връзка с подобно пътуване, при някои обстоятелства можете да поискате обезщетение по задължителна застраховка срещу злополука. Звеното за контакт за такива помощи е Вашият застрахователен фонд „Злополука“ или „Трудова злополука“ (Unfallkasse или Berufsgenossenschaft).

Асоциацията на пострадалите от пътнотранспортни произшествия (Verkehrsopferhilfe e.V.) е застрахователният фонд, към който следва да се обръщат пострадалите от тежко престъпление, в което е участвало превозно средство. Покритието по този фонд се ползва например, ако участвалото превозно средство няма застраховка, ако предизвикалото ПТП лице е избягало от местопроизшествието или при умишлени незаконни действия на водач на превозно средство.

Каква подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Професионални и доброволчески неправителствени организации за подпомагане на жертви изпълняват различни мерки за подобряване на положението на жертвите на престъпления и за осигуряване на подходяща помощ.

Експертите, работещи за тези организации, могат да Ви помогнат чрез обсъждане на последиците от престъплението, чрез психологическа подкрепа и чрез предоставяне на информация за възможностите за наказателно производство и финансово обезщетение за претърпените вреди. Те могат да предоставят и допълнителна помощ, например услуги на адвокат или терапевт.

Организацията WEISSER RING e. V. например предоставя подкрепа на жертви в цялата страна. Освен центрове в цяла Германия, към това сдружение работи и споменатата по-горе гореща телефонна линия за жертви на престъпления (116 006), на която пострадалите могат незабавно да получат професионална помощ. WEISSER RING e. V. предлага по-специално общи консултации, помощ в отношенията с държавни органи и съдилища, безплатна първоначална консултация с адвокат, безплатна първоначална медицинска/психологическа помощ за справяне със стреса, преживян вследствие на престъплението, придружаване на съдебни заседания и финансово подпомагане. WEISSER RING e. V. реализира и схеми за компенсиране на пострадалите и за медиация между жертвата и извършителя на престъплението.

Работната група за подкрепа на жертви на престъпления в Германия (Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. ADO) действа като обединяваща организация на различните центрове за подпомагане на пострадали от престъпления на регионално равнище. Нейните цели включват, наред с другото, насърчаване на редовния обмен на информация между центровете за подпомагане на жертви в Германия, установяване на професионални стандарти за оказване на подкрепа на жертви, разкриване на повече професионални центрове за подпомагане на жертви и поощряване на сътрудничеството между всички центрове за подпомагане. В ADO можете да получите съвети и помощ при отношенията с държавните органи, спешна психологическа помощ, медицинско лечение и терапия, правни консултации, придружаване при явяване пред полицейските, административните и съдебните органи, както и подкрепа чрез медиация между жертвата и извършителя на престъплението.

Работят и много центрове, специализирани в консултирането и подпомагането на пострадалите от конкретни видове престъпления, и по-специално сексуални престъпления и престъпления от расизъм, антисемитизъм, хомофобия и трансфобия. Те работят под шапката на различни обединяващи организации, например:

VBRG — Сдружение на центровете за консултиране на жертви на насилие, извършено от крайнодесни подбуди, расизъм и антисемитизъм (Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt)

BFF — Федерално сдружение на центровете за консултиране и горещите телефонни линии за жени в Германия (Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland)

Наред с националните инициативи за подкрепа на жертвите на престъпления всеотдайно работят и много регионални и местни центрове за помощ. Списък с регионалните и местните консултативни центрове можете да намерите на адрес: http://www.hilfe-info.de.

Последна актуализация: 08/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.