Права на жертвите – по държави

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако сте претърпели вреди, например била Ви е нанесена телесна повреда или имуществото Ви е било повредено или откраднато, в резултат на деяние, което представлява престъпление съгласно германското законодателство. Като жертва на престъпление законът Ви предоставя някои индивидуални права преди, по време и след съдебното производство.

Наказателното производство в Германия започва с разследване, което се води от полицията и от прокуратурата; такова разследване може да започне и въз основа на сигнал от пострадалия. Ако доказателствата срещу заподозрения са недостатъчни за повдигане на обвинение, прокуратурата прекратява производството. Ако са налице достатъчно доказателства, прокуратурата внася обвинителен акт срещу заподозрения в съда. Тя обаче може също така да прекрати производството при определени обстоятелства, например ако заподозреният е платил обезщетение за нанесените Ви имуществени вреди или е изпълнил определени условия и указания.

Ако съдът образува основното производство въз основа на обвинителния акт, той ще разгледа доказателствата срещу подсъдимия в съдебно заседание. Ако признае подсъдимия за виновен, съдът ще го осъди и ще му определи наказание. Съдът обаче може също така да прекрати производството срещу подсъдимия, когато е целесъобразно при по-леки случаи, например ако подсъдимият изрази съжаление и е участвал в медиация с жертвата. Ако няма достатъчно доказателства срещу подсъдимия, съдът трябва да го оправдае. Ако има постановено решение на съда, наказателното производство може да бъде продължено в съд от по-висша инстанция след обжалване.

В качеството си на жертва можете да участвате в наказателното производство като свидетел или да играете по-активна роля, като встъпите в производството като частен обвинител (Privatkläger) или граждански ищец (Nebenkläger) и по този начин се възползвате от различните права, които са Ви предоставени. Като частен обвинител вие ще заемете мястото на прокурора, а като граждански ищец ще участвате в производството успоредно с прокурора.

Само с едно кликване върху съответната връзка ще достигнете до следните информационни страници, в които се съдържа информация за различните етапи, през които минава производството, и са описани Вашите права като жертва на престъпление, когато съобщавате за извършено престъпление, по време на разследването на престъплението, по време на съдебния процес или след приключването на делото на първа инстанция. Може да получите повече информация и за правото Ви на обезщетение, както и за помощта и подкрепата, които може да получите.

Разбира се, тези информационни страници са само въведение към множеството различни правила. Например ще се нуждаете от по-конкретна информация за производства, при които обвиняемият е непълнолетен или млад пълнолетен, които тук почти не се разглеждат.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 08/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.