Права на жертвите – по държави

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Ако сте жертва на престъпление, можете да съобщите за престъплението на прокурора или на полицията, като подадете тъжба (énklisi или mínysi). (По точно казано, énklisi е тъжба, подадена лично от жертвата. В определени ситуации наказателното производство ще бъде образувано само ако е подадена тъжба (например в случай на престъпления срещу честта и репутацията на лицето). Mínysi представлява тъжба или сигнал, подаден от страна, различна от жертвата, в случай на престъпление, което органите могат да разследват по собствена инициатива, независимо от това дали жертвата се е оплакала или не. На практика обаче терминът mínysi се използва за посочване и на двата вида тъжба. Ето защо, когато в прокуратурата се подава каквато и да е тъжба, се предоставя уникален регистрационен номер, известен като arithmós vivlíou minýseon — използва се думата minýsi).

Можете също така да поискате друго лице да съобщи за престъплението от Ваше име. В този случай трябва да подпишете писмена декларация (dílosi или exousiodótisi), в която посочвате лицето, което ще подаде тъжбата вместо Вас. За тази декларация няма стандартен формуляр, но тя трябва да бъде подписана пред служител на централен или местен държавен орган или пред адвокат (включително Вашия адвокат, ако вече имате такъв), който ще потвърди Вашия подпис. Лицето, което съобщава за престъплението от Ваше име, може да бъде адвокат или някое друго лице, на което можете да се доверите. Ако става въпрос за случай, в който наказателното производство изисква тъжба от страна на жертвата, а жертвата е починала, правото за подаване на тъжба преминава към нейния преживял съпруг(а) и деца или към нейните родители (член 118, параграф 4 от Наказателно-процесуалния кодекс (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“). Ако жертвата е починала в резултат на престъплението, тези лица могат да бъдат конституирани като граждански ищци, търсещи обезщетение за претърпените от тях болка и страдание.

Можете да съобщите за престъпление устно или в писмен вид. Ако решите да съобщите за дадено престъпление устно, служителят, който приема Вашата тъжба, ще изготви доклад, в който ще я запише.

Трябва да платите такса за подаване на тъжбата си; размерът на таксата се променя периодично със съвместно решение на министъра на финансите и министъра на правосъдието, прозрачността и правата на човека. При изключителни ситуации бихте могли да платите таксата, след като сте подали тъжбата, но във всеки случай трябва да го направите в срок от три дни. Ако не заплатите таксата, тъжбата Ви ще бъде отхвърлена като недопустима. Ако имате право на правна помощ, не сте задължен да плащате таксата.. Също така не сте задължен да плащате таксата, ако сте жертва на престъпление срещу сексуалната свобода или на финансова експлоатация на сексуалния живот, домашно насилие или расова дискриминация (член 81A и член 361B от Наказателния кодекс (Poinikós Kódikas — „PK“), или ако е налице нарушение на принципа на равно третиране (член 46, параграф 2 от KPD).

В случай на престъпления, които подлежат на наказателно преследване по инициатива на органите, независимо дали това е поискано от жертвата или не, не съществуват срокове за съобщаване на престъпление, с изключение на престъпления със средна степен на обществена опасност (plimmelímata), които се погасяват по давност след пет години. В определени случаи обаче престъплението подлежи на наказателно преследване само ако Вие, в качеството си на увредена в резултат на престъплението жертва, поискате да бъде образувано наказателно производство. В тези ситуации трябва да подадете тъжба (énklisi) в срок от три месеца от датата, когато сте били осведомен за престъплението и за самоличността на извършителя (ако знаете кой е той).

Няма стандартен формуляр, който можете да използвате, за да подадете тъжба.

В тъжбата си трябва да включите следната информация:

  • пълни данни за Вашата самоличност;
  • извършителя и данните за контакт с него, ако ги знаете;
  • пълно описание на фактите;
  • всички налични документални доказателства, обосноваващи Вашата тъжба;
  • всички свидетели, които предлагате да бъдат разпитани;
  • данните на Вашия адвокат, ако сте наели такъв.

Ако не разбирате или не говорите гръцки език, можете да подадете тъжба на език, който разбирате, или ще Ви бъде предоставена необходимата езикова помощ, винаги при спазване на определените ред и условия в Наказателно-процесуалния кодекс или всички други специфични наказателни закони. Можете да поискате безплатен превод на документите (член 58 от Закон 4478/2017 относно правата на жертвите при подаване на жалбата (член 5 от Директива 2012/29/ЕС).

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Когато се подава тъжба, получавате уникален регистрационен номер на тъжбата. Този номер Ви позволява да наблюдавате хода на делото, като използвате регистъра, който се поддържа от прокуратурата или от съответната служба по жалбите. Можете също така да поискате и да получите удостоверение за хода на делото (pistopoiitikó poreías), в което да се посочва настоящата фаза на производството.

Ако делото е от компетентността на Първоинстанционния съд на Атина (Protodikeío Athinón), адвокатът Ви може да наблюдава хода на делото, когато стигне до съда, на уебсайта на Адвокатската колегия на Атина (Dikigorikós Sýllogos Athinón, http://www.dsa.gr/). Тази възможност не се предлага на самите жертви, тъй като се изисква използването на пълномощия.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

По време на съдебния процес можете да имате адвокат, но трябва да платите за неговите услуги.

Ако годишният доход на семейството Ви не надвишава две трети от минималния годишен доход на член от семейството, определен в Националния общ колективен трудов договор, ще Ви бъде назначен безвъзмездно адвокат, който ще подготви и ще подаде тъжба, и ще Ви представлява като граждански ищец във всяка фаза на производството, при условие че сте жертва на едно от следните: изтезание или друго престъпление срещу човешкото достойнство (член 137, букви А) и Б) от Наказателния кодекс); дискриминация или неравно третиране, престъпление срещу живота, личната свобода или сексуалната свобода; финансова експлоатация на сексуалния живот; престъпления срещу имущество или имуществени права; телесна повреда; или престъпление, свързано с брака или семейството. Престъплението трябва да бъде тежко престъпление (kakoúrgima) или престъпление със средна степен на обществена опасност (plimmélima) от компетентността на магистратския съд в тричленен състав (trimeloús plimmeleiodikeío), който постановява минимална присъда от шест месеца лишаване от свобода (Закон 3226/2004 (Държавен вестник 24/Α/ 4/4.2.2004), допълнен и изменен със Закон 4274/2014). Лицето, което разглежда молбата Ви за правна помощ в наказателно дело, е председателят на съда, където делото е висящо или пред който ще бъде подадена тъжба.

Адвокатът, който действа във Ваш интерес, ще Ви помогне да подготвите и да подадете документацията, необходима, за да бъдете конституиран като граждански ищец, и ще Ви помага в хода на цялото производство.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен, преди да се стигне до съд?

Ако прокурорът към магистратския съд (eisangeléas plimmeleiodikón) издаде заповед, с която отхвърля жалбата Ви поради това, че е лишена от всякакво правно основание, или ако е очевидно неоснователна по същество, или не е възможно да бъде преценена от съда, можете да обжалвате заповедта пред прокурора към апелативния съд, който се занимава с Вашия случай (eisangeléas efetón) (член 47 и член 48 от KPD), в срок от три месеца от датата на заповедта — този срок не може да бъде удължен, по каквато и да било причина. За да обжалвате заповедта, ще трябва да заплатите такса, която ще бъде възстановена, ако прокурорът потвърди заповедта.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Можете да участвате в съдебния процес само ако сте граждански ищец (politikó enágon), който иска от съда да присъди обезщетение за загуби или за морални вреди, болка и страдание. Можете да поискате да бъдете конституиран като граждански ищец, като подадете молба до прокурора, който се занимава с Вашия случай, или във Вашата тъжба, или с отделен документ до приключване на предварителното разследване (член 308 от KPD), лично или чрез адвокат, притежаващ общо или специално пълномощно във връзка с това. Вашият граждански иск се записва в доклад, като към него се прилага пълномощното на адвоката (член 83 от KPD). Ако в тъжбата си не сте поискали да бъдете разглеждан като граждански ищец, можете да го направите в наказателния съд (член 82 от KPD), преди съдът да започне да разглежда доказателствата.

Молбата Ви за Вашето конституиране като граждански ищец ще бъде отхвърлена като недопустима, освен ако включва кратко описание на случая, основанията за Вашето искане, а ако нямате постоянно пребиваване в рамките на териториалната компетентност на съда — назначаването на представител в рамките на тази юрисдикция. Представителят ще има право да приема връчването на всички документи или уведомления, адресирани до Вас като граждански ищец (член 84 от KPD). За да бъдете изслушан като граждански ищец в наказателен съд, ще трябва да посочите упълномощен адвокат и да платите фиксирана държавна такса, която покрива цялото производство, до постановяването на решение, което не подлежи на обжалване. Размерът на таксата се променя периодично със съвместно решение на министъра по икономическите въпроси и финансите и министъра на правосъдието.

Като гражданска страна Вие представлявате страна в производството с редица права. Можете да присъствате на всички съдебни заседания, включително на закритите заседания, и имате достъп до всички документи по делото. Имате право да се обърнете към съда, за да представите Вашите претенции, и след разпита на свидетел можете да коментирате или да правите изявления, или да представите становище за дадено показание или представени доказателства (член 358 от KPD). Чрез Вашия адвокат можете да задавате въпроси на извършителя, на свидетелите и на други участници (например на които и да е технически вещи лица, назначени по делото). Ще бъдете помолен да дадете показания като свидетел (без да полагате клетва) и можете също така да предложите свидетели, при условие че съдът е уведомен своевременно. Имате право да поискате отлагане на заседанието или отвод на съдия.

Във всеки случай като жертва можете да бъдете призован от съда да дадете показания като свидетел. В този случай сте задължен да се явите в съда. Когато Ви разпитват като свидетел, ще имате възможност да обясните на съда фактите, свързани с престъплението. Съдията може също така да ви зададе допълнителни въпроси.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?
Какви са правата и задълженията ми в това качество?

Можете да изберете дали да се конституирате като граждански ищец, което Ви прави страна в цялото производство със значителни процесуални права, или просто да свидетелствате като съществен свидетел, при условие че наказателното производство се провежда конкретно в резултат от престъплението срещу Вас. В гръцката съдебна система не съществува понятието за частно наказателно преследване.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Можете да подадете документите, които ще бъдат прочетени в съда (член 364 от KPD) и ще бъдат включени в преписката по делото, както и можете да призовете свидетели и да уведомите съда по подходящ начин (член 326, параграфи 2-1 от KPD).

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Можете да присъствате на публични изслушвания в хода на производството, събирането на доказателства, защитната позиция на обвиняемия, пледоариите на адвокатите и решението на съда.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Като граждански ищец имате достъп до съдържанието на преписката по делото и можете да получавате копия от решението на съда.

Последна актуализация: 14/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.