Права на жертвите – по държави

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

В края на съдебния процес съдът ще наложи на обвиняемия осъдителна или оправдателна присъда в зависимост от представените доказателства. Ако съдът признае обвиняемия за невинен, той снема от него всички обвинения и ако сте били конституиран като граждански ищец (politikós enágon), той няма да се произнесе по Вашия иск за обезщетение или финансово обезщетение за морални вреди или болка и страдание. В този случай обвиняемият има право на ответен иск срещу Вас за изплащане на обезщетение и на всички разноски, които е понесъл във връзка с делото (член 71 от Наказателно-процесуалния кодекс (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“). Ако съдът признае обвиняемия за виновен, той ще му наложи наказание и ще се произнесе относно размера на обезщетението, което трябва да получите от обвиняемия въз основа на Вашия граждански иск.

Ако съдът оправдае обвиняемия, можете да обжалвате решението само ако Ви е било разпоредено да заплатите обезщетението и разноските на обвиняемия, и то само във връзка с това, съгласно член 486, параграф 1, буква б) от KPD. Освен това, ако сте граждански ищец, можете да обжалвате частта от решението, с което искът Ви се отхвърля като неоснователен по закон, или частта, с която Ви се присъжда финансово удовлетворение или обезщетение (член 488 от KPD).

От друга страна, можете да поискате от прокурора да обжалва съдебното решение.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

След влизането в сила на присъдата ролята Ви в наказателното производство като цяло приключва. Гръцкото законодателство не предоставя други права на жертвите на престъпления във фазата на изпълнение на присъдата. Има само едно изключение: ако сте малолетно или непълнолетно дете, което е жертва на престъпление срещу личната и сексуалната свобода, имате всички свързани права дори и да не сте се конституирали като граждански ищец, включително правото да бъдете информиран от прокурора, ако извършителят бъде освободен, временно или окончателно, както и за всеки отпуск, който му е даден, докато се намира в затвора (член 108A от KPD).

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Като жертва Вие имате право на безплатен достъп в условията на поверителност до службите, осигуряващи общи или специализирани услуги за подкрепа и грижа, в зависимост от нуждите Ви преди, по време на и за определен период от време след прекратяване на наказателното производство. Тези права могат да се отнасят и за членовете на Вашето семейство в зависимост от техните нужди и от сериозността на претърпените от тях вреди в резултат на извършеното срещу Вас престъпление. Полицията или всеки друг компетентен орган, пред когото сте подали жалба, по Ваше искане може да Ви предостави информация или да Ви насочи към: социалните служби от първо и второ ниво на местните държавни органи; специализирани заведения за психично здраве; общностни центрове (Kéntra Koinótitas), консултативни центрове (symvoulevtiká kéntra) към Генералния секретариат за равенство между половете; структури за подкрепа на Националния център за социална солидарност (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); независими служби за защита на непълнолетни жертви (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) към Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека или частни организации, както и професионални и доброволни сдружения. Ако сте жена, жертва на престъпление срещу Вашата собствена лична и сексуална свобода или на финансова експлоатация на сексуалния живот, домашно насилие, трафик на хора, сводничество или престъпления, извършени от расистки подбуди, Вашите деца също имат право да получат достъп до служби за подкрепа и грижа (член 61 от Закон 4478/2017 относно правото на достъп до служби за подкрепа и грижа за жертвите (член 8 от Директива 2012/29/ЕС).

Службите, осигуряващи общи услуги за подкрепа и грижа, могат да ви предоставят, наред с други неща, информация и съвети относно Вашите права като жертва и Вашето право да поискате обезщетение за причинени вреди; информация за това как можете да участвате в наказателното производство като граждански ищец или като свидетел; информация или пряко препращане към всички въведени съответни специализирани служби за подкрепа; емоционална и психологическа подкрепа; съвети във връзка с финансови и практически въпроси, свързани с престъплението; или съвети, свързани с предотвратяването на вторична и повторна виктимизация, сплашване и отмъщение.

Службите, осигуряващи специализирани услуги за подкрепа и грижа, ще насочат жертвите към приюти или ще им предоставят друго подходящо временно настаняване за жертви, нуждаещи се от сигурно място поради непосредствена опасност от вторична и повторна виктимизация, сплашване или отмъщение, като могат да осигурят интегрирана подкрепа, включително подкрепа и консултации, свързани с причинена травма, за жертви със специфични нужди, като например: жертви на насилие от расистки подбуди или сексуално насилие, жертви на основано на идентичността или на пола насилие и жертви на насилие при близки взаимоотношения (член 62 от Закон 4478/2017 относно подкрепата от службите за подкрепа на жертвите (член 9 от Директива 2012/29/ЕС).

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Като жертва ще бъдете информиран за хода на наказателното производство и ще бъдете уведомен без ненужно забавяне за съдебното решение, ако поискате това, в съответствие с приложимите разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс, при условие че сте били конституиран като граждански ищец. Ако сте конституиран като граждански ищец, информация за производството може да Ви бъде предоставена по електронната поща, лично или чрез Вашия адвокат (член 59 от Закон 4478/2017 относно правото на жертвите да получават информация по делото (член 6 от Директива 2012/29/ЕС).

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Имате право да бъдете информиран, ако решението за временно задържане бъде отменено или променено от компетентния съдебен орган или ако извършителят е окончателно освободен или е избягал от затвора, или е получил разрешение от отговорните служители на място за задържане, за всякакви мерки, които могат да бъдат предприети, за да бъдете защитен, в случай че извършителят е освободен или е избягал от затвора. Такава информация трябва да Ви бъде предоставена, при условие че има разрешение от прокурора, ако съществува действителна или потенциална опасност за Вашата безопасност, при условие че не възникне риск от вреда за извършителя, произтичаща от разкриването на такава информация (член 59 от Закон 4478/2017 относно правото на жертвите да получават информация по делото (член 6 от Директива 2012/29/ЕС).

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Не. Съдът обаче може да поиска обезщетение за претърпените от жертвата на престъпно деяние вреди (член 100, параграф 3a от Наказателния кодекс (Poinikós Kódikas — „PK“) като алтернатива на или предпоставка за спиране на наказанието, в случай на пробация или надзор от служител по социално подпомагане (epimelitís koinonikís arogís)(член 100 от PK). Спазването на изискванията на съда от страна на извършителя се следи от служителя по социалното подпомагане, а в случай на неспазване компетентният прокурор може да поиска от съда, който е разпоредил спирането, да отмени заповедта.

Последна актуализация: 14/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.