Права на жертвите – по държави

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

При първия Ви контакт с полицията или с друг компетентен орган ще Ви бъде предоставена, без ненужно забавяне и чрез всички налични средства, информация относно реда и условията за допустимост за подаване на тъжба и относно правото Ви да бъдете конституиран като граждански ищец, претендиращ за обезщетение за причинени вреди (politikós enágon); относно това по какъв начин и при какви условия можете да получите правна консултация, да предявите иск за обезщетение за причинени вреди или да получите услуги по писмен и устен превод; относно наличните услуги за възстановително правосъдие и органите, които могат да работят за възстановяване на вредите, като посредничат между Вас и извършителя; относно това по какъв начин и при какви условия могат да бъдат възстановени разходите, направени в резултат на участието Ви в наказателното производство, и как можете да подадете жалба срещу даден орган, ако считате че правата Ви не са били зачетени.

Освен за правата Ви в рамките на наказателното производство, ще бъдете информиран и за

достъпа Ви до медицински грижи и всякаква специализирана помощ, включително психологическа помощ и алтернативно настаняване, както и за начина и условията, при които могат да се прилагат мерки за защита.

Ако пребивавате в друга държава — членка на ЕС, ще Ви бъде предоставена специална информация за това по какъв начин и при какви условия можете да упражнявате правата си.

Обхватът и съдържанието на предоставената информация ще се различават, в зависимост от конкретните Ви изисквания и личното Ви положение, както и вида и характера на престъплението. В хода на производството ще бъде предоставена допълнителна и по-подробна информация, по преценка на компетентния орган и в зависимост от Вашите нужди (член 57 от Закон 4478/2017 относно правото на получаване на информация от първия контакт с компетентен орган (член 4 от Директива 2012/29/ЕС).

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Ако пребивавате в държава — членка на ЕС, различна от държавата, в която е извършено престъплението, ще бъдете призовани да дадете показания непосредствено, след като сте съобщили за престъплението. Това може да се извърши в съответствие с разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“), съгласно който се допуска използването на комуникационни технологии, например видеоконферентна връзка, телефон или интернет (член 233, параграф 1 от KPD).

Ако пребивавате в Гърция, а престъплението е извършено в друга държава — членка на ЕС, можете да подадете тъжба пред прокурора към магистратския съд (eisangeléas plimmeleiodikón) по местопребиваването Ви, който без ненужно забавяне ще предаде тъжбата Ви на компетентния правоприлагащ орган на съответната държава членка чрез прокурора към апелативния съд (eisangeléas efetón), освен ако гръцките съдилища не са компетентни по въпроса. В случай че гръцкото право е приложимо и наказателното производство се води в Гърция, прокурорът не е задължен да изпрати жалбата до държавата членка, в която е извършено престъплението. В този случай, за да се гарантира, че получавате адекватна информация, и за да се насърчи взаимната правна помощ, прокурорът към магистратския съд, който гледа делото, без ненужно забавяне ще уведоми и компетентния правоприлагащ орган в държавата членка, в която е извършено престъплението, чрез прокурора към апелативния съд.

(Член 64 от Закон 4478/2017 относно правата на жертвите, които пребивават в друга държава членка (член 17 от Директива 2012/29/ЕС)

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Когато подавате тъжба, отговорният служител трябва да Ви информира, че можете да получите копие от нея.

(Член 58 от Закон 4478/2017 относно правата на жертвите при подаване на жалбата (член 5 от Директива 2012/29/ЕС)

Когато се подава тъжба, получавате уникален регистрационен номер на тъжбата (arithmós vivlíou mínysis). Този номер Ви позволява да наблюдавате хода на делото, като използвате регистъра, който се води от прокуратурата, или като се свържете със службата по жалбите. Можете също така да поискате и да получите удостоверение за хода на делото (pistopoiitikó poreías), в което се посочва настоящата фаза на производството (например провежда се разследване с цел установяване валидността на тъжбата или се провежда предварително разследване) и се описват резултатите от всяка фаза (например: прокурорът е прекратил производството; повдигнати са обвинения и извършителят е даден под съд, в който случай ще ви бъдат посочени времето и мястото на провеждане на съдебния процес и характерът на повдигнатите обвинения; досъдебното следствие (kyría anákrisi) е в ход или е постановено решение, с което се свалят обвиненията или се прекратява наказателното преследване; постановено е съдебно решение, ако сте бил конституиран като граждански ищец, претендиращ за обезщетение за причинените вреди).

(Член 59 от Закон 4478/2017 относно правото на жертвите да получават информация по делото (член 6 от Директива 2012/29/ЕС)

Ако делото е от компетентността на Първоинстанционния съд в Атина (Protodikeío Athinón), адвокатът Ви може да наблюдава хода на делото, когато то стигне до съда, на уебсайта на Адвокатската колегия на Атина (Dikigorikós Sýllogos Athinón, http://www.dsa.gr/). Тази възможност не се предоставя на самите жертви, тъй като се изисква използването на пълномощия.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Ако не разбирате или не говорите гръцки език, можете да подадете тъжба на език, който разбирате, или ще Ви бъде предоставена необходимата езикова помощ, като винаги се спазват редът и условията, определени в Наказателно.процесуалния кодекс или който и да било специфичен наказателен закон — Вие ще бъдете надлежно информиран от отговорните служители. Можете също така да поискате безплатен писмен превод на тъжбата Ви.

(Член 58 от Закон 4478/2017 относно правото на жертвите при подаване на жалбата (член 5 от Директива 2012/29/ЕС)

Ако трябва да бъдете разпитан като свидетел в която и да е фаза на производството, а не можете да говорите или да разбира достатъчно добре гръцки език, незабавно ще Ви бъдат предоставени услугите на устен преводач. Правото на устен превод включва предоставянето на подходяща помощ за лица със затруднения по отношение на слуха или речта. Когато е целесъобразно, могат да се използват комуникационни технологии, като например видеоконферентна връзка, телефон или интернет, освен когато физическото присъствие на устния преводач се счита за наложително от лицето, което провежда Вашия разпит (член 233, параграф 1 от KPD).

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

При първия Ви контакт полицията или другите органи ще осъществяват комуникация с Вас на прост и достъпен език, устно или писмено, като отчитат Вашите индивидуални характеристики, като например преди всичко Вашата възраст, зрялост, интелектуални и умствени способности, образование, езикови умения, всякакви затруднения със слуха или речта, или дали сте в тежко емоционално състояние, което засяга способността Ви да разбирате и да бъдете разбирани. Насоки във връзка с Вашите права са достъпни в писмен вид на почти всички обичайно говорими езици и на Брайлова азбука (член 56, параграф 2 от Закон 4478/2017 (член 3 от Директива 2012/29/ЕС). Освен това, ако имате затруднения със слуха или речта, ще Ви бъде предоставена подходяща помощ от устен преводач (член 233, параграф 1 от KPD).

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Ако сте малолетно или непълнолетно дете (на възраст под 18 години), Вашият законен представител (родител или настойник) може да съобщи за престъплението от Ваше име. Ако сте на възраст над 12 години, можете да съобщите за престъплението заедно с Вашия законен представител (член 118, параграф 2 от Наказателния кодекс (Poinikós Kódikas — „PK“).

Дали да разполагате със специални права в хода на наказателното производство, зависи от характера на престъплението. Така например, ако сте жертва на нарушаване на Вашата лична или сексуална свобода, трафик на хора, туризъм с цел секс, отвличане, похищение или сексуално престъпление, имате право:

  • да прегледате преписката по делото дори ако не сте били конституиран като граждански ищец (член 108A от KPD);
  • разпитът Ви да бъде записан, за да можете да го използвате в хода на бъдещото наказателно производство, без да е необходимо да се явявате отново пред прокурора или съда (член 226A от KPD);
  • да получите помощ от психолог или детски психиатър, когато давате показания като свидетел;
  • да получите информация дали извършителят е бил освободен (член 108A от KPD);
  • да поискате ограничителна заповед срещу извършителя, с която му се забранява да се свързва с Вас или да приближава дома Ви.
  • Освен това във всички случаи имате право:
  • на индивидуална оценка, за да се установи дали следва да се прилагат специалните мерки за защита, когато е налице риск от повторно превръщане в жертва (член 68 от Закон 4478/2017 относно индивидуалната оценка на жертвите с цел установяване на специфичните им нужди от защита (член 22 от Директива 2012/29/ЕС);
  • на искане до прокуратурата или съдебните органи да назначат законен настойник за малолетни или непълнолетни деца (epimelitís anilikón), които да Ви представляват във всяка фаза от наказателното производство, ако родителите Ви нямат възможност да присъстват или ако не сте придружен или сте разделен от семейството си (член 69, параграф 7 от Закон 4478/2017 относно правото на защита на жертвите със специфични нужди от защита в хода на наказателното производство (член 23 и член 24 от Директива 2012/29/ЕС);
  • да поискате да бъдете конституиран като граждански ищец, претендиращ за обезщетение за причинените вреди, като сте придружен от законния Ви представител (член 82, параграф 2 от KPD).

Каква информация мога да получа от разследващите органи или от организациите за подкрепа на жертвите по време на разследването?

Можете да получите информация за настоящата фаза на производството от прокурора, ако преписката по делото (dikografía) му е била изпратена.

Ако сте били конституиран като граждански ищец, можете да се запознаете със съдържанието на преписката по делото и да получите копия от документите по него, след като обвиняемият е призован да представи писмена защита (apología) или е била издадена заповед за арест (éntalma sýllipsis), или заповед за принудително явяване (éntalma viaías prosagogís) (член 108 от KPD), или ако заподозреният е бил призован от органите да даде показания. Дотогава производството е поверително.

Службите за подкрепа и защита на жертвите могат да предоставят информация, съвети и подкрепа за това как можете да упражните Вашите права, включително правото да претендирате за обезщетение за вредите, които сте претърпели в резултат на престъплението, и за Вашата роля в наказателното производство като граждански ищец или като свидетел (член 62 от Закон 4478/2017 относно подкрепата от службите за подкрепа на жертвите (член 9 от Директива 2012/29/ЕС)).

Какви права имам като свидетел?

Ако трябва да бъдете разпитан като свидетел, ще получите призовка от прокурора или от полицейския служител, провеждащ предварителните разследвания, от съдия от районния наказателен съд (ptaismatodíkis) или от съдия-следовател (anakritís). Трябва да се явите и да свидетелствате пред тях веднага след получаване на призовката. От Вас ще бъде поискано да опишете какво се е случило, и вероятно да отговорите на няколко допълнителни въпроса. Ако имате роднинска връзка със заподозрения, можете да откажете да свидетелствате (член 222 от KPD).

Ако имате затруднения със слуха или речта, можете да дадете писмени показания. Ако не говорите гръцки език, имате право да получите услугите на устен преводач, които са безплатни.

Ако сте жертва на трафик на хора, принадлежите към специална група свидетели: Вие ще получите предварително помощ от психолог или от психиатър, който ще действа в сътрудничество с разследващите полицейски или съдебни служители, като използва подходящи методи за диагностика, за да установи интелектуалните Ви способности и психическото Ви състояние. По време на Вашия разпит ще присъства психолог или психиатър. Можете да бъдете придружаван от Вашия законен представител, освен ако съдия-следователят не разпореди той да не присъства, като представи мотивите си за това.

Вашите показания ще бъдат снети писмено и когато е възможно, ще бъде направен аудио-визуален запис, така че да бъдат предадени на съда по електронен път, в който случай няма да бъде необходимо да присъствате физически по време на следващите фази на производството.

Ако това е случай на домашно насилие, а Вие сте член на семейството, показанията Ви няма да бъдат снети под клетва. Ако сте малолетно или непълнолетно дете, няма да бъдете призован да свидетелствате като свидетел в съда. Вместо това можете да представите писмени показания, които ще бъдат прочетени в съдебната зала, освен ако физическото Ви присъствие се счита за наложително.

След като бъдете разпитан, можете да поискате възстановяване на всички разноски, които сте направили (разноски за транспорт или за настаняване) от органа, който Ви е призовал да свидетелствате (член 288 от KPD).

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

В зависимост от характера на престъплението и Вашата роля в наказателното производство са възможни различни видове защита.

Ако сте жертва на организирана престъпност или тероризъм и сте бил призован да свидетелствате като ключов свидетел, като част от досъдебното разследване на престъпни деяния можете да поискате специална защита срещу потенциално сплашване или отмъщение. В зависимост от случая видът на предоставяната защита може да включва полицейска защита, защита на Вашата анонимност (Вашето име, място на раждане, дом и месторабота, професия, възраст и други ще бъдат премахнати от всички писмени записи) или дори смяна на самоличност, и преместване в друга държава. Можете да поискате да свидетелствате чрез аудиовизуална технология. Ако работите за публична агенция, можете да поискате да Ви преместят временно или за постоянно на друга длъжност. Мерките за защита ще изискват Вашето съгласие и ще ограничат свободата Ви само до необходимото за Вашата собствена безопасност; те могат да бъдат отменени, ако поискате това в писмен вид или ако не успеете да сътрудничите, за да гарантирате успеха им (член 9 от Закон 2928/2001 относно защитата на свидетелите).

Ако сте жертва на домашно насилие, полицейските служители, които се занимават с Вашия случай, при никакви обстоятелства не могат да оповестяват Вашата самоличност, самоличността на извършителя, домашния Ви адрес или някаква информация, която може да разкрие Вашата самоличност (член 20 от Закон 3500/2006).

Като жертва можете да подадете писмена молба за мерки, които да предотвратят всякакъв контакт между Вас и членовете на Вашето семейство и извършителя на местата, където се провежда наказателното производство. Вашата молба ще бъде разгледана от магистратския съд в тричленен състав (trimelés plimmeleiodikeío) на мястото, където се гледа наказателното производство, по време на всяка фаза на производството, в съответствие с ускорената процедура за престъпления in flagrante delicto

(член 65 от Закон 4478/2017 относно правото да се избягва контакт между жертвата и извършителя на престъпление (член 19 от Директива 2012/29/ЕС).

Последна актуализация: 24/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.