Права на жертвите – по държави

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Можете да претендирате за обезщетение за причинени вреди от извършителя, като предявите граждански иск. Можете да предявите гражданския си иск в рамките на наказателното производство — в хода на разследването или по време на съдебния процес. С предявяването на Вашия иск Вие се конституирате като граждански ищец (politikós enágon). Можете да претендирате финансово обезщетение за вреди, причинени на имуществото Ви, и/или за претърпени морални вреди, болка и страдание. Към иска си можете да добавите всички разноски, които сте направили във връзка с делото (адвокатски хонорари, възнаграждения на съдебни изпълнители, пътни разноски и други).

Ако съдът признае обвиняемия за виновен, той ще му разпореди да Ви изплати обезщетение. На практика размерът на това обезщетение много често е символичен и по-малък от действителните вреди, които сте претърпели. За останалата част трябва да предявите отделен иск пред граждански съд.

От друга страна, можете да предявите иска си директно пред гражданския съд. Гражданският съд ще разпореди на извършителя да изплати обезщетение, което съответства на действително претърпените от Вас вреди.

Ако предявен от Вас иск е висящ пред граждански съд, можете да го предявите отново в рамките на наказателно производство; в този случай делото пред гражданския съд ще бъде прекратено.

Ако сте жертва на тежко умишлено престъпление, имате право на обезщетение от държавата. Моля, разгледайте информационните листове относно обезщетяването на жертвите на престъпления в Гърция (на английски, гръцки и на други езици) в Европейската съдебна мрежа (възстановително правосъдие).

Последна актуализация: 14/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.