Права на жертвите – по държави

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако вследствие на инцидент, който представлява престъпление съгласно гръцкото право, сте претърпели вреди, например били сте ранен или имуществото Ви е било повредено или откраднато. Като жертва на престъпление законодателството Ви предоставя определени индивидуални права преди, по време на и след съдебния процес.

Наказателното производство в Гърция започва с разследване (dierévnisi) на престъплението. Понякога разследването се разделя на предварително разследване (prokatarktikí exétasi) и на съдебно разследване (anákrisi). Целта на предварителното разследване е да се разгледат обстоятелствата по случая и да се установи дали следва да се образува наказателно производство или не.

Разследването се провежда от полицията и от служителите на съда — прокурора (eisangeléas), съдия-следователя (anakritís) или съвместно. В края на разследването полицейският служител, на когото е възложена работата по случая, предава всички събрани доказателства на прокурора. След това прокурорът разглежда свършената до момента работа и предава делото на съда заедно с препоръките си за начина, по който следва да продължи делото.

След като разгледа преписката по делото и препоръките на прокурора, съдът или ще разпореди започване на съдебен процес, или ще приключи делото.

По време на съдебния процес съдът разглежда всички събрани доказателства и решава дали обвиняемият е виновен, или е невинен. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, той бива осъден. Ако съдът признае обвиняемия за невинен, той бива оправдан.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете:

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 14/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.