Права на жертвите – по държави

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Жертвата може да обжалва съдебното решение, ако тя също така е частен тъжител, частен обвинител или граждански ищец или ако съдебното решение съдържа разпоредба, позволяваща обжалване. Гражданският ищец може да обжалва разпорежданията по същество по гражданския иск. Ако съдебното решение съдържа други разпореждания по отношение на жертвата, тя може да ги обжалва.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Ако присъдата е била обжалвана на първа и втора инстанция, жертвата има право да присъства на съдебния процес и на открито заседание на съда от втора или трета инстанция, да има достъп до документите, изготвени в хода на съдебното производство, да подава молби и възражения, както и да се обърне към съда след заключителната реч на прокурора.

Имам ли право на подкрепа или защита след съдебния процес? За колко време?

Отговорът на този въпрос във връзка с подпомагането на жертвите е в сферата на отговорностите на заместник-държавния секретар по въпросите на правосъдието и законодателството в областта на частното право към Министерство на правосъдието и заместник-държавния секретар по въпросите на управлението на правосъдната методология към Министерство на правосъдието, а защитата на жертвата е в обхвата на отговорностите на Министерство на вътрешните работи.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Съдът трябва да връчи съдебното решение на жертвата, от което тя бива информирана за съдържанието на присъдата, а именно естеството, вида, степента и съдържанието на наказанието или мерките, наложени на подсъдимия.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Жертвата или в случай на нейната смърт — нейният правоприемник, има право при поискване да получи информация във връзка с престъплението, касаещо жертвата, относно следното:

а) освобождаването или бягството на подсъдимия от предварителния арест,

б) условното предсрочно освобождаване или окончателното освобождаване, или бягството, както и прекъсването на изпълнението на наказанието лишаване от свобода на лице, осъдено на наказание лишаване от свобода за по-дълъг срок,

в) освобождаването или бягството на лицето, което е осъдено на наказание лишаване от свобода за по-кратък срок, както и прекъсването на изпълнението на наказанието,

г) освобождаването или бягството на лицето, което е поставено под временно принудително медицинско лечение,

д) освобождаването, напускането без разрешение и адаптационен отпуск на лицето, поставено под принудително медицинско лечение, и

е) временното или постоянното освобождаване на непълнолетни извършители от трудово-възпитателни институции, напускането без разрешение на трудово-възпитателната институция или прекъсването на интернирането в трудово-възпитателна институция.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Пенитенциарната институция определя последния ден от наказанието лишаване от свобода и организира освобождаването на осъденото лице. Ако от пенитенциарната институция бъде отправено искане за условно предсрочно освобождаване на осъденото лице, съдията по наказателни дела ще проведе изслушване, за което жертвата няма да бъде уведомена и в което не може да участва. Жертвата не може да прави изявление и не може да обжалва решението на съда за условното предсрочно освобождаване.

Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.