Права на жертвите – по държави

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Аз съм жетва на престъпление: Към кого мога да се обърна за подкрепа и съдействие?

Ако сте станали жетва на престъпление, можете да съобщите за това в най-близкото полицейско управление и като се обадите на номерата за спешни повиквания 107 или 112.

Служителите на държавната служба за подкрепа на жертвите на престъпления и Службата за правна помощ могат да Ви помогнат в най-близката областна правителствена служба. В Унгария служителите на безплатната линия за подкрепа на жертвите (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal) (+36-80-225-225) предоставят незабавна помощ при обаждане по телефона 24 часа в денонощието.

Националната кризисна телефонна информационна служба (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) предоставя помощ по-специално на жертвите на домашно насилие, насилието между роднини, малтретиране на деца, както и проституция и трафик на хора при обаждане на телефонен номер +36-80-205-520.

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

 • Полиция: 107
 • Общ номер за спешни повиквания: 112
 • Телефон за свидетели (Telefontanú): +36-80-555-111 (на който можете анонимно да съобщавате за престъпления)
 • Линия за подкрепа на жертвите (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal): +36-80-225-225 (безплатен телефонен номер, на който в Унгария можете да се обаждате 24 часа в денонощието)
 • Националната кризисна телефонна информационна служба (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) +36-80-205-520
 • NGO NANE Асоциация за правата на жените (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (гореща телефонна линия за малтретирани жени и деца; на този номер можете да се обаждате безплатно и от мобилен телефон всеки понеделник, вторник, четвъртък и петък между 18 и 22 ч.)
  • +36-40-603-006 (за жертвите на сексуално насилие, можете да се обаждате на този номер в петък между 10 и 14 ч. по местните тарифи)
 • Асоциация на родителите (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (безплатна телефонна услуга за правна помощ по основни правни и психологически въпроси за жени, които живеят в условия на ежедневно насилие, на който можете да се обаждате в сряда между 16 и 18 ч.)

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Процедурите за подкрепа на жертвите са достъпни без заплащане на такси и безплатно. Ако не говорите унгарски език или имате нужда от жестомимичен преводач поради увреждания, свързани с общуването, разноските за писмен и устен превод ще бъдат поети от държавата.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

От Службата за подкрепа на жертвите (ÁldozatsegítÅ‘ Szolgálat) могат:

 • да Ви уведомят относно вашите права, задължения, възможности,
 • да Ви предоставят сведения за социални услуги, здравни услуги и обезщетения, свързани със здравно осигуряване,
 • да Ви предоставят незабавна парична помощ (в рамките на 5 дни от извършването на съответното престъпление),
 • да Ви предоставят емоционална подкрепа (включително психологическа помощ, ако е необходимо),
 • да Ви предоставят правни съвети и практическа помощ по ясни случаи,
 • да потвърдят статута ви на жертва,
 • в допълнение към посоченото по-горе тежко увредени лица и роднини на жертви, които са починали в резултат от тежки престъпления, могат да кандидатстват за обезщетение от държавата.

Националната кризисна телефонна информационна служба (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) може

 • да предоставят незабавна помощ за граждани (главно за жени и деца), които са в тежки кризисни ситуации поради малтретиране,
 • да осигурят незабавно настаняване в безопасни защитени домове за лица в нужда след консултация. То се осигурява в кризисни домове, където настаняването се предоставя за 30 дни, но когато това е оправдано, може да бъде удължено с още 30 дни. Настаняването се предоставя безплатно и е част от предоставената грижа, специалистите в кризисните домове ще помогнат да намерите безопасно, дългосрочно решение на проблема, като те поддържат връзка със семейния асистент към съответната Социална служба за подкрепа на семейства и деца.

Службата за правна помощ (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • предоставя правни съвети в случаи, в които фактите по случая са относително ясни,
 • и в случай че законно определените условия са спазени,
 • а. предоставя извънсъдебни услуги (консултиране, обработка на документи), безплатно или при благоприятни условия,
 • б. предоставя процесуално представителство в съдебното производство и в досъдебната фаза (когато случаят бива разследван от разследващия орган или прокурора) на наказателното производство. Ако е предвидено процесуално представителство, действителната правна услуга се предоставя от адвокати и правни кантори, които са в договорни отношения със Службата за правна помощ.

Какъв вид подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Първоначално можете да разчитате на следните неправителствени организации:

Благотворителна асоциация „Бял обръч“ (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület):

 • лична грижа след престъпление,
 • безплатна правна помощ,
 • безплатна медиация,
 • безплатна психологическа помощ,
 • финансова подкрепа за лицата, които са в нужда (само ако престъплението е било съобщено в полицията),
 • помощ във връзка с процедурите на други органи,
 • медиация по отношение на подкрепата, предоставена от други организации и институции.

NGO NANE Асоциация за правата на жените(NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):

 • предоставяне на информация,
 • незабавна практическа помощ за лицата, които са в криза (например настаняване в защитени домове за жени, уведомяване на органите, съвети относно действията и възможностите),
 • групови сесии,
 • правна помощ (чрез правни съвети, ако е необходимо).

NGO ESZTER Ambulance (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • психологическа помощ,
 • правна помощ.

Асоциация на родителите (Patent Egyesület):

 • информация и съвети,
 • предоставяне на допълнителни консултации с психолог или социален работник,
 • предоставяне на правна помощ на малтретирани жени, както и на жертви на насилие, основано на пола, и на дискриминация.

Anonymous Ways Foundation (Névtelen Utak Alapítvány):

 • безопасно настаняване,
 • рехабилитация,
 • повторна интеграция.
Последна актуализация: 21/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.