Права на жертвите – по държави

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Единствено жертва, която участва в производството в качеството на граждански ищец, има автономно право да обжалва, като във всички случаи то се ограничава до защитата на Вашите граждански интереси.

Съгласно италианския Закон № 46/2006 гражданският ищец вече няма общо право на обжалване; можете да обжалвате единствено пред Касационния съд (Corte di Cassazione).

Можете да обжалвате в следните случаи:

  • срещу аспекти на присъдата, които са свързани с гражданския иск;
  • срещу влязла в сила оправдателна присъда единствено по отношение на гражданските аспекти на делото;
  • срещу аспекти на съдебното решение, които се отнасят до Вашето право на обезщетение и възстановяване на разноски.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Що се отнася до преразглеждането, ако Вие в качеството на жертва участвате като граждански ищец в съдебен процес, завършил със съдебно решение, което желаете да бъде преразгледано, след като започне фазата на изслушване, имате право на намеса по отношение на допустимостта на самата молба. Това се прилага дори в случаите, когато сте завели извънредна жалба срещу присъда след сключване на сделка с признаване на вина, като в специално съдебно решение е определено, че е възможно да поискате и да се сдобиете със съдебно решение, според което извършителят на престъплението трябва да възстанови хонорарите за правни услуги.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Законодателен декрет № 9 от 11 февруари 2015 г. определя правилата за прилагане на Директива 2011/99/ЕС, която се основава на принципа на взаимно признаване и регламентира европейската заповед за защита, за да се гарантира, че мерките, които целят защитата на дадено лице от престъпно деяние, което би могло да нанесе щети на това лице или да застраши неговия/нейния живот, физическо или психично здраве, достойнство, лична свобода или сексуална неприкосновеност, ще продължат да бъдат прилагани дори и ако това лице се премести в друга държава членка. В директивата се определя, че европейска заповед за защита може да бъде издадена само ако в издаващата държава вече е била приета мярка за защита, която налага на лицето, създаващо опасност, една или повече от следните забрани или ограничения: забрана да посещава някои селища, места или определени райони, в които защитеното лице пребивава или посещава; забрана или регламентиране на контактите със защитеното лице; забрана или регламентиране на доближаването до защитеното лице на по-малко от определено разстояние. При получаване на европейска заповед за защита компетентният орган на изпълняващата държава членка без необосновано забавяне, признава тази заповед и приема всяка мярка, предвидена в националното право при подобни случаи, за да гарантира защитата на защитеното лице.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

След приключване на разискванията председателстващият съдия ще изготви и подпише диспозитива и ще бъде съставено кратко резюме, съдържащо правните и фактическите мотиви, въз основа на които е взето съдебното решение. Съдебното решение ще бъде оповестено публично по време на съдебното заседание, като диспозитивът ще бъде прочетен. Прочитането на изложението на мотивите и диспозитива на съдебното решение е равнозначно на уведомяване относно съдебното решение на страните, които присъстват или които трябва да присъстват на съдебното заседание. Съдията ще постанови присъда, ако обвиняемият със сигурност е виновен за извършеното престъпление. Със съдебното решение съдията ще определи наложената присъда и всички мерки за защита (misure di sicurezza). Ако осъденият извършител на престъплението е в несъстоятелност, съдията ще разпореди неговият или нейният граждански представител да заплати имуществената санкция. В допълнение съдебното решение ще определи, осъденият извършител на престъплението да заплати разноските по съдебния процес. По искане на гражданския ищец съдията ще разпореди публикуване на присъдата във вестниците и то ще бъде изпълнено за сметка на осъдения извършител на престъплението, а при необходимост — за сметка на неговия или нейния граждански представител.

Съдебното решение ще съдържа:

  • а. заглавието „in nome del popolo italiano” [„в името на италианския народ”] и обозначение на органа, който го е издал;
  • б. личните данни на извършителя на престъплението и друга лична информация, която служи за установяване на неговата/нейната самоличност, и обща информация относно други частни лица по делото;
  • в. обвиненията;
  • г. документите, представени от страните;
  • д. кратко обяснение на правните и фактическите мотиви, въз основа на които е взето решението, като се упоменават и доказателствата, формиращи основанието за вземане на решението, както и обяснение на мотивите, поради които съдията счита насрещните доказателства за недостоверни;
  • е. диспозитива с посочване на членове от приложените актове;
  • ж. датата и подписа на съдията.

След като бъде публикувано, съдебното решение ще бъде заведено в съдебното деловодство. Ако след като бъде постановено, решението не бъде публикувано в срок от тридесет дни или в друг срок, не по-дълъг от 90 дни след издаването му, до прокуратурата и до частните лица, които имат право да обжалват, както и до защитника на извършителя на престъплението се изпраща известие за неговото постановяване.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

В член 90а от Наказателно-процесуалния кодекс (Codice di procedura penale) се определя, че за тежки престъпления срещу личността трябва да бъдете незабавно уведомявани, ако сте поискали това, що се отнася до подготвителни действия за освобождаване или до изтичане на заповед за задържане и ако обвиняемият избяга от задържането под стража в досъдебното производство или от затвора, както и ако осъденият извършител на престъплението умишлено е в нарушение.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Не е често срещана практика, преди да се вземе решението, то да бъде съгласувано с жертвата.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.