Права на жертвите – по държави

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Когато бъдат уведомени за престъплението, прокуратурата и отдел „Наказателно разследване“ (ОНР) трябва да Ви съобщят, че в качеството Ви на пострадала страна имате право да определите съветник, за да упражните предоставените Ви права, както и че имате право на достъп до правна помощ от италианската държава (член 101 от италианския Наказателно-процесуален кодекс (Codice di procedura penale или c.p.p.)

След първия контакт с органите за съдебно преследване ще Ви бъде предоставена информация — на език, който разбирате — относно:

 • процедурите за съобщаване или подаване на жалба, ролята Ви в разследването и съдебния процес, правото Ви да бъдете информиран за датата и мястото на провеждане на съдебния процес, както и обвиненията, а ако сте се присъединил към производството като граждански ищец — правото Ви да бъдете уведомен за съдебното решение, включително в обобщен вид;
 • правото Ви на правен съвет и правна помощ, за които се заплаща от италианската държава;
 • как да упражните правото си на услуги за устен превод и за писмен превод на документите по делото;
 • всички мерки за защита, на които може да имате право;
 • признатите Ви по закон права, ако пребивавате в държава — членка на ЕС, която е различна от държавата, в която е извършено престъплението;
 • по какъв начин ще бъдат възстановени разходите, направени в резултат на участие в наказателното производство;
 • възможността да се претендира за обезщетение за претърпените в резултат на престъплението вреди и увреждания;
 • възможността за приключване на производството чрез оттегляне на жалбата или чрез медиация;
 • правата, с които ще разполагате в производства, при които ответникът поиска спиране на производството с изпитателен срок или при които се прилага изключване на наказуемостта поради тривиалното естество на престъплението;
 • здравните заведения в района, институциите за жилищно настаняване, домовете за временно настаняване на пострадалите от домашно насилие и центровете за подслон.

(член 90а от c.p.p.)

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Ако не говорите или не разбирате италиански език, имате право да използвате език, който знаете, при съобщаването или подаването на жалба в прокуратурата към окръжния съд от първа инстанция (tribunale). По същия начин имате право при поискване да получите потвърждение за получаването на Вашето съобщение или жалба, преведено на език, който разбирате (член 107б от Правилника за прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale или disp.att.).

Ако Вашето пребиваване или местожителство е в Италия, прокурорът ще изпрати съобщения или жалби във връзка с престъпления, извършени в други държави — членки на Европейския съюз, на главния прокурор в апелативния съд (Corte di appello), така че той/тя да може да ги предаде на компетентния съдебен орган (член 108б disp.att.).

Моля, вж. също така:

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

След първия контакт с органите за съдебно преследване ще Ви бъде предоставена информация — на език, който разбирате — относно:

 • правото Ви да получавате информация относно хода на производството и данните, вписани в Официалния регистър на докладваните престъпления;
 • правото Ви да бъдете информиран относно искане за прекратяване на производството;
 • как да възразите срещу нарушения на Вашите права;
 • органите, от които можете да получите информация по Вашия случай;
 • по какъв начин ще бъдат възстановени разходите, направени в резултат на участие в наказателното производство;

Ако подадете такова искане в производство за тежко престъпление против личността, незабавно ще бъдете информиран чрез ОНР за подготовката за освобождаване или за изтичането на заповед за задържане, като по същия начин ще бъдете своевременно информиран и ако ответникът се укрие от задържането под стража в досъдебното производство или от наказанието „лишаване от свобода“, както и ако той/тя умишлено не спази заповед за задържане, освен ако това би изложило извършителя на реален риск (член 90б от c.p.p.).

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Органът за съдебно разследване ще определи писмен преводач, когато даден документ трябва да се преведе на чужд език или на диалект, който не се разбира лесно, или устен преводач, когато желаете или трябва да направите изявление, а не говорите италиански език. Изявлението може да бъде направено и в писмена форма и включено в съобщението, с осигурен превод от преводач.

По целесъобразност органът ще определи устен преводач по собствена инициатива, ако не говорите или не разбирате италиански език и трябва да представите своите доказателства, както и в случай че желаете да участвате в съдебно заседание и сте поискал съдействието на устен преводач.

Когато е възможно, съдействието на устен преводач може да бъде осигурено и чрез технологии за комуникация от разстояние, при условие че не е нужно преводачът да присъства физически, за да можете правилно да упражните своите права или за да разбирате напълно производството.

Ако не говорите или не разбирате италиански език, имате право на безплатен превод на документи или на части от тях, които съдържат информация, свързана с упражняването на Вашите права. Преводът може да бъде осигурен в устна форма или под формата на резюме, ако органът за съдебно разследване не счита, че това ще засегне Вашите права (член 143а от c.p.p.).

Ако не говорите или не разбирате италиански език, при съобщаването или подаването на жалба в прокуратурата към окръжния съд от първа инстанция имате право да използвате език, който знаете. По същия начин имате право при поискване да получите потвърждение за получаването на Вашето съобщение или жалба, преведено на език, който разбирате (член 107б от disp.att).

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

Органът за съдебно разследване ще определи писмен преводач, когато даден документ трябва да се преведе на чужд език или на диалект, който не се разбира лесно, или устен преводач, когато желаете или трябва да направите изявление, а не говорите италиански език.

Ако сте малолетно или непълнолетно дете, съдията може да нареди да бъде извършена експертиза, включително по негова собствена инициатива, ако не е сигурно каква е Вашата възраст (като се приема, че в случай на съмнение ще бъдете считан за малолетно или непълнолетно дете за целите на прилагането на процедурните насоки). Същата експертиза може да бъде използвана и за да се определи дали имате увреждане.

Член 351, параграф 1б от c.p.p.

Ако в производства за престъпления, попадащи в обхвата на членове 572, 600, 600а, 600б, 600в, 600в.1, 600г, 601, 602, 609а, 609в, 609г, 609д, 609й и 612а от италианския Наказателен кодекс, ОНР поиска от малолетни или непълнолетни деца да дадат кратки показания, той трябва да потърси съдействието на квалифициран психолог или детски психиатър, определен от прокуратурата. Същото важи в случаите, когато от пълнолетни лица в особено уязвимо състояние се изисква да дадат кратки показания. Във всеки случай се гарантира, че когато се изисква даването на кратки показания, лицата в особено уязвимо състояние няма да влязат в контакт с разследваното лице и няма да бъдат многократно призовавани да дават кратки показания, освен ако това се окаже абсолютно необходимо за разследването.

Член 362, параграф 1а от c.p.p.

В производства за престъпления по член 351, параграф 1б прокуратурата трябва да потърси съдействието на експерт по психология или детска психиатрия, когато събира доказателства от малолетни или непълнолетни деца. Същото важи в случаите, когато от пълнолетни лица в особено уязвимо състояние се изисква да дадат кратки показания. Във всеки случай се гарантира, че когато се изисква даването на кратки показания, лицата в особено уязвимо състояние няма да влязат в контакт с разследваното лице и няма да бъдат многократно призовавани да дават кратки показания, освен ако това се окаже абсолютно необходимо за разследването.

Член 498, параграфи 4—4в от c.p.p.

4. Разпитът на малолетни или непълнолетни деца като свидетели, включително въпросите и възраженията на страните, се провежда от председателя на съда. При провеждането на разпита председателят на съда може да потърси съдействието на роднина на малолетното или непълнолетното дете или квалифициран детски психолог. Ако след изслушването на страните председателят на съда счита, че малолетното или непълнолетното дете няма да се разстрои от директен разпит, той/тя ще нареди даването на показания да продължи по начина, описан в предходните раздели. Нареждането може да бъде оттеглено в хода на разпита.

4а По искане на една от страните или ако председателят на съда счете това за необходимо, се прилагат процедурите, посочени в член 398, параграф 5а.

4б В производства за престъпления, попадащи в обхвата на членове 572, 600, 600а, 600б, 600в, 600г, 601, 602, 609а, 609б, 609в, 609ж и 612а от италианския Наказателен кодекс, по искане на жертвите на престъплението(ята), които са малолетни или непълнолетни деца или пълнолетни лица с психично заболяване, или по искане на техния съветник те ще бъдат разпитани през огледално стъкло и посредством система за комуникации.

4в. Без да се засягат предходните раздели, ако пострадалата страна се намира в особено уязвимо състояние и трябва да бъде подложена на разпит, по искане на жертвата или на нейния съветник съдията ще нареди да бъдат предприети охранителни мерки.

Член 398, параграф 5в от c.p.p.
Без да се засяга раздел 5б, ако пострадалата стана се намира в особено уязвимо състояние и трябва да бъде подложена на разпит, се прилагат разпоредбите по член 498, параграф 4в.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Подкрепа на жертвите на престъпления се оказва от здравните заведения в района, от институции за жилищно настаняване, домове за временно настаняване на пострадали от домашно насилие и центрове за подслон, както и от други заведения, управлявани от местни и регионални организации. Принципно много региони разполагат с мрежа от асоциации, съставени от местни организации, прокуратурата, окръжните съдилища и здравните заведения, които осигуряват безплатна подкрепа на жертви на всякакви видове престъпления.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Да. По-специално ако сте жертва на определени видове престъпления (например трафик на хора, домашно насилие, сексуално посегателство), съществуват някои добре установени организации, които поддържат връзка с правоприлагащите органи и които ще Ви предоставят информация относно домове за временно настаняване на пострадали от домашно насилие или институции за жилищно настаняване, които биха могли да се погрижат за Вас.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Ако се намирате в особено уязвимо състояние, във всеки случай се гарантира, че когато се изисква да дадете кратки показания, няма да влезете в контакт с разследваното лице и няма да бъдете призоваван многократно да давате кратки показания, освен ако това се окаже абсолютно необходимо за разследването.

В допълнение към това Законодателен указ № 196 от 30 юни 2003 г. (Кодекс в областта на защитата на личните данни) съдържа конкретни правила за обработването на съдебни данни, които са насочени към защитата на тяхната поверителност и сигурност. Отделно от това се счита, че след като Вие в качеството си на жертва придобиете статута на пострадала страна по наказателно производство, ще трябва да дадете показания в съда. В кодекса се предвиждат правила относно начина, по който се извършва това, като целта е да не се налага да повтаряте показанията си няколко пъти (предварителното изслушване — incidente probatorio), както и правила, които защитават правото Ви като жертва да не влизате в контакт с разследваното/обвиненото лице. Ако сте жертва под 18-годишна възраст, във вестниците не трябва да се появява нито Ваша снимка, нито името Ви. Последната точка важи и за жертви над 18-годишна възраст. Системата цели да предотврати разпространението на Вашите лични данни и на информация, чрез която можете да бъдете идентифициран.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление, преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Достъпът до услугите за подкрепа на жертви на престъпления не зависи от това дали сте съобщил за престъплението.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

При определени обстоятелства, предвидени в закона (членове 273 и 274 от c.p.p.), които могат да включват, наред с другото, опасната ситуация, в която е възможно да се окажете пострадала страна (опасност, произтичаща по-специално от възможността извършителят да продължи да извършва незаконни действия), съдебните органи могат да наредят да бъдат наложени мерки за надзор на извършителя на престъплението. Например той/тя може незабавно да бъде изведен от семейното жилище; може да му/? бъде забранено да отива на места, които Вие посещавате често и да му/? бъде забранено да живее на определени места. В противен случай той/тя може да бъде поставен/а под домашен арест или да бъде задържан/а под стража в досъдебното производство.

Имате право да бъдете информиран относно искания за отмяна или замяна на наложените на извършителя мерки за надзор, да възразите чрез подаване на писмена защита в двудневен срок или да изразите своето мнение (член 299 от c.p.p.). Освен това имате право да бъдете информиран относно съдебни решения за промяна, отмяна или замяна на мерките за надзор, наложени на заподозряното лице.

Освен това могат да бъдат наредени допълнителни процесуални мерки за защита, по-специално ако се намирате в особено уязвимо състояние, ако сте малолетно или непълнолетно дете или сте жертва на определени престъпления, по-специално:

 • ако се намирате в особено уязвимо състояние, във всеки случай се гарантира, че когато се изисква да дадете кратки показания, няма да влезете в контакт с разследваното лице и няма да бъдете призоваван многократно да давате кратки показания, освен ако това се окаже абсолютно необходимо;
 • ако сте малолетно или непълнолетно дете и ОНР изисква да дадете кратки показания, той трябва да потърси съдействието на квалифициран психолог или детски психиатър, определен от прокуратурата (член 351, параграф 1б от c.p.p.);
 • ако сте малолетно или непълнолетно дете и прокуратурата изисква да дадете кратки показания, тя трябва да потърси съдействието на квалифициран психолог или детски психиатър. Ако се намирате в особено уязвимо състояние, във всеки случай се гарантира, че когато се изисква да дадете кратки показания, няма да влезете в контакт с разследваното лице и няма да бъдете призоваван многократно да давате кратки показания, освен ако това се окаже абсолютно необходимо за разследването (член 362, параграф 1а от c.p.p.);
 • Разпитът на малолетни или непълнолетни деца като свидетели се провежда от председателя на съда, като той/тя може да потърси съдействието на роднина на малолетното или непълнолетното дете или квалифициран детски психолог. (член 498 от c.p.p.);
 • По искане на една от страните или ако председателят на съда счете това за необходимо, когато една от страните, които трябва да дадат показания, е малолетно или непълнолетно дете, съдът може да издаде нареждане, в което се посочват мястото, часът и конкретните процедури за предварителното изслушване, ако това е необходимо и подходящо за защитата на съответните лица. Изслушването може да бъде проведено на различно място от първоинстанционния съд и съдът може да използва специални помещения или, ако не са налични такива, да проведе изслушването в дома на даващото показания лице;
 • свидетелските показания трябва да бъдат записани изцяло чрез фонографски или аудиовизуални средства. Ако не е налично записващо оборудване или технически персонал, се осигурява експертиза или техническа консултация;
 • в случаи, свързани с тежки престъпления, по искане на жертвите на престъпленията, които са малолетни или непълнолетни деца или пълнолетни лица с психично заболяване, или по искане на техния съветник те ще бъдат разпитани през огледално стъкло и посредством система за комуникации.

Кой може да ми предложи защита?

(Вж. по-горе)

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Ако възникне необходимост от специална защита, съгласно закона жертвите на престъпления подлежат на индивидуална оценка, за да се определи дали и до каква степен биха имали полза от специални мерки в хода на производството. Ще се обърне особено внимание, ако сте малолетно или непълнолетно дете и/или лице в особено уязвимо състояние. Съдията ще прецени дали в хода на наказателното производство следва да бъдете обхванат от подходящи мерки за защита. В рамките на разследването разпитите Ви трябва да бъдат извършени на подходящи места и да бъдат проведени от квалифицирани специалисти. Ако сред жертвите има малолетни или непълнолетни деца, съдът трябва да бъде информиран за непълнолетни и малолетни лица, за да прецени ситуацията и охранителните мерки. За да бъдете защитен от последващи престъпления, първоинстанционният съд може да наложи ограничения на свободата на извършителя (лишаване от свобода, забрана да ходи на места, които Вие посещавате често, извеждане от семейното жилище). За прилагането на такива мерки трябва да бъдете уведомен. (член 282в от c.p.p.). Освен това, когато съдията нареди извършителят да бъде изведен от семейното жилище или на по-късен етап, можете да поискате от съдията също така да нареди извършителят да плаща издръжка (член 282а от c.p.p.). Дирекцията на полицията в съответната провинция (Questura) разполага със служба, която упражнява подобни правомощия.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Ако жертвите на тежки престъпления са малолетни или непълнолетни деца или лица в особено уязвимо състояние, когато дават показания, те имат право на охранителни мерки. По-специално могат да бъдат взети мерки да се предотврати влизането Ви в контакт с извършителя по време на разследването или съдебния процес. Освен това, ако се намирате в особено уязвимо състояние, е възможно да се използват аудиовизуални записи на Вашите показания дори когато това не е абсолютно необходимо.

Насоки за сезиране
(член 413 от c.p.p.): заявление от разследваното физическо лице или от жертвата на престъплението

 1. Разследваното физическо лице или жертвата на престъплението може да подаде заявление до главния прокурор да издаде нареждане за сезиране съгласно член 412, параграф 1 (ако прокуратурата няма да извърши наказателно преследване или ако не поиска приключване на делото в предвидения по закон или удължения от съдията срок).
 2. Ако бъде наредено сезиране, главният прокурор ще извърши необходимото предварително разследване и ще отправи евентуални искания в тридесетдневен срок от подаването на заявлението, както е предвидено в член 412, параграф 1.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Освен поради възрастта, физически недостатък или умствена изостаналост, статут на особено уязвима жертва може да се придобие при определени видове престъпления и при определени процедури и обстоятелства по разглеждания случай. За да се прецени уязвимостта, ще се вземе предвид дали случаят се отнася до тежко престъпление против личността или престъпление, основано на расова омраза, дали той е свързан с организирана престъпност или тероризъм, включително на международно равнище, или с трафик на хора, дали се дължи на дискриминация и дали жертвата зависи емоционално, психологически или икономически от извършителя (член 90в от c.p.p.).

Ако сте особено уязвим, във всеки случай се позволява използването на аудиовизуални записи на Вашите показания дори когато това не е абсолютно необходимо.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ В КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ — Ако в случаи, свързани с малтретиране на членове на семейството или партньори, поробване или държане в робство, детска проституция, детска порнография, виртуална порнография, туристически инициативи, насочени към детска проституция, трафик на хора, закупуване и продажба на роби, сексуално посегателство, квалифицирани престъпления, сексуални действия с малолетно или непълнолетно дете, групови сексуални престъпления, установяване на контакт с малолетни или непълнолетни деца за сексуални цели и преследване, се намирате в особено уязвимо състояние и бъде поискано да дадете показания, ако вече сте дали показания по време на предварителното изслушване или на изслушване с кръстосан разпит с лицето, срещу което ще се използват тези показания, или ако са налице писмени записи на Вашите показания, ще трябва да дадете показания само ако са свързани с факти и обстоятелства, различни от обсъдените в предишните Ви показания, или ако съдията или една от страните счита това за необходимо въз основа на конкретни изисквания.

КРАТКИ ПОКАЗАНИЯ — ако ОНР изисква от жертви в особено уязвимо състояние да дадат кратки показания, той трябва да потърси съдействието на квалифициран психолог или детски психиатър, определен от прокуратурата дори ако жертвите са над 18-годишна възраст. Във всеки случай се гарантира, че когато се изисква даването на кратки показания, лицата в особено уязвимо състояние няма да влязат в контакт с разследваното лице и няма да бъдат призовавани многократно да дават кратки показания, освен ако това се окаже абсолютно необходимо за разследването (член 351, параграф 1б).

СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА — ако прокуратурата изисква от жертви в особено уязвимо състояние да дадат кратки показания, тя трябва да потърси съдействието на квалифициран психолог или детски психиатър дори ако жертвите са над 18-годишна възраст. Във всеки случай се гарантира, че когато се изисква даването на кратки показания, лицата в особено уязвимо състояние няма да влязат в контакт с разследваното лице и няма да бъдат призовавани многократно да дават кратки показания, освен ако това се окаже абсолютно необходимо за разследването (член 362, параграф 1а).

РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛИ: Разпитът Ви като свидетел, включително въпросите и насрещните твърдения на страните, ще бъде проведен от председателя на съда. При провеждането на разпита на свидетели председателят на съда може да потърси съдействието на Ваш роднина или на квалифициран детски психолог. Ако след изслушването на страните председателят на съда счита, че директният разпит не би Ви разстроил, той/тя ще нареди даването на показания да продължи по начина, описан в предходните раздели. Нареждането може да бъде оттеглено в хода на разпита (член 498 от c.p.p.).

По искане на една от страните или ако председателят на съда счете това за необходимо, се прилагат процедурите, посочени в член 398, параграф 5а) (предварително изслушване за събиране на доказателства, вж. по-долу).

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗСЛУШВАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА — (член 398, параграф 5а) По искане на една от страните или ако председателят на съда счете това за необходимо, се прилагат следните процедури: ако в случай на разследвания, свързани с малтретиране на членове на семейството или партньори, поробване или държане в робство, детска проституция, детска порнография, виртуална порнография, туристически инициативи, насочени към детска проституция, трафик на хора, закупуване и продажба на роби, сексуално посегателство, квалифицирани престъпления, сексуални действия с малолетно или непълнолетно дете, групови сексуални престъпления, установяване на контакт с малолетни или непълнолетни деца за сексуални цели и преследване, сред лицата, които трябва да дадат показания, има пълнолетни лица в особено уязвимо състояние, съдът може да издаде нареждане, в което се посочват мястото, часът и конкретните процедури за изслушването за събиране на доказателства, ако това е необходимо и подходящо за защитата на съответните лица. Изслушването може да бъде проведено на различно място от първоинстанционния съд и съдът може да използва специални помещения или, ако не са налични такива, да проведе изслушването в дома на даващото показания лице. Свидетелските показания трябва да бъдат записани изцяло чрез фонографски или аудиовизуални средства. Ако не е налично записващо оборудване или технически персонал, се осигурява експертиза или техническа консултация. Освен това ще бъде изготвен писмен доклад от разпита под формата на резюме. Транскрипция на записа ще бъде предоставена само по искане на страните.

Ако се намирате в особено уязвимо състояние и е необходимо да бъдете разпитан, по Ваше искане или по искане на Вашия съветник съдията ще нареди да бъдат предприети охранителни мерки (член 498, параграф 4в от c.p.p.).

В производства, свързани с горепосочените престъпления, прокуратурата може, включително по Ваше искане или по искане на разследваното лице, да поиска да дадете показания по време на предварителното изслушване дори когато това не е посочено като изискване. Ако се намирате в особено уязвимо състояние, прокуратурата може, включително по Ваше искане или по искане на разследваното лице, да поиска да дадете показания по време на предварителното изслушване (член 392 от c.p.p.).

Събирането на доказателства, при което се изисква участието на жертви в особено уязвимо състояние, може да бъде извършено чрез разпространената процедура на предварително изслушване — инструмент, чиято цел, наред с другото, е да не позволи да пострадате допълнително (вторично виктимизиране) поради постоянно участие в съдебния процес.

ПРАВНА ПОМОЩ — Ако сте жертва на престъпления, свързани с малтретиране на членове на семейството или партньори, генитално осакатяване на жени, сексуално посегателство, сексуални действия с малолетно или непълнолетно дете, групови сексуални престъпления и преследване, при всички положения ще имате право на безплатна правна помощ дори когато доходите Ви са надхвърлят установения в закона максимален размер, който дава такова право. Същото важи, ако сте малолетно или непълнолетно дете и сте жертва на престъпления, свързани с поробване или държане в робство, детска проституция, детска порнография, туристически инициативи, насочени към детска проституция, трафик на хора, закупуване и продажба на роби и развращаване на малолетни и непълнолетни деца.

Не съм пълнолетен. Имам ли специални права?

(Вж. по-горе)

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Ако жертвата на престъплението е починала, най-близките роднини на жертвата упражняват правата, които са ? предоставени по закон.

(член 90, параграф 3 от c.p.p.).

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

(Вж. по-горе)

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Медиацията при престъпления е залегнала в Законодателен указ № 274/2000, който позволява на жертвата да предяви иск пряко срещу извършителя, като поиска обезщетение за увредените си интереси. Това право може да бъде упражнено само във връзка с престъпления, при които може да се предяви жалба (по-леки нарушения).

За стартирането и провеждането на медиация при престъпления е необходимо съгласието на страните, за да се достигне до приемливо споразумение. Във всеки един момент от производството мировият съдия трябва да насърчава във възможно най-голяма степен помиряването между страните. Престъпленията, обхванати от компетентността на мировия съдия, които по своето естество са подходящи за медиация, включват: клевети, разгласяване на позорящи обстоятелства, нападение, нанасяне на телесна повреда, леки телесни повреди, хулиганство.

Освен това страните по наказателното производство или техните съветници могат да подават директно заявления до службата по медиация с оглед на алтернативното определение на наказателното производство под юрисдикцията на мирови съдия, както е предвидено в член 35 от Законодателен указ № 274/2000, или с оглед издаването на решение, че престъплението е погасено поради предприетите от извършителя компенсаторни мерки.

За престъпления, във връзка с които може да се подаде жалба, имате право да поискате заподозряното за извършването на престъплението лице да бъде призовано да се яви пред мирови съдия. Заявлението трябва да бъде подписано от Вас в качеството Ви на пострадалата страна или от Вашия законен представител, както и от Вашия съветник. Подписът Ви се удостоверява от Вашия съветник. Ако сте малолетно или непълнолетно дете под 14-годишна възраст, с психично заболяване или увреждане, заявлението трябва да бъде подписано от Ваш родител, настойник с пълно настойничество, настойник с ограничено настойничество или специален настойник. Подаването на заявлението поражда същия ефект като подаването за жалба (член 21).

Подаване на заявлението: заявлението трябва да бъде подадено предварително в прокуратурата, като бъде изпратено до нейния секретариат, а впоследствие трябва да бъде подадено от заявителя, с доказателство за посоченото по-горе изпращане, до съдебния секретар на местния мирови съдия в тримесечен срок от съобщаването за престъплението. Ако вече сте подали жалба за същия инцидент, трябва да посочите това в заявлението, да приложите копие от жалбата и да подадете още едно копие до секретариата на прокуратурата. В такъв случай мировият съдия ще нареди да му бъде предадена първоначалната жалба (член 22).

Присъединяване към производството като граждански ищец — ако желаете да се присъедините към производство като граждански ищец, трябва да направите това при подаването на заявлението, като то би означавало евентуално лишаване от права. Съдържащото се в заявлението мотивирано искане за обезщетение или компенсация по същество се равнява на присъединяване към производството като граждански ищец (член 23).

Заявлението ще бъде недопустимо:

 • а. ако бъде подадено след крайния срок;
 • б. ако бъде подадено в случаи, различни от предвидените;
 • в. ако не съдържа необходимата информация или не е подписано;
 • г. ако описанието на инцидента или идентифицирането на източниците на доказателства не е достатъчно;
 • д. ако няма доказателства, че прокуратурата е била уведомена.

Искания от прокуратурата (член 25): В десетдневен срок от подаването на заявлението прокуратурата ще представи своите искания на съдебния секретар на мировия съдия. Ако тя счете, че заявлението е недопустимо или явно неоснователно, или ако е представено пред мирови съдия, който не е компетентен в съответния регион, прокуратурата няма да приеме призовката или в противен случай ще представи обвинението, като потвърди или измени посоченото в жалбата обвинение.

След изтичането на крайния срок мировият съдия ще пристъпи към разглеждане на случая дори ако прокуратурата не е представила никакви искания. Ако мировият съдия не счита заявлението за недопустимо или явно неоснователно и приема, че то е в рамките на неговата компетентност, в 20-дневен срок от подаването на заявлението той ще издаде нареждане за призоваване на страните да се явят на съдебно заседание.

Ако една от няколко пострадали страни подаде заявление, това не възпрепятства останалите да участват в производството, като разполагат със съдействието на съветник и със същите права като основния жалбоподател. Участващите пострадали страни могат да се присъединят към гражданския иск, преди да бъде обявено откриването на съдебното заседание. Ако на съдебното заседание не присъстват пострадалите страни, на които нареждането е връчено правилно, това е равносилно на отказ от правото за подаване на жалба или на оттегляне на жалбата, ако вече е подадена такава.

Съдебно заседание: Призовката за съдебно заседание се подава до съдебния секретар на мировия съдия със съответните уведомления от прокуратурата или от Вас в качеството Ви на пострадала страна поне няколко дни преди датата, на която е насрочено съдебното заседание.

Ако престъплението позволява подаване на жалба, съдията ще насърчи помиряването между страните. В такъв случай, когато това би било от полза с цел помиряване, съдията може да отложи съдебното заседание за срок, не по-дълъг от два месеца, а при необходимост също така може да използва мерки за медиация, осигурени от публични или частни центрове и институции в региона. Във всеки случай направените от страните изявления в хода на помиряването при никакви положения не могат да се използват за целите на разискването (член 29).

Ако бъде постигната съдебна спогодба, ще бъде изготвен доклад, в който се потвърждават оттеглянето на жалбата или отказът от заявлението и съответното съгласие. Отказът от заявлението поражда същия ефект като оттеглянето на жалбата.

В резултат на медиация можете да оттеглите Вашата жалба, при което ще бъде обявено, че случаят е приключен поради липса на причина за действие. Освен това, тъй като положителният резултат от медиацията може да доведе до обезщетение за причинените от престъплението вреди, може да се стигне до издаването на решение, че престъплението е погасено като следствие от предоставеното от извършителя обезщетение преди провеждането на съдебното заседание или поради тривиалното естество на престъплението.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Правилата за защита на жертви могат да бъдат намерени в Наказателно-процесуалния кодекс, в Законодателен указ № 212 от 15 декември 2015 г., с който се прилага Директива 2012/29/ЕС относно правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, в Законодателен указ № 204 от 9 ноември 2007 г., в Указ № 222 от 23 декември 2008 г. (с който се прилага Законодателен указ № 204/2007), в член 11 от Закон № 122 от 7 юли 2016 г. (Европейски закон 2015—2016 (обезщетение за жертви на тежки престъпления) и в редица други регулаторни мерки, насочени към жертви на конкретни видове престъпления.

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.