Права на жертвите – по държави

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Извършването на престъпление и последващото осъждане означават, че засегнатата страна може да претендира за обезщетение за причинени вреди. Италианското право предвижда два начина, по които можете да получите обезщетение за претърпените от Вас вреди.

  • Можете да бъдете конституиран в производството срещу извършителя като граждански ищец.
  • Можете да предявите отделен граждански иск.

Изборът е Ваш, тъй като съгласно законодателството двете производства протичат отделно: наказателното и гражданското производство.

Можете да бъдете конституиран като граждански ищец с помощта на Вашия адвокат и по този начин да бъдете правоимаща страна в производството с пълни права на представителство само след като е подадено искане за предаване на делото на съд или след предаването на делото на съд (по време на изслушване). При определяне на присъдата наказателният съд ще Ви присъди сума, така нареченото временно присъдено обезщетение, което подлежи на незабавно изпълнение, като ще препрати на граждански съд делото за постановяване на решение във връзка с общата и окончателна сума на обезщетението, която ще бъде определена само след като наказателното решение придобие силата на присъдено нещо.

Като алтернатива на конституирането Ви като граждански ищец можете да предявите независим граждански иск за обезщетение за причинени вреди в резултат на поведението на извършителя.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Когато съдът разпорежда на извършителя да изплати обезщетение за увреждания или вреди, причинени на жертва, която е била конституирана като граждански ищец, той може да го направи по един от следните три начина: да разпореди изплащането на обезщетение за причинени вреди, да издаде обща заповед за изплащане на обезщетение или да разпореди изплащането на временна сума.
Най-добрият вариант за жертвата е, ако със съдебното решение се разпореди окончателното изплащане на обезщетението: в този случай в действителност е възможно извършителят да бъде уведомен за решението и за заповедта за плащане (atto di precetto — уведомление за плащане, което трябва да бъде издадено преди започване на изпълнително производство), като по този начин се разпорежда изплащането на дължимата сума и се предприема първата стъпка, необходима за постановяване на мерки за принудително изпълнение в случай на системно неплащане от страна на извършителя (като в този случай винаги е за предпочитане да се проведе предварително проучване за активите, които могат да бъдат претендирани).

Освен ако не е заявено, че присъждането на обезщетение е условно изпълнимо, изпълнението зависи от това да не бъде отменено съдебното решение, т.е. ако не е подадена жалба в определения срок.

Следователно заповедта за плащане може да бъде съобщена заедно със съдебното решение, включително в случаите, когато в последното се разпорежда изплащането на временно присъдено обезщетение, което освен това винаги се обявява за подлежащо на незабавно изпълнение. То обаче невинаги ще бъде удовлетворяващо за жертвата. Следователно, ако считате, че е то не достатъчно, можете да предявите независим граждански иск, с който да бъде установена всяка последваща вреда, като на извършителя може да бъде наложена нова различна санкция.

Гражданските производства винаги са необходими в третия възможен сценарий, когато наказателният съд единствено издава обща заповед за изплащането на обезщетение от извършителя, без да определя сума поради липсата на достатъчно доказателства във връзка с това.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Въз основа на Директива 2004/80/ЕО, която се прилага Италия чрез горепосочените разпоредби, държавата трябва да гарантира на своите граждани и чужденците, които са жертви на умишлено тежко престъпление (убийство, тежка телесна повреда с умисъл, сексуално посегателство), извършено на италианска територия, справедливо и подходящо обезщетение всеки път, когато самоличността на извършителя е неизвестна или той не е изправен пред съда, или във всеки случай, в който той няма финансови средства да обезщети жертвите за причинените от него вреди, или ако жертвата е починала — техните семейства.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

(Вж. по-горе)

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Ако обвиняемият е признат за невинен в рамките на наказателно производство, това не Ви пречи да предявите иск за обезщетение пред гражданските съдилища, освен ако не се откажете от това си право, като бъдете конституиран като граждански ищец.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Ако сте конституиран като граждански ищец с цел да поискате плащане и обезщетение за причинени вреди, при постановяване на решението съдът ще се произнесе по гражданския аспект на делото съгласно член 533 и следващите. В случаите, в които е налице доказателство, че в резултат на престъплението са причинени вреди (an debeatur), но не и в каква степен (quantum debeatur), съдът ще издаде общо решение във връзка с гражданската отговорност и ще препрати страните към граждански съд, за да бъде определена сумата (член 539 и следващите ). Граждански ищец обаче може да поиска от наказателния съд да получи временно присъдено обезщетение в границите на вече подкрепените с доказателства вреди. С временното решение на извършителя и на неговия граждански представител ще бъде разпоредено по-специално да платят сума като обезщетение за причинени вреди преди окончателно изчисляване на обезщетението, като това подлежи на незабавно изпълнение. Това е инструмент, който при конкретно искане от Ваша страна дава основание да се разпореди на извършителя да плати временна сума, когато съдът счита, че вече са налице конкретни доказателства за отговорност, ограничена до размера, в който се присъжда временната сума; в действителност дори в рамките на наказателното производство „не е необходимо за целите на изчисляване на временната сума да бъдат представени доказателства за размера на самата вреда, а е достатъчно да е сигурно, че е настъпила такава вреда до размера на присъдената сума (наказателно отделение на Касационния съд, дело № 12634/2001).

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.