Права на жертвите – по държави

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Ще бъдете считан за жертва на престъпление, „пострадало лице“, ако бъде признато, че Ваше законно право, защитено по силата на наказателното право, е било нарушено вследствие на деяние, което представлява престъпление по смисъла на националното законодателство, т.е. ако сте претърпели вреда, която е част от същността на престъпно деяние.

Счита се, че Ви е нанесена гражданскоправна вреда вследствие на престъпление, когато в резултат на престъплението Ви е нанесена вреда (материална или нематериална, но все пак такава, която има икономическо измерение). Обикновено пострадалото лице по наказателното право и увреденото лице по гражданското право съвпадат, с изключение например на убийствата, когато убитото лице е жертвата, а увредените лица са членовете на семейството на жертвата, като те имат право да заведат дело в съда и да получат обезщетение за претърпените от тях вреди.

Наказателното право и гражданското право предоставят на жертвата различни индивидуални права преди, по време на производството и след неговото приключване.

В Италия наказателното производство започва с предварително разследване. Случаят се разследва от полицията и прокурора. Когато разследването приключи, прокурорът може да повдигне обвинение или да поиска от съдията, който отговаря за предварителните разследвания (giudice per le indagini preliminari), да прекрати делото. По някои престъпления производството може да започне само ако Вие като жертва подадете жалба в полицията или прокуратурата.

По време на съдебния процес съдът разглежда събраните доказателства и установява дали подсъдимият е виновен. Производството приключва, когато подсъдимият бъде осъден или оправдан от съда, като съществува възможност за обжалване пред горестояща съдебна инстанция.

Като жертва можете да имате важна роля в наказателното производство и следователно да упражнявате редица права. Можете да участвате като жертва (пострадало лице) без конкретен правен статут или да имате по-активна роля, като официално подадете граждански иск срещу извършителя.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 13/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.