Права на жертвите – по държави

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Как и къде мога да съобщя за извършено престъпление?

Как мога да проследя действията на органите след като съобщя за извършено престъпление?

Как мога да участвам в разследването на престъплението?

Какви са правата ми като свидетел?

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Каква информация мога да получа от полицията или от организации за подпомагане на жертвите по време на разследването на престъплението?

Мога ли да получа правна помощ?

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Какви услуги и помощ мога да получа по време на разследването на престъплението?

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между мен и извършителя?

Как ще продължи делото след приключване на разследването?

Мога ли да обжалвам, ако делото ми бъде прекратено без предявяване на обвинение в съда?

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Допълнителна информация

Как и къде мога да съобщя за извършено престъпление?

Ако сте станали жертва на престъпление, можете да съобщите за това (да се оплачете):

 • на полицията;
 • директно на прокурора.

Въпреки че всеки може да съобщи за престъпление, ако желаете да участвате в производството в качеството на граждански ищец, трябва да съобщите за престъплението лично или чрез вашия адвокат.

Можете също да призовете извършителя директно пред районния наказателен съд (tribunal de police) или пред наказателния състав за леки престъпления на окръжния съд (chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement).

Съобщаването трябва да направите на един от официалните езици в Люксембург, а именно люксембургски, френски и немски. Ако не говорите нито един от тези езици, имате право на безплатен устен преводач. Необходимо е съобщаването да се направи писмено, без да се спазва някаква конкретна форма, като в него бъдат посочени:

 • вашето име, дата на раждане, професия и адрес;
 • описание на фактите;
 • описание на претърпените вреди.

Срокът, в който трябва да съобщите за престъплението, зависи от вида на извършеното спрямо вас правонарушение (1) и е от една до десет години.

Как мога да проследя действията на органите след като съобщя за извършено престъпление?

Когато подавате съобщение (оплакване) за престъпление в полицията, незабавно или в срок до един месец след подаването получавате безплатно копие от него. Вие или вашият адвокат можете да получите информация относно предприетите действия по оплакването по телефона или писмено.

Когато подавате съобщение за извършено престъпление пред прокурор, то получава референтен номер, който вие или вашият адвокат можете да поискате. В срок до 18 месеца след получаване на съобщението прокурорът ще ви уведоми какви стъпки са предприети по въпроса, включително дали съобщението е архивирано без допълнително разглеждане, както и основанията за това.

Можете да отправите искане до компетентния съд да разпореди извършването на конкретни следствени действия или да наложи запор или възбрана над имущество или средства.

Как мога да участвам в разследването на престъплението?

Можете да участвате в разследването в качеството на жертва без специален статут в производството, или в качеството на граждански ищец. Като граждански ищец можете да подадете иск срещу извършителя за обезщетяване на вреди и имате някои допълнителни права, с каквито жертвата не разполага. Не е необходимо да доказвате някакви елементи на извършеното престъпление, независимо дали сте в качеството на граждански ищец или на жертва. Необходимо е само да дадете информация за фактите по престъплението и за връзката между тях и вредите, които сте претърпели.

В качеството на жертва можете:

 • да бъдете изслушвани като свидетел от органите, провеждащи разследването на престъплението (2) – полицейския отдел за разследване на престъпления (police judiciaire) или съдия-следователя – на език, който разбирате, и като ползвате документите, с които разполагате;
 • след прокурорско разрешение и след като вие или вашият адвокат сте дали съгласие, може да бъде направен звуко- или видеозапис на показанията ви, за да не се налага излишно да ги повтаряте няколко пъти в хода на производството;
 • да ползвате устен превод безплатно, ако не говорите нито един от официалните езици на Люксембург;
 • да бъдете представлявани от адвокат;
 • да получите безплатно копие от вашите показания незабавно или в срок от един месец след даването им;
 • да искате към преписката по случая да бъдат прилагани релевантни документи;
 • да участвате в производството пред съдия-следователя в качеството ви на граждански ищец;
 • ако не бъде проведено разследване, имате право да подадете искане до Главния прокурор за провеждане на прокурорско разследване.

В качеството на граждански ищец имате право:

 • да участвате в разследването, провеждано от съдия-следователя;
 • да отправяте искания до съдия-следователя за провеждане на допълнителни следствени действия;
 • да обжалвате следствени действия, които засягат гражданските ви интереси, пред апелативен съд при закрити врата;
 • да бъдете изслушвани само ако поискате;
 • да ви бъде организирана очна ставка с извършителя, ако е необходимо;
 • да получавате достъп до преписката по случая в канцеларията на съдия-следователя след първото изслушване на извършителя, както и един ден преди всяко допълнително следствено действие, за което е необходимо да присъства юридически съветник;
 • да отправите молба до съдия-следователя да ви бъдат изпратени документите от досието по случая;
 • да получите копие от досието по случая след приключване на разследването;
 • да отправяте искания за експертно мнение, за изслушване на свидетел и за връщане на отнето имущество;
 • да присъствате на огледа на местопрестъплението;
 • да отправите искане за авансово обезщетяване на претърпените от вас вреди.

Какви са правата ми като свидетел?

Ако бъдете призовани да дадете показания като свидетел, трябва да се явите в полицейския отдел за разследване на престъпления (police judiciaire) или пред съдия-следователя и да разкажете всичко, което знаете за случилото се. Можете да дадете показанията си на език, който разбирате.

С ваше съгласие може да бъде направен звуко- или видеозапис на показанията ви, за да се избегне неколкократното повтаряне на травмиращи моменти от правонарушението, на което сте станали жертва или свидетел.

Не съм пълнолетен. Имам ли допълнителни права?

Ако не сте навършил пълнолетие, имате редица допълнителни права:

 • за правонарушения (1), като разврат, изнасилване и трафик на хора, сексуална експлоатация, непредумишлено убийство, преднамерено причиняване на телесни вреди, извършени спрямо вас злоупотреба и упояване с наркотични вещества – срокът, след който повече не е възможно да се предприеме наказателно преследване, започва да тече едва след като навършите 18 г.;
 • ако защитата на интересите ви не е напълно гарантирана от най-малко един от законните ви представители, имате право на специален представител, който се назначава от прокурора или съдия-следователя; вашият специален представител осигурява защитата на интересите ви и упражнява правата ви на граждански ищец;
 • да получите чрез вашите законни представители или чрез специалния ви представител информация относно започването на наказателното производство и правото ви да се конституирате като граждански ищец по него;
 • след прокурорско разрешение и след като вие или вашият законен или специален представител сте дали съгласието си, да бъде направен звуко- или видеозапис на показанията ви, за да не бъдете травмирани отново, когато ги повтаряте няколко пъти в хода на производството; записът е задължителен в случаите на престъпления, свързани с разврат или изнасилване, проституция, експлоатация и трафик на хора, предумишлено и непредумишлено убийство, причиняване на телесни повреди, физическо насилие и нанасяне на побой, освен ако прокурорът не вземе друго решение на основание на възражение от ваша страна или от страна на вашия представител;
 • по време на изслушванията да бъдете придружавани от възрастен по ваш избор, освен ако прокурорът не вземе друго решение във ваш интерес или в интерес на разкриването на истината.

Каква информация мога да получа от полицията или от организации за подпомагане на жертвите по време на разследването на престъплението?

В качеството на жертва полицията ще ви информира на език, който разбирате, относно:

 • при отправено искане – че е започнало разследване;
 • правото да бъдете подпомагани от служби за подкрепа на жертвите;
 • правото да получите обезщетение за претърпените вреди;
 • правото да получите правна помощ при условията, предвидени в закона;
 • обстоятелството, че преписката се архивира без по-нататъшни действия, и основанията за това.

Съдия-следователят ще ви информира в качеството ви на граждански ищец относно мерките, които възнамерява да предприеме, и по-специално дали възнамерява да посети местопрестъплението.

Мога ли да получа правна помощ?

Ако не разполагате с достатъчно финансови средства, предвид минималния гарантиран доход, имате право на безплатна правна помощ, организирана от Адвокатската колегия, ако поискате такава и ако сте:

 • гражданин на Люксембург;
 • чужд гражданин, получил разрешение да се установи в страната;
 • гражданин на държава-членка на ЕС;
 • гражданин на трета страна, който има право на правна помощ в Люксембург по силата на международен договор.

За определяне размера на средствата, с които разполагате се отчита брутният ви доход, както и доходите на лицата, с които съжителствате. Освен на основание размера на средствата ви, можете да получите правна помощ и на други сериозни основания, свързани с вашето социално, семейно или материално положение.

Как мога да получа защита, ако съм в опасност?

Можете да бъдете защитени чрез задържане на извършителя от съдия-следователя като предпазна мярка, ако:

 • правонарушението е наказуемо с лишаване от свобода за две или повече години, и особено
 • ако съществува опасност той/тя да извърши повторно престъпление.

Какви услуги и помощ мога да получа по време на разследването на престъплението?

Имате право да получите помощ от различни служби за подпомагане на жертвите на престъпления. Държавна подкрепа се предоставя чрез Службата за подпомагане на жертвите към прокуратурата, където ще ви приемат и ще ви предложат социална, психологическа и правна помощ безплатно. Съществуват също и неправителствени организации, които предлагат подкрепа за жени или деца, над които е упражнено насилие, или за лица с увреждания и др.

Можете да се обадите и на две горещи телефонни линии – едната е за всички жертви (+352 475821-628/627), а другата е специално предназначена за младежи и деца (+352 12345).

Можете да получите медицинска помощ, но е необходимо да заплатите за нея, ако нямате валидна здравна осигуровка. Гражданите на 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария могат да ползват Европейската здравноосигурителна карта.

Съществуват ли възможности за постигане на споразумение/помирение или за започване на медиация между мен и извършителя?

Медиация между вас и извършителя е възможна само преди да е образувано наказателно производство. Прокурорът може да реши дали е уместно да се прибегне медиация, дали тя би довела до обезщетяване на вредите, които сте претърпели, дали би премахнала проблемите, породени от престъплението, и би довела до реабилитирането на извършителя. Медиация не е възможна, ако извършителят е лице, с което съжителствате.

Как ще продължи делото след приключване на разследването?

След като съдия-следователят приключи разследването случаят се предава на съвещателния състав на наказателния съд (chambre du conseil). Той решава дали делото да се прекрати или да бъде внесено за разглеждане в съда. Съвещателният състав взема решение въз основа на фактите по делото и решава да прекрати работата по случая, ако деянието не представлява престъпление, ако извършителят е останал неизвестен или няма достатъчно доказателства срещу ответника.

Мога ли да обжалвам, ако делото ми бъде прекратено без предявяване на обвинение в съда?

Ако съвещателният състав вземе решение делото да не бъде внесено за разглеждане от съда, можете да обжалвате това решение пред съвещателния състав на апелативния съд.

В този случай имате право да представите пред съвещателния състав на апелативния съд бележки, писмени искания и коментари.

Ако съвещателният състав прекрати делото само на основание факти, но не и на правно основание, си запазвате възможността да сезирате граждански съд, за да получите обезщетение за вредите, които сте претърпели.

Ако прокурорът реши да прекрати делото без последващи действия, в качеството ви на жертва можете да подадете до съдия-следователя оплакване с искане за конституиране като граждански ищец или да призовете предполагаемия извършител пред районния наказателен съд (tribunal de Police) или пред окръжния съд (tribunal d’arrondissement) като започнете пряко наказателно преследване.

Винаги можете да се откажете от участието си в качеството на граждански ищец в производството, но не можете да спрете наказателното разследване, водено от компетентните публични органи, освен ако не се касае за определени нарушения, като клевета и обида.

Ако не сте се конституирал като граждански ищец, също можете да оттеглите жалбата си, но наказателното производство ще продължи по обичайния ред.

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Ако сте чужденец, можете да се ползвате по-специално от следните допълнителни права:

 • да ползвате устен преводач безплатно, ако не говорите нито един от официалните езици в Люксембург: люксембургски, френски и немски;
 • да ползвате безплатна правна помощ, ако не разполагате с достатъчно финансови средства и сте чужд гражданин, получил разрешение да се установи в страната, гражданин на държава-членка на ЕС, или гражданин на трета страна, който има право на правна помощ в Люксембург по силата на международен договор.

Допълнителна информация:

 • Кодекс за криминални разследвания (Code d’Instruction Criminelle) – на френски
 • Закон от 10 август 1991 г. за адвокатската професия (10 août 1991. – Loi sur la profession d’avocat) – на френски
Забележки:
1. Видове правонарушения
В Люксембург има три вида правонарушения, в зависимост от тежестта. За всяко от тях има различен период от време (наричан „давностен срок“), след изтичането на който е невъзможно да се инициира наказателно производство:
престъпленията (crimes) не подлежат на наказателно преследване след изтичането на десет години от датата на извършването им или от датата на последното действие по разследването, което са предприели властите. Въпреки това, за престъпления, като разврат, изнасилване и трафик на хора, извършени спрямо лица на възраст под 18 години, срокът започва да тече едва след навършване на пълнолетие от лицето;
леките престъпления (délits) не подлежат на наказателно преследване след изтичането на пет години от датата на извършването им или от датата на последното действие по разследването, което са предприели властите. Въпреки това, за сексуална експлоатация, непредумишлено убийство, умишлено причиняване на телесна повреда, злоупотреба и упояване с наркотични вещества, извършени спрямо лица на възраст под 18 години, срокът започва да тече едва след навършване на пълнолетие от лицето;
дребните нарушения (contraventions) не подлежат на наказателно преследване след изтичането на 12 месеца от датата на извършването им.
2. Органи, осъществяващи разследване на престъпления
Полицейският отдел за разследване на престъпления (police judiciaire) работи под ръководството на прокурора и отговаря за доказването на правонарушения, за събирането на доказателства и за търсенето на извършители до започването на предварително съдебно разследване. След това изпълнява указанията на съдебните следствени органи.
Съдия-следователят (juge d'instruction), който води съдебното разследване, не може да започне разследването преди да получи от прокурора обвинителен акт или протокол, в който е вписана жертва в качеството на граждански ищец. Ако съдия-следователят не е в състояние да проведе разследването сам/сама, той/тя може да поиска служители от полицейския отдел за разследване на престъпления да проведат част от него.
Последна актуализация: 24/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.