Права на жертвите – по държави

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Каква информация ще получа от компетентните органи (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Полицията или прокуратурата информира жертвите незабавно и в съответствие с член 3, параграф 7 от Кодекса за наказателно разследване на език, който разбират, за следното:

 • вида подкрепа, която могат да получат и от кого, включително, когато е уместно, основна информация за достъпа до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ, включително психологическа помощ, и алтернативно настаняване;
 • процедурите за подаване на жалби във връзка с извършено престъпление и тяхната роля във връзка с тези процедури;
 • по какъв начин и при какви условия могат да получат защита;
 • по какъв начин и при какви условия могат да ползват услугите на адвокати и да получат правна помощ съгласно условията, предвидени от закона, и всеки друг вид консултация;
 • по какъв начин и при какви условия могат да получат обезщетение;
 • по какъв начин и при какви условия могат да упражняват правото си на устен и писмен превод;
 • наличните процедури за подаване на жалби при нарушаване на техните права;
 • данните за връзка по тяхното дело;
 • възможностите за медиация и възстановително правосъдие;
 • по какъв начин и при какви условия могат да бъдат възстановени разходите, направени в резултат на участието им в наказателното производство;
 • правото им на индивидуална оценка от службата за подкрепа на жертвите с цел проверка на нуждата им от специално отношение за предотвратяване на вторичната виктимизация;
 • в зависимост от техните нужди във всяка фаза на производството на жертвите ще бъде предоставена, ако е необходимо, и допълнителна информация;
 • правото им да бъдат придружавани от избрано от тях лице, когато поради последиците от престъплението се нуждаят от съдействие, за да разбират или да бъдат разбирани.

Освен това помощ и съвети предлагат и Службата за правен прием и информация, Службата за подкрепа на жертви на престъпления към Централната служба за социално подпомагане и Министерството на правосъдието.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Когато жертвите са чужденци (европейци и граждани на трети държави), те могат да се възползват от посочените по-горе права и се информират за това как да упражняват правата си, когато пребивават в друга държава — членка на ЕС, т.е. за тяхното право да подават жалба пред люксембургските полицейски органи.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Жертвите имат по-специално право:

 • да бъдат автоматично информирани, когато делото им е приключено, както и за мотивите за това;
 • да бъдат информирани при поискване, че делото е във фазата на съдебното разследване;
 • да бъдат информирани при поискване за хода на наказателното производство;
 • да бъдат автоматично информирани от прокуратурата за датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото им;
 • да получават информация при поискване за всяко окончателно решение във връзка с наказателното преследване.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

В качеството си на жертви или граждански ищци, които не говорят или не разбират езика, на който се води производството, жертвите имат право да получат безплатно помощ от устен преводач на език, който разбират, и правото на безплатен писмен превод на всички документи, за които ще получат уведомление или които ще им бъдат връчени или по отношение на които имат право на достъп.

По какъв начин компетентните органи ще гарантират възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)

Ако жертвите не говорят или не разбират езика, на който се води производството, те имат право да получат безплатно помощ от устен преводач. Ако жертвите имат затруднения в речта или слуха, те получават помощ от преводач, който използва жестомимичен език, или от всяко квалифицирано лице, което използва език, метод или устройство, което му дава възможност да общува с тях.

Ако жертвите са деца, те имат правото да бъдат придружавани от техния законен представител или от избрано от тях лице.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Жертвите имат правото да получат съдействие чрез няколко служби за подкрепа на жертви на престъпления. Съдействие от държавата се предоставя чрез централната служба за оказване на съдействие към прокуратурата, към която ще приеме жертвата и ще ѝ предостави социална, психологическа и правна подкрепа. Налице са също така НПО, които предлагат помощ на жертвите, ако жертвата е жена или дете, жертва на насилие, уязвимо лице и други.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Задължение на полицията е да информира жертвите за техните права и да се стреми да действа като посредник за сдруженията за подкрепа на жертвите. Полицията систематично и задължително предоставя информационна брошура, озаглавена „Информация и помощ за жертви“ (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), която е достъпна на люксембургски, френски, немски, английски и португалски език, и информационния лист „Infodroit“. (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Неприкосновеността на личния живот на жертвите се защитава от Конституцията на Люксембург. Член 11, параграф 3 гласи, че „държавата гарантира защитата на неприкосновеността на личния живот при установени от закона изключения“

Полицията и правосъдната система са задължени да предлагат защита на жертвите в случай на заплахи или актове на отмъщение, извършени, наред с други, от извършителя. Те следва да получават тази защита от започването на разследването и в целия му ход. Жертвите също имат право да бъдат защитени от всякакви намеси в личния им живот и във всеки случай непосредствено след престъплението.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Услугите на службата за оказване на съдействие на жертвите на престъпления са предназначена за всички жертви (деца, юноши, възрастни), които са преживели физическо и/или психично увреждане вследствие на престъпление. Екипът осигурява психологически и психотерапевтични консултации и информира жертвите за техните права, както и може да ги придружава по време на съдебното производство. Службата предлага също терапевтична група за жертви на домашно насилие. Тя предлага и услуги на всички онези, които поради отношенията си с жертвата е трябвало да споделят нейните страдания, или да бъдат свидетели на престъпления. Въпросните лица не са задължени да подадат жалба, за да получат достъп до службата за оказване на съдействие на жертвите на престъпления.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Задържане под стража на обвиняемия в досъдебното производство

 • ако престъплението е наказуемо с максимална присъда от най-малко две години лишаване от свобода;
 • ако съществува риск обвиняемият да извърши повторно престъпление;
 • ако е налице опасност от укриване.

Кой може да ми предложи защита?

Жертвите могат да получат подкрепа от люксембургската полиция.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

При вземането на решение относно възможното задържане под стража на извършителя в досъдебното производство се вземат предвид различните елементи.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Съгласно член 48, параграф 1 от Кодекса за наказателно разследване децата жертви получават следната защита:

 • С разрешението на държавния прокурор може да бъде направен аудио- или видоезапис на разпита на свидетел или на всяко дете.
 • Записите се правят, след като е получено съгласието на свидетелите или децата, ако е налице необходимото съдебно решение, в противен случай — на законния представител на детето. Когато съществува опасност от надлежно установен конфликт на интереси между законния представител на детето и детето, записът може да бъде направен само със съгласието на особения представител (administrateur ad hoc), ако е назначен такъв на детето, или ако не е назначен особен представител, само с изричното и надлежно обосновано разрешение на прокурора.
 • Чрез дерогация от гореизложеното, когато детето е жертва на престъпления, посочени в членове 354—360, член 364, член 365, членове 372—379, член 382, параграф 1 и член 382, параграф 2, член 385, член 393, член 394, член 397, членове 398—405, член 410, параграф 1, член 410, параграф 2 или член 442, параграф 1 от Наказателния кодекс или когато дете е свидетел на престъпления, посочено в членове 393—397 или членове 400—401a от Наказателния кодекс, записът трябва да бъде направен по начина, посочен в параграф 1 , освен когато поради възражения срещу такъв запис от страна на детето или неговия законен представител или, ако е приложимо, особен представител, прокурорът реши, че такъв не е нужен.
 • Записът служи като доказателство. Оригиналът се запечатва. Копията се описват и се добавят към преписката. Записите могат да бъдат изслушани или изгледани, без да бъдат премествани, от страните и от вещо лице, с разрешението на прокурора и на определеното от него място.
 • Всяко дете, посочено в параграф 3, има правото да бъде придружавано от избран от него възрастен в съдебното заседание, освен ако Държавният прокурор не вземе друго решение с мотивирано решение относно въпросното лице, взето в интерес на детето или на установяване на истината.

Жертви на трафик на хора или домашно насилие получават специална защита съгласно определени условия.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Жертви, които са деца, имат редица допълнителни права:

 • по отношение на давностния срок, т.е. периода, след който престъпленията не подлежат на наказателно преследване — да не започва да тече до деня, в който навършат 18 години, за престъпления като развратни действия, изнасилване и трафик на хора, сексуална експлоатация, убийство по непредпазливост, нападение и побой, злоупотреба с наркотици и разпространение на наркотици, извършени срещу жертвата
 • да им бъде назначен специален представител, наречен administrateur ad hoc (особен представител) от държавния прокурор или съдия-следователя, когато техните интереси не са напълно защитени от поне един от техните законни представители. Този специален представител защитава интересите на жертвата и упражнява правата ѝ като граждански ищец;
 • да бъдат информирани за образуването на наказателното производство и правото им да предявят граждански иск чрез законния си представител или особения представител;
 • да получат видео- или аудиозапис на техните разпити, за да се избегне травматизирането им от неколкократното повтаряне на показанията им в хода на производството, с разрешението на държавния прокурор и след като получи съгласието на жертвите или на техните законни представители или особени представители. Записът е задължителен за престъпления, свързани с развратни действия и изнасилване, проституция, експлоатация и трафик на хора, убийство, умишлено убийство, нападение и побой, освен ако поради възражение от страна на представителя на жертвата, прокурорът реши да не се прави такъв запис;
 • да бъдат придружавани по време на заседанията от техните законни представители или избрано от тях лице.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Всеки, чийто роднина е починал вследствие на престъпление, и който твърди, че е бил увреден, има право да се оплаче, като предяви граждански иск пред компетентния съдия-следовател.

В този случай лицата имат по-специално правото:

 • да претендират за обезщетение от обвиняемия;
 • да участват в разследването, провеждано от съдия-следователя;
 • да отправят искане до съдия-следователя да разпореди провеждане на допълнителни разследвания;
 • да обжалват определени разследвания, които засягат гражданските им интереси, пред съдебен състав;
 • да бъдат разпитвани само ако го поискат;
 • да им бъде организирана очна ставка с обвиняемия, ако е необходимо;
 • да получат достъп до преписката в канцеларията на съдия-следователя след провеждането на първия разпит на обвиняемия и в деня преди всеки разпит, за който е необходима правна помощ;
 • да поискат от съдия-следователя копие от преписката след приключване на разследването;
 • да поискат доклад на вещо лице, изслушване на свидетели и връщане на запорирани вещи;
 • да присъстват на огледа на местопрестъплението.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

Трета страна, засегната от престъпление, извършено срещу роднина, има право на:

 • да поиска от прокуратурата копие от доклада, в който се посочва, че престъплението засяга това лице като трета страна;
 • да бъде автоматично информирана от прокуратурата за датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото;
 • да поиска постановеното по делото решение от съдебния секретариат на окръжния съд или от полицейския съд, според случая.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Медиация при престъпления е алтернатива на наказателното преследване; по принцип тя позволява уреждане на спора без намесата на съдилищата. Медиация между извършителя и жертвата е възможна само преди да бъде образувано наказателно производство. Прокурорът може да реши да прибегне до медиация, ако счита, че има вероятност да се осигури обезщетяване за причинени вреди или да се сложи край на смущенията, произтичащи от престъплението, или да се допринесе за рехабилитацията на извършителя. Медиацията се изключва, ако извършителя е лице, с което жертвата съжителства на семейни начала. Тази възможност изисква споразумение между извършителя и жертвата.

Къде мога да намеря законодателството, в което са посочени моите права?

В Кодекса за наказателно разследване на сайта Legilux.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Последна актуализация: 24/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.