Права на жертвите – по държави

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Всяко окончателно съдебно решение има силата на присъдено нещо веднага след като бъде постановено. Поради това си качество се счита, че представлява истината, стига да не бъде отменено от упражняването на предвидено по закона правно средство за защита. Обикновено съдията се произнася по наказателните и гражданските искове в едно и също съдебно решение.

С оглед на правото на справедлив процес силата на присъдено нещо се прилага само по отношение на лицата, които са били страни в наказателния процес, и по отношение на елементите от решението, по които тези страни са били в състояние да заявят претенциите си. В качеството си на жертва можете да обжалвате само ако сте били страна в производството, като сте конституиран като граждански ищец.

В това си качество е възможно да обжалвате, но само по отношение на гражданските Ви интереси и ако имате интерес да действате, т.е. ако съдът отхвърли иска Ви за обезщетение или ако считате, че присъдената Ви сума е недостатъчна.

Следователно не можете да обжалвате на основание, че не сте съгласни с наложената присъда или поради оправдаването от съда на обвиняемия. Само държавният прокурор може да обжалва наказателния аспект на производството.

Консултирайте се в Вашия адвокат, за да решите дали е разумно да подавате жалба. Ако отговорът на адвоката Ви е положителен, жалбата трябва да бъде подадена в срок от 40 дни в съдебния секретариат на съда, постановил решението.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

След постановяването на решението можете да получите препис от него.

Можете също така да подадете жалба, но само ако сте били страна в производството, като сте конституиран като граждански ищец, и само по отношение на гражданските Ви интереси (вж. точка 1).

Ако е предвидено условно предсрочно освобождаване, можете да уведомите главния прокурор, който е натоварен с изпълнението на присъдата, срещу която възразявате.

Можете да продължите да бъдете представляван от адвокат.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Като граждански ищец имате правото на правна помощ за всички въпроси, свързани с изпълнението на съдебното решение.

Като жертва на умишлено престъпление, водещо до телесни повреди, можете при определени условия, когато не е възможно да бъдете обезщетен от извършителя на престъплението, да подадете молба до Министерството на правосъдието за обезщетение, което да Ви бъде изплатено от държавата.

Полицията и правосъдната система са задължени да Ви предложат защита в качеството Ви на жертва. Всяко решение относно условното предсрочно освобождаване на осъдено лице под гаранция може да подлежи на специални условия, които да свързани по-конкретно със защитата на обществото и на жертвата.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

При поискване имате право да получите информация за окончателното решение във връзка с наказателното преследване.

Що се отнася до присъдата, наложена на извършителя, моля, имайте предвид, че в решението за определяне на наказанието трябва да се посочат приложимите разпоредби на закона, без да се възпроизвеждат условията, фактите, съставляващи престъплението, за което е обвинен обвиняемият, или присъдата или наложените наказания (член 195 от Кодекса за наказателно разследване). За всеки друг въпрос, свързан с изпълнението на наложените наказания, можете да се свържете със Службата за изпълнение на наказанията към службата на главния прокурор.

В Люксембург лице, осъдено на последна инстанция, ще излежава присъдата си в затвора „Шрасиг“ или в затвора „Живениш“.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Въз основа на член 4, параграф 1 от Кодекса за наказателно разследване можете след подаване на специална молба до службата на главния прокурор да бъдете информиран за освобождаването или бягството на извършител, ако съществува опасност или е установен риск за вреди за Вас, освен ако това уведомление не включва риск от установяване на вреди за извършителя.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Не

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.