Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

В повечето случаи съдът, който гледа делото срещу извършителя, е този, който, в случай че признае обвиняемия за виновен, определя размера на обезщетенията за причинени вреди и пропуснати ползи, присъдени на жертвите като компенсация за тяхната загуба.

За да бъде поискано от съда да се произнесе по обезщетение, е наложително жертвите да участват, като бъдат конституирани като граждански ищци в рамките на наказателните производства. Жертвите могат да бъдат конституирани като граждански ищци по всяко време в хода на производството. Те не са задължени да присъстват по време на заседанието. Те могат да бъдат представлявани от адвокат и да представят исканията си писмено преди заседанието.

Ако жертвите не са конституирани като граждански ищци или не подадат молби, съдът няма да може да присъди служебно обезщетение за причинени вреди и пропуснати ползи на жертвите.

Жертвите, които не са конституирани като граждански ищци в хода на наказателно дело, не губят правото си на обезщетение.

В действителност жертвите все пак ще са в състояние да предявяват иск срещу извършителя пред гражданските съдилища, при условие че го направят преди изтичането на давностния срок съгласно гражданското право и докажат, че въпросните факти представляват гражданско правонарушение.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ролята на наказателния съд е да определи количествено причинените на жертвите вреди, но той не се намесва в събирането на присъдени обезщетения за вреди и пропуснати ползи.

От жертвите зависи след постановяването на окончателното решение да предприемат действия за получаване на плащане по въпросните обезщетения от извършителя.

Най-често надзорът над събирането на обезщетенията за причинени вреди и пропуснати ползи ще се осъществява от адвоката, който ще положи усилия това да се случи първо по взаимно съгласие, като се свърже с адвоката на осъденото лице, или като се обърне към съдебен изпълнител, който да изпълни принудително решението.

Когато съдът, който се произнася по делото, налага наказание, чието изпълнение е отложено, и то включва задължение за изплащане на обезщетение, главният прокурор, който отговаря за изпълнението на присъдите, ще провери дали осъдените лица изпълняват своето задължение.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

В хода на процеса съдът може да предостави например междинно плащане в очакване на резултата от експертното становище. Ако извършителят откаже или не може да извърши плащането, Министерството на правосъдието може да го извърши в случай на доказана нужда.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Измененият закон от 12 март 1984 г. относно обезщетяването на определени жертви за телесни повреди, произтичащи от извършено престъпление, учредява право на обезщетение, обременяващо държавния бюджет в полза на определени жертви на престъпление. Това е важна мярка за жертвите, в случай че:

извършителят на нападението е с неустановена самоличност; извършителят на нападението е с установена самоличност, но не може да бъде намерен; извършителят е неплатежоспособен.

За претендират за това право, жертвите трябва да подадат молба до Министерството на правосъдието, което ще вземе решение по исковете за обезщетение в срок от шест месеца. Исковете трябва да бъдат изготвени на френски, немски или люксембургски и трябва да включват дата, място и точното естество на фактите. Към писмото в подкрепа на иска трябва да бъдат приложени писмени доказателства за фактите и за претърпените от жертвите вреди.

Правото на обезщетение подлежи на определени условия, които жертвите трябва да изпълняват:

Жертвите трябва или да пребивават редовно и обичайно във Великото херцогство Люксембург, или да са граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на държава — членка на Съвета на Европа. Освен това към момента на извършване на престъплението, жертвите трябва да са разполагали с напълно редовни документи във Великото херцогство Люксембург или да са били жертви на престъплението, посочено в член 382, параграф 1 от Наказателния кодекс [Трафик на хора];

Претърпените вреди трябва да произтичат от умишлени действия, които са с характер на престъпление.

Вредите трябва да бъдат телесни повреди, а не просто имуществени вреди (което изключва например обезщетение в случай на обикновена кражба).

Вредите трябва да водят до сериозни нарушения на условията на живот, които могат да се дължат на загуба или намаляване на доходи, увеличаване на извънредни разходи или разноски или неспособност за извършване на професионална дейност, загуба на една година обучение, физически или психически увреждания или морални или естетически увреждания, както и физическо или психическо страдание. Жертвите на престъпление съгласно членове 372—376 от Наказателния кодекс са изключени от представянето на доказателство за физическо или психическо увреждане, каквото се предполага, че съществува.

Държавата плаща обезщетение само ако жертвата не може да получи по друг начин ефективно и достатъчно обезщетение (например от извършителя, от социална осигуровка или пенсионно осигуряване) .

Важно е да се знае, че обезщетението може да бъде отказано или намалено поради поведението на жертвите към момента на извършване на деянието или тяхната връзка с извършителя.

Ако държавата обезщетява жертвите, те все пак могат да бъдат конституирани като граждански ищци и да претендират за допълнителни суми от извършителя, ако считат, че обезщетението е недостатъчно. В този случай жертвите трябва да информират съда за това, че са подали искане за обезщетение до държавата или че са получили такова обезщетение от държавата, според случая.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Жертвите имат право на обезщетение, ако извършителя не бъде осъден, при условие че са жертви на престъпление и извършителят на нападението е с неустановена самоличност или ако извършителят на нападението е с установена самоличност, но не може да бъде намерен, или ако извършителят е неплатежоспособен.

Ако няма процес и следователно не е определено обезщетение от съда, Министерството на правосъдието може да отпусне фиксирана сума и/или да разпореди изготвянето на експертно становище за негова сметка за определяне на размера на обезщетение, което да бъде присъдено на жертвата.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

В случай на надлежно доказана необходимост министърът на правосъдието може да отпусне плащане, докато разглеждането на молбата е в ход.

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.