Victims' rights - by country

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Моите права като жертва на престъпление

Каква информация ще получа от компетентните органи (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Полицията или прокуратурата информира жертвите незабавно и в съответствие с член 3, параграф 7 от Кодекса за наказателно разследване на език, който разбират, за следното:

 • вида подкрепа, която могат да получат и от кого, включително, когато е уместно, основна информация за достъпа до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ, включително психологическа помощ, и алтернативно настаняване;
 • процедурите за подаване на жалби във връзка с извършено престъпление и тяхната роля във връзка с тези процедури;
 • по какъв начин и при какви условия могат да получат защита;
 • по какъв начин и при какви условия могат да ползват услугите на адвокати и да получат правна помощ съгласно условията, предвидени от закона, и всеки друг вид консултация;
 • по какъв начин и при какви условия могат да получат обезщетение;
 • по какъв начин и при какви условия могат да упражняват правото си на устен и писмен превод;
 • наличните процедури за подаване на жалби при нарушаване на техните права;
 • данните за връзка по тяхното дело;
 • възможностите за медиация и възстановително правосъдие;
 • по какъв начин и при какви условия могат да бъдат възстановени разходите, направени в резултат на участието им в наказателното производство;
 • правото им на индивидуална оценка от службата за подкрепа на жертвите с цел проверка на нуждата им от специално отношение за предотвратяване на вторичната виктимизация;
 • в зависимост от техните нужди във всяка фаза на производството на жертвите ще бъде предоставена, ако е необходимо, и допълнителна информация;
 • правото им да бъдат придружавани от избрано от тях лице, когато поради последиците от престъплението се нуждаят от съдействие, за да разбират или да бъдат разбирани.

Освен това помощ и съвети предлагат и Службата за правен прием и информация, Службата за подкрепа на жертви на престъпления към Централната служба за социално подпомагане и Министерството на правосъдието.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Когато жертвите са чужденци (европейци и граждани на трети държави), те могат да се възползват от посочените по-горе права и се информират за това как да упражняват правата си, когато пребивават в друга държава — членка на ЕС, т.е. за тяхното право да подават жалба пред люксембургските полицейски органи.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Жертвите имат по-специално право:

 • да бъдат автоматично информирани, когато делото им е приключено, както и за мотивите за това;
 • да бъдат информирани при поискване, че делото е във фазата на съдебното разследване;
 • да бъдат информирани при поискване за хода на наказателното производство;
 • да бъдат автоматично информирани от прокуратурата за датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото им;
 • да получават информация при поискване за всяко окончателно решение във връзка с наказателното преследване.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

В качеството си на жертви или граждански ищци, които не говорят или не разбират езика, на който се води производството, жертвите имат право да получат безплатно помощ от устен преводач на език, който разбират, и правото на безплатен писмен превод на всички документи, за които ще получат уведомление или които ще им бъдат връчени или по отношение на които имат право на достъп.

По какъв начин компетентните органи ще гарантират възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)

Ако жертвите не говорят или не разбират езика, на който се води производството, те имат право да получат безплатно помощ от устен преводач. Ако жертвите имат затруднения в речта или слуха, те получават помощ от преводач, който използва жестомимичен език, или от всяко квалифицирано лице, което използва език, метод или устройство, което му дава възможност да общува с тях.

Ако жертвите са деца, те имат правото да бъдат придружавани от техния законен представител или от избрано от тях лице.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Жертвите имат правото да получат съдействие чрез няколко служби за подкрепа на жертви на престъпления. Съдействие от държавата се предоставя чрез централната служба за оказване на съдействие към прокуратурата, към която ще приеме жертвата и ще ѝ предостави социална, психологическа и правна подкрепа. Налице са също така НПО, които предлагат помощ на жертвите, ако жертвата е жена или дете, жертва на насилие, уязвимо лице и други.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Задължение на полицията е да информира жертвите за техните права и да се стреми да действа като посредник за сдруженията за подкрепа на жертвите. Полицията систематично и задължително предоставя информационна брошура, озаглавена „Информация и помощ за жертви“ (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), която е достъпна на люксембургски, френски, немски, английски и португалски език, и информационния лист „Infodroit“. (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Неприкосновеността на личния живот на жертвите се защитава от Конституцията на Люксембург. Член 11, параграф 3 гласи, че „държавата гарантира защитата на неприкосновеността на личния живот при установени от закона изключения“

Полицията и правосъдната система са задължени да предлагат защита на жертвите в случай на заплахи или актове на отмъщение, извършени, наред с други, от извършителя. Те следва да получават тази защита от започването на разследването и в целия му ход. Жертвите също имат право да бъдат защитени от всякакви намеси в личния им живот и във всеки случай непосредствено след престъплението.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Услугите на службата за оказване на съдействие на жертвите на престъпления са предназначена за всички жертви (деца, юноши, възрастни), които са преживели физическо и/или психично увреждане вследствие на престъпление. Екипът осигурява психологически и психотерапевтични консултации и информира жертвите за техните права, както и може да ги придружава по време на съдебното производство. Службата предлага също терапевтична група за жертви на домашно насилие. Тя предлага и услуги на всички онези, които поради отношенията си с жертвата е трябвало да споделят нейните страдания, или да бъдат свидетели на престъпления. Въпросните лица не са задължени да подадат жалба, за да получат достъп до службата за оказване на съдействие на жертвите на престъпления.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Задържане под стража на обвиняемия в досъдебното производство

 • ако престъплението е наказуемо с максимална присъда от най-малко две години лишаване от свобода;
 • ако съществува риск обвиняемият да извърши повторно престъпление;
 • ако е налице опасност от укриване.

Кой може да ми предложи защита?

Жертвите могат да получат подкрепа от люксембургската полиция.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

При вземането на решение относно възможното задържане под стража на извършителя в досъдебното производство се вземат предвид различните елементи.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Съгласно член 48, параграф 1 от Кодекса за наказателно разследване децата жертви получават следната защита:

 • С разрешението на държавния прокурор може да бъде направен аудио- или видоезапис на разпита на свидетел или на всяко дете.
 • Записите се правят, след като е получено съгласието на свидетелите или децата, ако е налице необходимото съдебно решение, в противен случай — на законния представител на детето. Когато съществува опасност от надлежно установен конфликт на интереси между законния представител на детето и детето, записът може да бъде направен само със съгласието на особения представител (administrateur ad hoc), ако е назначен такъв на детето, или ако не е назначен особен представител, само с изричното и надлежно обосновано разрешение на прокурора.
 • Чрез дерогация от гореизложеното, когато детето е жертва на престъпления, посочени в членове 354—360, член 364, член 365, членове 372—379, член 382, параграф 1 и член 382, параграф 2, член 385, член 393, член 394, член 397, членове 398—405, член 410, параграф 1, член 410, параграф 2 или член 442, параграф 1 от Наказателния кодекс или когато дете е свидетел на престъпления, посочено в членове 393—397 или членове 400—401a от Наказателния кодекс, записът трябва да бъде направен по начина, посочен в параграф 1 , освен когато поради възражения срещу такъв запис от страна на детето или неговия законен представител или, ако е приложимо, особен представител, прокурорът реши, че такъв не е нужен.
 • Записът служи като доказателство. Оригиналът се запечатва. Копията се описват и се добавят към преписката. Записите могат да бъдат изслушани или изгледани, без да бъдат премествани, от страните и от вещо лице, с разрешението на прокурора и на определеното от него място.
 • Всяко дете, посочено в параграф 3, има правото да бъде придружавано от избран от него възрастен в съдебното заседание, освен ако Държавният прокурор не вземе друго решение с мотивирано решение относно въпросното лице, взето в интерес на детето или на установяване на истината.

Жертви на трафик на хора или домашно насилие получават специална защита съгласно определени условия.

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Жертви, които са деца, имат редица допълнителни права:

 • по отношение на давностния срок, т.е. периода, след който престъпленията не подлежат на наказателно преследване — да не започва да тече до деня, в който навършат 18 години, за престъпления като развратни действия, изнасилване и трафик на хора, сексуална експлоатация, убийство по непредпазливост, нападение и побой, злоупотреба с наркотици и разпространение на наркотици, извършени срещу жертвата
 • да им бъде назначен специален представител, наречен administrateur ad hoc (особен представител) от държавния прокурор или съдия-следователя, когато техните интереси не са напълно защитени от поне един от техните законни представители. Този специален представител защитава интересите на жертвата и упражнява правата ѝ като граждански ищец;
 • да бъдат информирани за образуването на наказателното производство и правото им да предявят граждански иск чрез законния си представител или особения представител;
 • да получат видео- или аудиозапис на техните разпити, за да се избегне травматизирането им от неколкократното повтаряне на показанията им в хода на производството, с разрешението на държавния прокурор и след като получи съгласието на жертвите или на техните законни представители или особени представители. Записът е задължителен за престъпления, свързани с развратни действия и изнасилване, проституция, експлоатация и трафик на хора, убийство, умишлено убийство, нападение и побой, освен ако поради възражение от страна на представителя на жертвата, прокурорът реши да не се прави такъв запис;
 • да бъдат придружавани по време на заседанията от техните законни представители или избрано от тях лице.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Всеки, чийто роднина е починал вследствие на престъпление, и който твърди, че е бил увреден, има право да се оплаче, като предяви граждански иск пред компетентния съдия-следовател.

В този случай лицата имат по-специално правото:

 • да претендират за обезщетение от обвиняемия;
 • да участват в разследването, провеждано от съдия-следователя;
 • да отправят искане до съдия-следователя да разпореди провеждане на допълнителни разследвания;
 • да обжалват определени разследвания, които засягат гражданските им интереси, пред съдебен състав;
 • да бъдат разпитвани само ако го поискат;
 • да им бъде организирана очна ставка с обвиняемия, ако е необходимо;
 • да получат достъп до преписката в канцеларията на съдия-следователя след провеждането на първия разпит на обвиняемия и в деня преди всеки разпит, за който е необходима правна помощ;
 • да поискат от съдия-следователя копие от преписката след приключване на разследването;
 • да поискат доклад на вещо лице, изслушване на свидетели и връщане на запорирани вещи;
 • да присъстват на огледа на местопрестъплението.

Член на семейството ми е жертва на престъпление — какви са правата ми?

Трета страна, засегната от престъпление, извършено срещу роднина, има право на:

 • да поиска от прокуратурата копие от доклада, в който се посочва, че престъплението засяга това лице като трета страна;
 • да бъде автоматично информирана от прокуратурата за датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото;
 • да поиска постановеното по делото решение от съдебния секретариат на окръжния съд или от полицейския съд, според случая.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Медиация при престъпления е алтернатива на наказателното преследване; по принцип тя позволява уреждане на спора без намесата на съдилищата. Медиация между извършителя и жертвата е възможна само преди да бъде образувано наказателно производство. Прокурорът може да реши да прибегне до медиация, ако счита, че има вероятност да се осигури обезщетяване за причинени вреди или да се сложи край на смущенията, произтичащи от престъплението, или да се допринесе за рехабилитацията на извършителя. Медиацията се изключва, ако извършителя е лице, с което жертвата съжителства на семейни начала. Тази възможност изисква споразумение между извършителя и жертвата.

Къде мога да намеря законодателството, в което са посочени моите права?

В Кодекса за наказателно разследване на сайта Legilux.

Връзката отваря нов прозорецhttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Жертвите на престъпление могат да съобщят за такова (да подадат жалба):

 • пред люксембургската полиция;
 • пред прокурора, който е компетентен за съответния район.

Въпреки че всеки може да съобщи за престъпление, ако жертвите възнамеряват да участват в производството като граждански ищци, те трябва да подадат жалба лично или чрез своя адвокат.

Жертвите могат също така да повдигнат частно обвинение срещу извършителя пред полицейския съд или наказателния състав на окръжния съд.

Жалбата трябва да бъде подадена на един от официалните езици в Люксембург, а именно люксембургски, френски или немски език. Жертви, които не говорят нито един от тези три езика, имат право да използват безплатно услугите на устен преводач. Препоръчително е жалбата да бъде подадена в писмен вид, без да се спазва конкретна форма, като в нея трябва да се посочва:

 • фамилията, името, място и дата на раждане, професия и местоживеене на жалбоподателя;
 • събитието, довело до претърпените вреди;
 • характера на вредите.

Срокът, в който жертвата трябва да подаде жалба, зависи по-специално от давностния срок на престъплението. Периодът варира между една и десет години.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Жертвите имат право:

 • да бъдат автоматично информирани, когато делото им е приключено, както и мотивите за това;
 • да бъдат информирани при поискване, че делото е във фазата на съдебното разследване;
 • да бъдат информирани при поискване за хода на наказателното производство;
 • да бъдат автоматично информирани от прокуратурата за датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото им;
 • да получат информация при поискване за всяко окончателно решение във връзка с наказателното преследване.

Когато жалбата се подава до прокурора, в срок до 18 месеца след получаването на жалбата или обвинението прокурорът ще уведоми жертвата за всяко предприето последващо действие, включително, когато е уместно, за приключването на делото и причините за това.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

За да се гарантира достъпът до правосъдието, в случай че жертвите не разполагат с достатъчно средства, по-специално във връзка с минималния гарантиран доход, те имат правото да получат безплатно цялостна правна подкрепа за защита на техните интереси. Тази помощ се предоставя от Съвета на Адвокатската колегия, ако жертвата поиска такава и ако е:

 • граждани на Люксембург,
 • чужд гражданин, получил разрешение да се установи в държавата,
 • гражданин на държава — членка на Европейския съюз (ЕС),
 • чужд гражданин, приравнен на гражданин на Люксембург по въпроса за правна помощ по силата на международен договор.

За да се определят финансовите средства, с които разполагате, се вземат предвид общият брутен доход и средства, както и доходите на лицата, живеещи в същото домакинство. Освен в случай на ограничени средства, жертвите могат да получат правна помощ също и ако предоставянето ѝ се оправдава от сериозни основания, свързани с тяхното социално, семейно или материално положение.

Молба за правна помощ трябва да бъде подадена, като се използва въпросникът, който се предоставя от Централната служба за социално подпомагане (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) и който трябва да бъде подписан от жертвата и изпратен до председателя на Адвокатската колегия с териториална компетентност (Дикирх или Люксембург).

Въпросникът, който трябва да бъде попълнен, ще включва по-специално:

 • самоличността (фамилията, името, място и дата на раждане, професия, местоживеене, семейно положение, гражданство) на жертвата;
 • естеството на спора, за който се изисква правна помощ;
 • семейното положение на жертвата;
 • Връзката отваря нов прозорецфинансовите обстоятелства на жертвата.

Жертвите могат също да посочат името на адвоката(ите), който(които) желаят да им бъде(ат) назначен(и) съгласно схемата за правна помощ, или, когато е приложимо, да посочат името на адвоката, който ги представлява понастоящем.

Документи, които трябва да бъдат приложени от жертвите към молбата:

 • копие от техния документ за самоличност;
 • Връзката отваря нов прозорецудостоверение за регистрация в Съвместния център за социално осигуряване (Centre Commun de la Sécurité Sociale — CCSS), като такова е необходимо и за лица, принадлежащи към техните домакинства;
 • за съответните лица и всеки член на домакинството: фишовете за заплата (или удостоверение за доход от CCSS), квитанции за минималния гарантиран доход, квитанции за обезщетения за безработица или пенсия или други квитанции, които обхващат последните три месеца и в които се посочват брутните суми (банковите извлечения не са достатъчни);
 • удостоверение за нулево салдо от Националния фонд за солидарност (Fonds national de solidarité) за всеки член на домакинството, ако той не получава плащания от фонда;
 • ако домакинството получава или плаща надбавка за издръжка, документ, посочващ платената или получената сума (например банкови изявления за последните три месеца);
 • удостоверения за собственост на недвижим имот или удостоверение за липса на собственост, издадено от данъчната администрация на Люксембург (Administration des contributions directes) за всеки член на домакинството;
 • когато е приложимо, съпътстващи документи относно собствеността върху недвижим имот, намиращ се в чужбина;
 • писмени доказателства за движими активи (парични средства, спестявания, акции, ценни книжа и други);
 • ако домакинството живее под наем, копие от договора за наем и квитанции за наем за последните три месеца;
 • ако домакинството изплаща ипотека, доказателство за плащането на месечната вноска;
 • писмени доказателства за приходи от недвижими имоти и движимо имущество;
 • документи, свързани с разглеждания случай.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

След като е направена проверка за недостатъчност на средствата, предоставянето или отказа на правна помощ ще бъде съобщено от председателя на Съвета на Адвокатската колегия или член, упълномощен от председателя за тази цел, по обикновена поща, ако помощта е предоставена, и по препоръчана поща, ако е отказана. Председателят посочва адвоката, който жертва е избрала сама, или, ако не е избрала такъв или ако председателят счита, че изборът ѝ е неудачен, посочва определен от него адвокат.

Нотариусите и съдебните изпълнители се назначават служебно от съда, който разглежда делото съгласно рамката за предоставяне на правна помощ.

Ако правна помощ е предоставена в хода на производството, разходите, направени от жертвата, ще бъдат възстановени.

Невъзстановени разходи

Ако жертвата получава правна помощ и е разпоредено да плати разноските, те ще бъдат поети от държавата.

При наказателните дела правната помощ не обхваща разходите и глобите, наложени на осъденото лице.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Ако делото бъде приключено преди да бъде отнесено до съда, в уведомлението се посочват условията, съгласно които жертвите могат да инициират производство чрез повдигане на частно обвинение или подаване на жалба като граждански ищци.

Ако санкциите за престъпленията са наказателни или поправителни, в уведомлението се включва информацията, която жертвите могат да подадат до държавния главен прокурор, който има право да даде указания на държавния прокурор да започне наказателно преследване.

Ако съдебният съвет (Chambre du conseil) реши да не отнася наказателното дело до съда, който може да се произнесе относно вината на предполагаемия извършител, жертвите могат да обжалват пред съдебния съвет на апелативния съд. Следователно те имат право да представят искания и коментари до този съвет.

Ако съдебният съвет реши да не разглежда делото поради фактически, а не правни съображения, жертвите все пак могат да се обърнат към граждански съд, за да получат обезщетение за причинените вреди.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Също както в хода на разследването, жертвите могат да участват в производството, без да имат специален статут или в качеството си на граждански ищец.

Жертвите могат да присъстват както на публични заседания, така и на заседания при закрити врати, но само ако бъдат призовани като свидетели. Те също така могат да бъдат призовани като свидетели по време на устните пледоарии. Във връзка с това те получават писмена призовка от прокурора и трябва да отговарят както на въпросите на съда, така и на въпросите, зададени им от адвоката на ответната страна. По време на процеса жертвите стоят в задната част на съдебната зала, за да се предотврати прекият им контакт с обвиняемия.

Гражданските ищци получават писмена призовка за явяване на устните пледоарии. Те също така имат правото да присъстват по време на публичните заседания и на заседанията при закрити врати, като трябва да присъстват, за да подадат молбите си. По принцип те се намесват след изслушването на свидетелите. Освен това могат да оспорват делото по всички въпроси, свързани с гражданските им интереси, и да свидетелстват по отношение на фактите.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Вашата официална роля в съдебната система е на жертва без специален статут. Жертвите имат правото да бъдат конституирани като граждански ищци.

Какви са правата и задълженията в това ми качество?

Жертвите имат по-специално правото:

 • да използват език, който разбират, или да поискат в противен случай услугите на устен преводач, ако подават жалба до полицията;
 • да получат безплатно копие от жалбата и документите, които са подали в нейна подкрепа;
 • да получат разписка на разбираем от тях език, в която се посочва номера на преписката и датата и мястото на подаване на жалбите им, за да получат потвърждение за получаването на техните жалби, подадени до прокурора;
 • да получат помощ от или да бъдат представлявани от адвокат;
 • да бъдат автоматично информирани, когато делото им е приключено, както и за мотивите за това;
 • да бъдат информирани при поискване, че делото е във фазата на съдебното разследване;
 • да бъдат информирани при поискване за хода на наказателното производство;
 • да бъдат автоматично информирани от прокуратурата за датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото им;
 • да получат при поискване информация за всяко окончателно решение във връзка с наказателното преследване;
 • да поискат от съдията, разглеждащ молбите за временни мерки, да присъди временно обезщетение, при условие че наличието на отговорност на другата страна не може да бъде поставено сериозно под въпрос.

Гражданските ищци също имат правото:

 • да претендират за обезщетение от обвиняемия;
 • да участват в разследването, разпоредено от съдия-следователя;
 • да отправят искане до съдия-следователя да разпореди допълнителни разследвания;
 • да обжалват определени разследвания, които засягат гражданските им интереси, пред съдебен състав;
 • да бъдат разпитвани само ако го поискат;
 • да им бъде организирана очна ставка с обвиняемия, ако е необходимо;
 • да получат достъп до преписката в канцеларията на съдия-следователя след провеждането на първия разпит на обвиняемия и в деня преди всеки разпит, за който е необходима правна помощ;
 • да поискат от съдия-следователя копие от преписката след приключване на разследването;
 • да поискат доклад на вещо лице, изслушване на свидетели и връщане на запорирани вещи;
 • да присъстват на огледа на местопрестъплението.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Свидетелите могат да присъстват на заседанията и да разкрият на съдията под клетва всичко, което им е известно по отношение на фактите. Свидетелите трябва да отговарят както на въпросите на съда, така и на въпросите, зададени им от адвоката на ответната страна.

Гражданските ищци могат да оспорват делото по всички въпроси, свързани с гражданските им интереси, и могат да свидетелстват по отношение на фактите; адвокат на граждански ищец може да разпитва вещи лица, както и свидетели на защитата.

По принцип всички доказателства се допускат, при условие че са признати с основание и опитът показва, че това може да доведе до осъждане от съдията. Доказателства могат да бъдат представени, при условие че страните са в състояние да обменят становища и доводи по отношение на тях.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

На жертвите ще бъде съобщена следната информация:

 • при поискване: хода на наказателното производство;
 • автоматично: датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото;
 • при поискване: всяко окончателното решение на прокуратурата.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Когато жалбата се подава до полицията, жалбоподателите получават безплатен препис от жалбата или незабавно, или в срок от един месец от подаването на жалбата. Жалбоподателите могат също така да поискат от съда, гледащ техните дела, конкретни процесуални действия.

Ако жалбоподателите са били конституирани като граждански ищци, те имат правото на достъп до преписката в канцеларията на съдия-следователя след провеждането на първия разпит на обвиняемия и в деня преди всеки разпит, за който е необходима правна помощ;

Когато производството приключи, съдия-следователят изпраща преписката по делото на прокурора. Като граждански ищец имате право да се запознаете с преписката най-малко осем работни дни преди делото да бъде разгледано от съдебния съвет.

Гражданските ищци и лицата, които могат да докажат законен личен интерес, имат право да получат копие от преписката по делото, с изключение на всички иззети книжа и документи, в разумен срок преди насрочената дата на заседанието. За тази цел те трябва подадат искане до прокуратурата.

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 - Правата ми след съдебния процес

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Всяко окончателно съдебно решение има силата на присъдено нещо веднага след като бъде постановено. Поради това си качество се счита, че представлява истината, стига да не бъде отменено от упражняването на предвидено по закона правно средство за защита. Обикновено съдията се произнася по наказателните и гражданските искове в едно и също съдебно решение.

С оглед на правото на справедлив процес силата на присъдено нещо се прилага само по отношение на лицата, които са били страни в наказателния процес, и по отношение на елементите от решението, по които тези страни са били в състояние да заявят претенциите си. В качеството си на жертва можете да обжалвате само ако сте били страна в производството, като сте конституиран като граждански ищец.

В това си качество е възможно да обжалвате, но само по отношение на гражданските Ви интереси и ако имате интерес да действате, т.е. ако съдът отхвърли иска Ви за обезщетение или ако считате, че присъдената Ви сума е недостатъчна.

Следователно не можете да обжалвате на основание, че не сте съгласни с наложената присъда или поради оправдаването от съда на обвиняемия. Само държавният прокурор може да обжалва наказателния аспект на производството.

Консултирайте се в Вашия адвокат, за да решите дали е разумно да подавате жалба. Ако отговорът на адвоката Ви е положителен, жалбата трябва да бъде подадена в срок от 40 дни в съдебния секретариат на съда, постановил решението.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

След постановяването на решението можете да получите препис от него.

Можете също така да подадете жалба, но само ако сте били страна в производството, като сте конституиран като граждански ищец, и само по отношение на гражданските Ви интереси (вж. точка 1).

Ако е предвидено условно предсрочно освобождаване, можете да уведомите главния прокурор, който е натоварен с изпълнението на присъдата, срещу която възразявате.

Можете да продължите да бъдете представляван от адвокат.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Като граждански ищец имате правото на правна помощ за всички въпроси, свързани с изпълнението на съдебното решение.

Като жертва на умишлено престъпление, водещо до телесни повреди, можете при определени условия, когато не е възможно да бъдете обезщетен от извършителя на престъплението, да подадете молба до Министерството на правосъдието за обезщетение, което да Ви бъде изплатено от държавата.

Полицията и правосъдната система са задължени да Ви предложат защита в качеството Ви на жертва. Всяко решение относно условното предсрочно освобождаване на осъдено лице под гаранция може да подлежи на специални условия, които да свързани по-конкретно със защитата на обществото и на жертвата.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

При поискване имате право да получите информация за окончателното решение във връзка с наказателното преследване.

Що се отнася до присъдата, наложена на извършителя, моля, имайте предвид, че в решението за определяне на наказанието трябва да се посочат приложимите разпоредби на закона, без да се възпроизвеждат условията, фактите, съставляващи престъплението, за което е обвинен обвиняемият, или присъдата или наложените наказания (член 195 от Кодекса за наказателно разследване). За всеки друг въпрос, свързан с изпълнението на наложените наказания, можете да се свържете със Службата за изпълнение на наказанията към службата на главния прокурор.

В Люксембург лице, осъдено на последна инстанция, ще излежава присъдата си в затвора „Шрасиг“ или в затвора „Живениш“.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Въз основа на член 4, параграф 1 от Кодекса за наказателно разследване можете след подаване на специална молба до службата на главния прокурор да бъдете информиран за освобождаването или бягството на извършител, ако съществува опасност или е установен риск за вреди за Вас, освен ако това уведомление не включва риск от установяване на вреди за извършителя.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Не

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.

4 - Обезщетение

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

В повечето случаи съдът, който гледа делото срещу извършителя, е този, който, в случай че признае обвиняемия за виновен, определя размера на обезщетенията за причинени вреди и пропуснати ползи, присъдени на жертвите като компенсация за тяхната загуба.

За да бъде поискано от съда да се произнесе по обезщетение, е наложително жертвите да участват, като бъдат конституирани като граждански ищци в рамките на наказателните производства. Жертвите могат да бъдат конституирани като граждански ищци по всяко време в хода на производството. Те не са задължени да присъстват по време на заседанието. Те могат да бъдат представлявани от адвокат и да представят исканията си писмено преди заседанието.

Ако жертвите не са конституирани като граждански ищци или не подадат молби, съдът няма да може да присъди служебно обезщетение за причинени вреди и пропуснати ползи на жертвите.

Жертвите, които не са конституирани като граждански ищци в хода на наказателно дело, не губят правото си на обезщетение.

В действителност жертвите все пак ще са в състояние да предявяват иск срещу извършителя пред гражданските съдилища, при условие че го направят преди изтичането на давностния срок съгласно гражданското право и докажат, че въпросните факти представляват гражданско правонарушение.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Ролята на наказателния съд е да определи количествено причинените на жертвите вреди, но той не се намесва в събирането на присъдени обезщетения за вреди и пропуснати ползи.

От жертвите зависи след постановяването на окончателното решение да предприемат действия за получаване на плащане по въпросните обезщетения от извършителя.

Най-често надзорът над събирането на обезщетенията за причинени вреди и пропуснати ползи ще се осъществява от адвоката, който ще положи усилия това да се случи първо по взаимно съгласие, като се свърже с адвоката на осъденото лице, или като се обърне към съдебен изпълнител, който да изпълни принудително решението.

Когато съдът, който се произнася по делото, налага наказание, чието изпълнение е отложено, и то включва задължение за изплащане на обезщетение, главният прокурор, който отговаря за изпълнението на присъдите, ще провери дали осъдените лица изпълняват своето задължение.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

В хода на процеса съдът може да предостави например междинно плащане в очакване на резултата от експертното становище. Ако извършителят откаже или не може да извърши плащането, Министерството на правосъдието може да го извърши в случай на доказана нужда.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Измененият закон от 12 март 1984 г. относно обезщетяването на определени жертви за телесни повреди, произтичащи от извършено престъпление, учредява право на обезщетение, обременяващо държавния бюджет в полза на определени жертви на престъпление. Това е важна мярка за жертвите, в случай че:

извършителят на нападението е с неустановена самоличност; извършителят на нападението е с установена самоличност, но не може да бъде намерен; извършителят е неплатежоспособен.

За претендират за това право, жертвите трябва да подадат молба до Министерството на правосъдието, което ще вземе решение по исковете за обезщетение в срок от шест месеца. Исковете трябва да бъдат изготвени на френски, немски или люксембургски и трябва да включват дата, място и точното естество на фактите. Към писмото в подкрепа на иска трябва да бъдат приложени писмени доказателства за фактите и за претърпените от жертвите вреди.

Правото на обезщетение подлежи на определени условия, които жертвите трябва да изпълняват:

Жертвите трябва или да пребивават редовно и обичайно във Великото херцогство Люксембург, или да са граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на държава — членка на Съвета на Европа. Освен това към момента на извършване на престъплението, жертвите трябва да са разполагали с напълно редовни документи във Великото херцогство Люксембург или да са били жертви на престъплението, посочено в член 382, параграф 1 от Наказателния кодекс [Трафик на хора];

Претърпените вреди трябва да произтичат от умишлени действия, които са с характер на престъпление.

Вредите трябва да бъдат телесни повреди, а не просто имуществени вреди (което изключва например обезщетение в случай на обикновена кражба).

Вредите трябва да водят до сериозни нарушения на условията на живот, които могат да се дължат на загуба или намаляване на доходи, увеличаване на извънредни разходи или разноски или неспособност за извършване на професионална дейност, загуба на една година обучение, физически или психически увреждания или морални или естетически увреждания, както и физическо или психическо страдание. Жертвите на престъпление съгласно членове 372—376 от Наказателния кодекс са изключени от представянето на доказателство за физическо или психическо увреждане, каквото се предполага, че съществува.

Държавата плаща обезщетение само ако жертвата не може да получи по друг начин ефективно и достатъчно обезщетение (например от извършителя, от социална осигуровка или пенсионно осигуряване) .

Важно е да се знае, че обезщетението може да бъде отказано или намалено поради поведението на жертвите към момента на извършване на деянието или тяхната връзка с извършителя.

Ако държавата обезщетява жертвите, те все пак могат да бъдат конституирани като граждански ищци и да претендират за допълнителни суми от извършителя, ако считат, че обезщетението е недостатъчно. В този случай жертвите трябва да информират съда за това, че са подали искане за обезщетение до държавата или че са получили такова обезщетение от държавата, според случая.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Жертвите имат право на обезщетение, ако извършителя не бъде осъден, при условие че са жертви на престъпление и извършителят на нападението е с неустановена самоличност или ако извършителят на нападението е с установена самоличност, но не може да бъде намерен, или ако извършителят е неплатежоспособен.

Ако няма процес и следователно не е определено обезщетение от съда, Министерството на правосъдието може да отпусне фиксирана сума и/или да разпореди изготвянето на експертно становище за негова сметка за определяне на размера на обезщетение, което да бъде присъдено на жертвата.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

В случай на надлежно доказана необходимост министърът на правосъдието може да отпусне плащане, докато разглеждането на молбата е в ход.

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

- Като жертва на престъпление можете да се свържете със следните главни служби за подкрепа на жертвите на престъпления:

А. Държавна служба:

Централна служба за социално подпомагане (SCAS) - Служби за подкрепа на жертвите на престъпления (Service central d’assistance sociale (SCAS) - Services d’Aide aux Victimes (SAV)) SAV в Люксембург

Видове подкрепа:

 • Психологически и психотерапевтични консултации
 • Предоставяне на правна информация
 • Терапевтична група за жертви на домашно насилие.
 • Придружаване на жертви в хода на целия съдебен процес

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM номер: (+352) 621 32 65 95

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецscas-sav@justice.etat.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Б. Неправителствени организации (НПО):

1. Подкрепа за жертви на престъпления (Aide aux Victimes de la Criminalité) - Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Видове подкрепа:

 • Предоставяне на правни консултации
 • Морална, финансова и материална подкрепа

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Тел.: (+352) 40 20 40

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецwrl@pt.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Служби за подкрепа на лица, признати за жертви на домашно насилие

Съществуват три такива служби:

- „SAVVD“ в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „Жени в беда“ (Femmes en détresse asbl)

Видове подкрепа:

 • Психосоциални консултации
 • Правна информация и подкрепа
 • Правна, административна и социална информация и подкрепа след извеждане на извършителя на насилието от жилището от страна прокурора
 • Планиране на правни действия
 • Придружаване на жертви, наред с другото, в съда, в кантората на адвокат, при посещение при лекар
 • Насоки
 • Консултации и мерки за защита срещу тормоз
 • Изготвяне на план за защита на жертвите

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 48 18 62
Факс: (+352) 26 48 18 63

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcontact@savvd.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://fed.lu/wp/services/savvd/

- „PSY EA“- в Люксембург към сдружение с нестопанска цел„Жени в беда“ (Femmes en détresse)

За деца, които са преки и косвени жертви на домашно насилие, във връзка със заповед за извеждане от дома.

Видове подкрепа:

 • Грижа за деца и юноши, които са жертви на домашно насилие, във връзка с мярка за извеждане от дома
 • Като психологическа служба за деца и юноши, жертви на домашно насилие - Психологическа подкрепа за деца и юноши, които са жертви на домашно насилие и за техните семейства

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 48 20 50
Факс: (+352) 26 48 18 63

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcontact@psyea.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- „ALTERNATIVES“ в Дюделанж към Фондация „Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Служба за подкрепа на деца, които са преки и косвени жертви на домашно насилие, във връзка със заповед за извеждане от дома.

Видове подкрепа:

 • Грижа за деца и юноши, които са жертви на домашно насилие, във връзка с мярка за извеждане от дома

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 51 72 72 89

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецalternatives@profamilia.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Консултативни служби за жени, които са признати за жертви на насилие

Видове подкрепа:

 • Консултации по телефон
 • Психосоциални консултации
 • Правна, административна и социална информация и подкрепа
 • Планиране на правни действия
 • Придружаване на жени до други служби за професионални услуги: адвокат, съд, полиция
 • Интервю за прием в център за подслон за жени
 • Обучение и лекции във връзка с домашното насилие
 • Семинари и дискусионни групи

Съществуват четири такива групи:

- „VISAVI“ (Живот без насилие (VISAVI (Vivre Sans Violence)) в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „Жени в беда“(Femmes en détresse)

Консултативен център за жени, които са жертви на домашно насилие

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Тел.: (+352) 49 08 77-1
Факс: (+352) 26 48 26 82

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецfeminfo@visavi.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://fed.lu/wp/services/visavi/

- „ЮЖЕН ЦЕНТЪР“ (FOYER SUD) в Еш-сюр-Алзет към Националния съвет на жените в Люксембург (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Консултативен център за жени в беда, включително жертви на насилие.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Тел.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Факс: (+352) 54 57 57 57

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецfoyersud@pt.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Център „OZANAM“ в Люксембург

- Център „OZANAM Север“ (Centre OZANAM Nord) във Вилц към фондация „Дом с отворени врати“ (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Консултативни центрове за жени в беда, включително жертви на насилие.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Тел.: (+352) 48 83 47

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецozanam@fmpo.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Тел.: (+352) 26 95 39 59

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецozanam.nord@fmpo.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- „PROFAMILIA“ в Дюделанж към Фондация „Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Консултативен център за жени в беда, включително жертви на насилие.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Тел.: (+352) 51 72 72-41
Факс: (+352) 52 21 88

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецfemmes@profamilia.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.cnfl.lu

4. Консултативен център за деца и юноши, които са регистрирани като жертви на насилие

Съществуват четири центъра:

- „PSY EA“ в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „Жени в беда“ (Femmes en détresse)

Психологическа служба за деца и юноши на възраст от 3 до 21 години, които са жертви или свидетели на домашно насилие, както и за техните семейства.

Видове подкрепа:

 • Психологическа подкрепа за деца и юноши, които са жертви на домашно насилие, както и за техните семейства.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 48 20 50
Факс: (+352) 26 48 18 63

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcontact@psyea.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- „ALTERNATIVES“ в Дюделанж към Фондация „Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Консултативна служба за деца и юноши на възраст от 0 до 27 години, които са жертви или свидетели на физическо и психическо насилие, включително домашно насилие, както и за техните семейства.

Видове подкрепа:

 • Психологическа подкрепа за деца и техните семейства
 • Подкрепа за заздравяване на семейните отношения, взаимно уважение
 • Осъзнаване на насилието и превенция

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 51 72 72 89

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецalternatives@profamilia.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- „OXYGENE“ в Дюделанж към сдружение с нестопанска цел „Жени в беда“ (Femmes en détresse)

Служба за консултации и информация за момичета (на възраст от 12 до 21 години) в беда, които са жертви на физическо, психическо или сексуално насилие.

Видове подкрепа:

 • Индивидуални разговори
 • Подкрепа за административни процедури
 • Помощ при търсене на място за настаняване под наблюдение
 • Помощ за възможно приемане в центъра за подслон „Meederchershaus“

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Тел.: (+352) 49 41 49
Факс: (+352) 27 12 59 89

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfofilles@pt.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

- „ALUPSE DIALOGUE“ в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „Alupse“

Служба за психологически консултации и терапия за деца на възраст от 0 до 21 години, които са жертви на физическо, психическо и сексуално насилие, както и за техните семейства.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 18 48-1
Факс: (+352) 26 19 65 55

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецalupse@pt.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Акредитиран център за консултации, информация и помощ за мъже и момчета в беда, които са жертва на насилие - „infoMann“ в Люксембург към сдружение с нестопанска цел „actTogether“

Видове подкрепа:

 • Психологическа и социална подкрепа и консултации
 • Услуга за предоставяне на информация и документация
 • Повишаване на осведомеността и обучение
 • Придружаване и подкрепа за мъже с оглед на тяхното приемане в център за подслон за мъже

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Тел.: (+352) 27 49 65
Факс: (+352) 27 49 65 65

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@infomann.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.infomann.lu/

6. Акредитиран център за консултации и помощ за извършители на насилие, включително домашно насилие - „Riicht eraus“ в Люксембург към Люксембургския червен кръст

Видове подкрепа:

 • Консултации, изслушване, подкрепа, съдействие и съпровождане на извършители на домашно насилие (мъже и жени) във връзка с извеждане от дома, било съдебно принудително, или доброволно
 • Насърчаване на осъзнаването и отговорността на част от извършителите
 • Краткосрочна защита на жертвите
 • Управление на конфликти и самоувереност
 • Подкрепа за лица, решени да се променят
 • Помощ при разработване на практически стратегии, позволяващи трайна промяна в отношението и поведението на извършителите
 • Подкрепа за хора, желаещи да променят насилственото си поведение
 • Дискусионна група

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Тел.: (+352) 27 55-5800
Гореща телефонна линия на червения кръст: (+352) 27 55
Факс: (+352) 27 55-5801

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецriichteraus@croix-rouge.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Служба за подпомагане за лица, признати за жертви на трафик на хора

Болнична и извънболнична грижа за всички жертви на трафик на хора - жени, мъже и деца.

Съществуват две, които координират дейността си:

- „SAVTEH“ в Люксембург към „Жени в беда“ (Femmes en détresse asbl)

- „COTEH“ в Люксембург към Фондация „Дом с отворени врати“ (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Видове подкрепа:

 • Телефонни и лични консултации
 • Психологическа подкрепа и наблюдение
 • Психологическа подкрепа и стабилизиране
 • Организиране на консултации или медицинско лечение
 • Придружаване на жертвата пред отдела „Наказателно разследване“ с цел установяване на самоличност
 • Оказване на подкрепа при сътрудничеството на жертвата с полицията и прокуратурата
 • Придружаване на жертви, по-специално по време на техните правни, административни и социални процедури
 • Координиране на стационарна помощ и организиране на настаняването на жертви според техния пол и възраст
 • Материална и финансова помощ
 • Информация за правата на жертвите на трафик на хора, съдебни и административни производства, предоставени обезщетения
 • Осъществяване на контакт с НПО в държавата на произход в рамките на доброволно връщане

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Тел.: (+352) 26 48 26 31
Факс: (+352) 26 48 26 82
GSM номер: (+352) 621 316 919

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецtraite.humains@visavi.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Тел.: (+352) 24 87 36 22
GSM номер: (+352) 621 351 884

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcoteh@fmpo.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

В. Полиция:

Главна дирекция на
люксембургската полиция
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Тел.: (+352) 49 97-1
Телефонна линия за спешни повиквания: 113
Факс: (+352) 49 97-20 99

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcontact@police.public.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

Г. Местни органи:

Приемна служба (Service d’accueil et d’information juridique):

- ДИКИРХ

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Тел.: (+352) 80 23 15

- ЕШ-СЮР-АЛЗЕТ

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Тел.: (+352) 54 15 52

-ЛЮКСЕМБУРГ

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 22 18 46

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Служба за правна информация „Права на жените“ (Women’s Rights):

ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC or CR
L-2080 Luxembourg

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

Д. Министерства:

- Министерство на правосъдието (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Тел.: (+352) 247 -84537
Факс: (+352) 26 68 48 61

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@mj.public.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mj.public.lu/

Задача:

 • Граждански дела
 • Наказателни дела: Обезщетяване на жертви, правна помощ, медиация при престъпления
 • Търговски дела
 • Организация на съдебната система
 • Обща координация на административни спорове пред административни съдилища
 • Места за изтърпяване на наказания лишаване от свобода

- Министерство на вътрешните работи (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Тел.: (+352) 247 -84600
Факс: (+352) 22 11 25

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@miat.public.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mi.public.lu/

Задачи в съответствие с Указа на Великото херцогство от 28 януари 2015 г.:

 • Координиране на службите за спешна помощ
 • Сътрудничество с НПО

- Министерство на вътрешната сигурност (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Тел.: (+352) 247 -84659
Факс: (+352) 22 72 76

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецsecretariat@msi.etat.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Подкрепа за жертвите в съответствие с Указа на Люксембург от 28 януари 2015 г.:

 • люксембургска полиция, Главен инспекторат на полицията (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), европейска политика в областта на правосъдието и вътрешните работи, международна политика в областта на полицейско сътрудничество

- Министерство на равните възможности (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Тел.: (+352) 247 -85806
Факс: (+352) 24 18 86

Ел. поща> : Връзката отваря нов прозорецinfo@mega.public.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Задачи:

 • Домашно насилие
 • Комитет за сътрудничество между специалистите в областта на борбата срещу насилието
 • Партньорство и управление с акредитирани от MEGA неправителствени организации за болнична и извънболнична грижа жертви и извършители на домашно насилие, жени и мъже в беда, основано на пола на насилие и трафик на хора
 • Партньорство и сътрудничество с одобрени от държавата НПО за осигуряване на грижи за лица в беда, които са жертва на насилие

Гореща телефонна линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Люксембургска полиция

Гореща телефонна линия: 113

От понеделник до петък, 24 часа на ден

Люксембургски червен кръст

Гореща телефонна линия: 2755

От понеделник до петък, от 7.00 до 22.00 часа

- Fraentelefon („Жени в беда“)

Гореща телефонна линия: (+352) 44 81 81

От понеделник до петък, 24 часа на ден

- Fraentelefon („Жени в беда“)

Гореща телефонна линия: (+352) 44 81 81

От понеделник до петък, от 9,00 до 15,00 часа

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Да, подкрепата за жертвите се предлага безплатно.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Вж. отговора на въпрос едно, точка Б.

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.