Права на жертвите – по държави

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако в резултат на събитие, което по силата на националното законодателство представлява престъпление, сте претърпели вреди, напр. телесна повреда или увреждане или кражба на ваше имущество и т.н. Като жертва на престъпление законът ви предоставя определени индивидуални права преди, по време на и след съдебното производство (съдебния процес).

Наказателното производство в Люксембург се състои от два етапа: разследване и съдебен процес. Разследването обикновено се провежда от полицията и/или съдия-следовател. След приключване на разследването преписката се изпраща на Съвещателния състав на съда (Chambre de conseil du Tribunal), който решава дали делото да бъде внесено в съда или да бъде прекратено.

Ако делото бъде внесено в съда, се провежда съдебно заседание за разглеждане на събраните доказателства и съдът взема решение дали обвиняемият е виновен или не. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, съдът го/я осъжда и налага наказание. Ако събраните доказателства не са достатъчни обвиняемият да бъде обявен за виновен, съдът го/я оправдава.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 05/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.