Права на жертвите – по държави

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Жертвите на престъпление могат да съобщят за такова (да подадат жалба):

 • пред люксембургската полиция;
 • пред прокурора, който е компетентен за съответния район.

Въпреки че всеки може да съобщи за престъпление, ако жертвите възнамеряват да участват в производството като граждански ищци, те трябва да подадат жалба лично или чрез своя адвокат.

Жертвите могат също така да повдигнат частно обвинение срещу извършителя пред полицейския съд или наказателния състав на окръжния съд.

Жалбата трябва да бъде подадена на един от официалните езици в Люксембург, а именно люксембургски, френски или немски език. Жертви, които не говорят нито един от тези три езика, имат право да използват безплатно услугите на устен преводач. Препоръчително е жалбата да бъде подадена в писмен вид, без да се спазва конкретна форма, като в нея трябва да се посочва:

 • фамилията, името, място и дата на раждане, професия и местоживеене на жалбоподателя;
 • събитието, довело до претърпените вреди;
 • характера на вредите.

Срокът, в който жертвата трябва да подаде жалба, зависи по-специално от давностния срок на престъплението. Периодът варира между една и десет години.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Жертвите имат право:

 • да бъдат автоматично информирани, когато делото им е приключено, както и мотивите за това;
 • да бъдат информирани при поискване, че делото е във фазата на съдебното разследване;
 • да бъдат информирани при поискване за хода на наказателното производство;
 • да бъдат автоматично информирани от прокуратурата за датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото им;
 • да получат информация при поискване за всяко окончателно решение във връзка с наказателното преследване.

Когато жалбата се подава до прокурора, в срок до 18 месеца след получаването на жалбата или обвинението прокурорът ще уведоми жертвата за всяко предприето последващо действие, включително, когато е уместно, за приключването на делото и причините за това.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

За да се гарантира достъпът до правосъдието, в случай че жертвите не разполагат с достатъчно средства, по-специално във връзка с минималния гарантиран доход, те имат правото да получат безплатно цялостна правна подкрепа за защита на техните интереси. Тази помощ се предоставя от Съвета на Адвокатската колегия, ако жертвата поиска такава и ако е:

 • граждани на Люксембург,
 • чужд гражданин, получил разрешение да се установи в държавата,
 • гражданин на държава — членка на Европейския съюз (ЕС),
 • чужд гражданин, приравнен на гражданин на Люксембург по въпроса за правна помощ по силата на международен договор.

За да се определят финансовите средства, с които разполагате, се вземат предвид общият брутен доход и средства, както и доходите на лицата, живеещи в същото домакинство. Освен в случай на ограничени средства, жертвите могат да получат правна помощ също и ако предоставянето ѝ се оправдава от сериозни основания, свързани с тяхното социално, семейно или материално положение.

Молба за правна помощ трябва да бъде подадена, като се използва въпросникът, който се предоставя от Централната служба за социално подпомагане (http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) и който трябва да бъде подписан от жертвата и изпратен до председателя на Адвокатската колегия с териториална компетентност (Дикирх или Люксембург).

Въпросникът, който трябва да бъде попълнен, ще включва по-специално:

 • самоличността (фамилията, името, място и дата на раждане, професия, местоживеене, семейно положение, гражданство) на жертвата;
 • естеството на спора, за който се изисква правна помощ;
 • семейното положение на жертвата;
 • финансовите обстоятелства на жертвата.

Жертвите могат също да посочат името на адвоката(ите), който(които) желаят да им бъде(ат) назначен(и) съгласно схемата за правна помощ, или, когато е приложимо, да посочат името на адвоката, който ги представлява понастоящем.

Документи, които трябва да бъдат приложени от жертвите към молбата:

 • копие от техния документ за самоличност;
 • удостоверение за регистрация в Съвместния център за социално осигуряване (Centre Commun de la Sécurité Sociale — CCSS), като такова е необходимо и за лица, принадлежащи към техните домакинства;
 • за съответните лица и всеки член на домакинството: фишовете за заплата (или удостоверение за доход от CCSS), квитанции за минималния гарантиран доход, квитанции за обезщетения за безработица или пенсия или други квитанции, които обхващат последните три месеца и в които се посочват брутните суми (банковите извлечения не са достатъчни);
 • удостоверение за нулево салдо от Националния фонд за солидарност (Fonds national de solidarité) за всеки член на домакинството, ако той не получава плащания от фонда;
 • ако домакинството получава или плаща надбавка за издръжка, документ, посочващ платената или получената сума (например банкови изявления за последните три месеца);
 • удостоверения за собственост на недвижим имот или удостоверение за липса на собственост, издадено от данъчната администрация на Люксембург (Administration des contributions directes) за всеки член на домакинството;
 • когато е приложимо, съпътстващи документи относно собствеността върху недвижим имот, намиращ се в чужбина;
 • писмени доказателства за движими активи (парични средства, спестявания, акции, ценни книжа и други);
 • ако домакинството живее под наем, копие от договора за наем и квитанции за наем за последните три месеца;
 • ако домакинството изплаща ипотека, доказателство за плащането на месечната вноска;
 • писмени доказателства за приходи от недвижими имоти и движимо имущество;
 • документи, свързани с разглеждания случай.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

След като е направена проверка за недостатъчност на средствата, предоставянето или отказа на правна помощ ще бъде съобщено от председателя на Съвета на Адвокатската колегия или член, упълномощен от председателя за тази цел, по обикновена поща, ако помощта е предоставена, и по препоръчана поща, ако е отказана. Председателят посочва адвоката, който жертва е избрала сама, или, ако не е избрала такъв или ако председателят счита, че изборът ѝ е неудачен, посочва определен от него адвокат.

Нотариусите и съдебните изпълнители се назначават служебно от съда, който разглежда делото съгласно рамката за предоставяне на правна помощ.

Ако правна помощ е предоставена в хода на производството, разходите, направени от жертвата, ще бъдат възстановени.

Невъзстановени разходи

Ако жертвата получава правна помощ и е разпоредено да плати разноските, те ще бъдат поети от държавата.

При наказателните дела правната помощ не обхваща разходите и глобите, наложени на осъденото лице.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Ако делото бъде приключено преди да бъде отнесено до съда, в уведомлението се посочват условията, съгласно които жертвите могат да инициират производство чрез повдигане на частно обвинение или подаване на жалба като граждански ищци.

Ако санкциите за престъпленията са наказателни или поправителни, в уведомлението се включва информацията, която жертвите могат да подадат до държавния главен прокурор, който има право да даде указания на държавния прокурор да започне наказателно преследване.

Ако съдебният съвет (Chambre du conseil) реши да не отнася наказателното дело до съда, който може да се произнесе относно вината на предполагаемия извършител, жертвите могат да обжалват пред съдебния съвет на апелативния съд. Следователно те имат право да представят искания и коментари до този съвет.

Ако съдебният съвет реши да не разглежда делото поради фактически, а не правни съображения, жертвите все пак могат да се обърнат към граждански съд, за да получат обезщетение за причинените вреди.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Също както в хода на разследването, жертвите могат да участват в производството, без да имат специален статут или в качеството си на граждански ищец.

Жертвите могат да присъстват както на публични заседания, така и на заседания при закрити врати, но само ако бъдат призовани като свидетели. Те също така могат да бъдат призовани като свидетели по време на устните пледоарии. Във връзка с това те получават писмена призовка от прокурора и трябва да отговарят както на въпросите на съда, така и на въпросите, зададени им от адвоката на ответната страна. По време на процеса жертвите стоят в задната част на съдебната зала, за да се предотврати прекият им контакт с обвиняемия.

Гражданските ищци получават писмена призовка за явяване на устните пледоарии. Те също така имат правото да присъстват по време на публичните заседания и на заседанията при закрити врати, като трябва да присъстват, за да подадат молбите си. По принцип те се намесват след изслушването на свидетелите. Освен това могат да оспорват делото по всички въпроси, свързани с гражданските им интереси, и да свидетелстват по отношение на фактите.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Вашата официална роля в съдебната система е на жертва без специален статут. Жертвите имат правото да бъдат конституирани като граждански ищци.

Какви са правата и задълженията в това ми качество?

Жертвите имат по-специално правото:

 • да използват език, който разбират, или да поискат в противен случай услугите на устен преводач, ако подават жалба до полицията;
 • да получат безплатно копие от жалбата и документите, които са подали в нейна подкрепа;
 • да получат разписка на разбираем от тях език, в която се посочва номера на преписката и датата и мястото на подаване на жалбите им, за да получат потвърждение за получаването на техните жалби, подадени до прокурора;
 • да получат помощ от или да бъдат представлявани от адвокат;
 • да бъдат автоматично информирани, когато делото им е приключено, както и за мотивите за това;
 • да бъдат информирани при поискване, че делото е във фазата на съдебното разследване;
 • да бъдат информирани при поискване за хода на наказателното производство;
 • да бъдат автоматично информирани от прокуратурата за датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото им;
 • да получат при поискване информация за всяко окончателно решение във връзка с наказателното преследване;
 • да поискат от съдията, разглеждащ молбите за временни мерки, да присъди временно обезщетение, при условие че наличието на отговорност на другата страна не може да бъде поставено сериозно под въпрос.

Гражданските ищци също имат правото:

 • да претендират за обезщетение от обвиняемия;
 • да участват в разследването, разпоредено от съдия-следователя;
 • да отправят искане до съдия-следователя да разпореди допълнителни разследвания;
 • да обжалват определени разследвания, които засягат гражданските им интереси, пред съдебен състав;
 • да бъдат разпитвани само ако го поискат;
 • да им бъде организирана очна ставка с обвиняемия, ако е необходимо;
 • да получат достъп до преписката в канцеларията на съдия-следователя след провеждането на първия разпит на обвиняемия и в деня преди всеки разпит, за който е необходима правна помощ;
 • да поискат от съдия-следователя копие от преписката след приключване на разследването;
 • да поискат доклад на вещо лице, изслушване на свидетели и връщане на запорирани вещи;
 • да присъстват на огледа на местопрестъплението.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Свидетелите могат да присъстват на заседанията и да разкрият на съдията под клетва всичко, което им е известно по отношение на фактите. Свидетелите трябва да отговарят както на въпросите на съда, така и на въпросите, зададени им от адвоката на ответната страна.

Гражданските ищци могат да оспорват делото по всички въпроси, свързани с гражданските им интереси, и могат да свидетелстват по отношение на фактите; адвокат на граждански ищец може да разпитва вещи лица, както и свидетели на защитата.

По принцип всички доказателства се допускат, при условие че са признати с основание и опитът показва, че това може да доведе до осъждане от съдията. Доказателства могат да бъдат представени, при условие че страните са в състояние да обменят становища и доводи по отношение на тях.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

На жертвите ще бъде съобщена следната информация:

 • при поискване: хода на наказателното производство;
 • автоматично: датата на заседанието, в рамките на което ще се гледа делото;
 • при поискване: всяко окончателното решение на прокуратурата.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Когато жалбата се подава до полицията, жалбоподателите получават безплатен препис от жалбата или незабавно, или в срок от един месец от подаването на жалбата. Жалбоподателите могат също така да поискат от съда, гледащ техните дела, конкретни процесуални действия.

Ако жалбоподателите са били конституирани като граждански ищци, те имат правото на достъп до преписката в канцеларията на съдия-следователя след провеждането на първия разпит на обвиняемия и в деня преди всеки разпит, за който е необходима правна помощ;

Когато производството приключи, съдия-следователят изпраща преписката по делото на прокурора. Като граждански ищец имате право да се запознаете с преписката най-малко осем работни дни преди делото да бъде разгледано от съдебния съвет.

Гражданските ищци и лицата, които могат да докажат законен личен интерес, имат право да получат копие от преписката по делото, с изключение на всички иззети книжа и документи, в разумен срок преди насрочената дата на заседанието. За тази цел те трябва подадат искане до прокуратурата.

Последна актуализация: 24/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.