Права на жертвите – по държави

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Мога ли да обжалвам присъдата, издадена от съда?

Съдебният процес завършва със съдебно решение, с което обвиняемият бива осъден или признат за невинен по обвиненията. Ако обвиняемият е признат за виновен, съдията ще определи наказанието му. Според малтийското право само подсъдимият и главният прокурор имат право да обжалват осъждането/освобождаването от обвинения и/или присъдата пред наказателно отделение на Апелативния съд.

Все пак ако бъде подадена жалба, а Вие сте били граждански ищец в съдебния процес на първа инстанция, Вашият адвокат ще има право да разгледа всички съответни документи, свързани с апелативното производство.

Какви права имам след присъдата?

След като присъдата влезе в сила, Вие имате право да получите копие на съдебното решение. Ако съдът осъди извършителя на лишаване от свобода, Вие имате право да бъдете уведомен, когато извършителят бъде освободен или ако избяга.

Имам ли право на подкрепа или защита след съдебния процес? За колко време?

Вие имате право на подкрепа или защита след приключване на наказателното производство, по време на съдебния процес и в продължение на подходящ период от време.

Каква информация мога да получа, ако извършителят бъде осъден?

Вие ще получите копие на окончателната присъда.

Ще бъда ли информиран, ако извършителят бъде освободен (включително при предсрочно или условно освобождаване) или ако избяга от затвора?

Да, Вие ще бъдете уведомен/а, когато извършителят бъде освободен или ако избяга.

Ще участвам ли при вземането на решения за неговото освобождаване или условно освобождаване? Например може ли да правя изявления или да подавам жалба?

Вие няма да участвате при вземането на такива решения, но ще бъдете уведомен/а за тях.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.