Права на жертвите – по държави

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Каква е процедурата за искане на обезщетение от извършителя? (например съдебно дело, граждански иск, иск за обезщетение)

Правната процедура за искане на обезщетение от извършителя представлява предявяване на граждански иск за обезщетение срещу него, освен ако наказателният съд вече не е издал определение на извършителя да плати на жертвата.

Съдът определи извършителят да ми плати обезщетение/компенсация. Как да се уверя, че извършителят ще плати?

Когато бъде издадено такова определение, Вие имате право да обезпечите неговото изпълнение по същия начин, както ако гражданският съд се е произнесъл във Ваша полза: следователно Вие можете дори да поискате издаването на разпореждане за запор или конфискация на имущество.

Ако извършителят не плати, може ли държавата да ми плати авансово? При какви условия?

Ако извършителят не плати, има възможност правителството да плати на жертвата авансово при известни условия, които може да бъдат определени по усмотрение на главния прокурор.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Да, Вие имате право да поискате обезщетение от държавата в съответствие със системата за обезщетение за претърпени вреди от престъпление.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Електронният формуляр е на разположение на адрес https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден?

Право на обезщетение има дори когато извършителят не е осъден или не е известен.

Имам ли право на спешно плащане, докато очаквам решението по моя иск за обезщетение?

В извънредни случаи може да се правят спешни плащания, докато се очаква окончателното решение по иска за обезщетение.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.