Права на жертвите – по държави

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Аз съм жертва на престъпление, с кого мога да се свържа за подкрепа и съдействие?

Полицията
Уебсайт: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Националната агенция за социална защита на деца и семейства в нужда, Appoġġ
Уебсайт: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Министерство на правосъдието — за съдействие във връзка с обезщетението за претърпени вреди от престъпление
Данни за контакт:
Адрес на ел. поща: info.justicedepartment@gov.mt
Телефонен номер: +356 25674330
Адрес: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Малтийската агенция за правна помощ
Уебсайт: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Гореща линия за подкрепа на жертви

Линия за подкрепа 179

Безплатна ли е подкрепата за жертви?

Да, подкрепата за жертвите е безплатна.

Каква подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Вие имате право да получите услуги за подкрепа, включващи следното:

  • а. информация, съвети и подкрепа във връзка с правата на жертвите, включително достъп до системите за обезщетение за претърпени вреди от престъпление, и информация относно Вашата роля в наказателното производство, в това число подготовка за явяване в наказателното производство;
  • б. информация за всички подходящи съществуващи служби за подкрепа на жертвите или пряко насочване на случая към тях;
  • в. емоционална и, когато такава е налична, психологическа подкрепа;
  • г. съвети, свързани с финансови и практически въпроси;
  • д. съвети относно риска и предотвратяването на риска от вторично или повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

Каква подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

От Victim Support Malta (Подкрепа на жертвите в Малта) можете да получите емоционална подкрепа за преодоляване на травмата, причинена от престъплението, правна информация за наказателните производства, свързани с жертвите на престъпление, както и практическа помощ като например съдействие в комуникацията с полицията.
Уебсайт: http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.