Права на жертвите – по държави

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Ако Вие сте жертвата на престъпление, можете да съобщите за това в полицията. Вашият/ата съпруг/а, Вашите родители, деца, братя и сестри или Вашият настойник може да съобщят за престъплението вместо Вас. Може да съобщите в полицията и ако сте узнали за престъпление, дори когато Вие не сте жертва на престъплението,.

Може да съобщите за извършено престъпление устно, като отидете до най-близкото полицейско управление или се обадите на спешен номер 112, когато се нуждаете от незабавна помощ, или като представите писмено съобщение в полицейското управление или изпратите писмо. Ако изберете да изпратите писмено съобщение, Вие може да го съставите самостоятелно или да помолите за помощ адвокат. Няма задължителна форма, която трябва да спазвате. Обикновено съобщението се прави на английски или малтийски език, но ако не разбирате или не говорите никой от тези езици, имате право да направите съобщението на език, който разбирате, или с помощта на устен преводач. Трябва да посочите Вашите лични данни. По принцип се приемат анонимни сигнали, но полицията започва разследване по такъв сигнал само ако престъплението е много сериозно.

За съобщаването на престъпление няма краен срок. В закона обаче се казва, че ако е изминал определен период от време след извършването на дадено престъпление, извършителят вече не подлежи на наказателно преследване. Периодът е различен според естеството на престъплението и варира от три месеца за най-леките престъпления (напр. словесна обида) до двадесет години за особено сериозни престъпления (напр. убийство). След този период Вие все пак можете да направите съобщението, но полицията няма да разследва престъплението. А дори да се води разследване, съдът ще освободи извършителя от отговорност.

За някои по-несъществени престъпления Вие трябва да подадете специална жалба в полицията, а именно в случаите, когато полицията не може да започне разследване, без да е подадена жалба. Жалбите обикновено се подават в писмен вид, но това не е задължително. Вие може да помолите адвокат да изготви жалбата от Ваше име. Вашата жалба трябва да включва следните елементи: Вашите лични данни (име, адрес, номер на лична карта), информация за извършителя, описание на инцидента и списък на свидетели, които бихте желали да бъдат разпитани от полицията, включително техните адреси. Препоръчва се също така, но не е задължително, да се посочи препратка към правната разпоредба, която смятате, че е нарушена от извършителя.

Как мога да проследя какви действия се извършват по случая?

Когато съобщите за престъпление, Вие ще получите референтен номер. Можете да използвате този номер, за да проверявате напредъка на Вашия случай. На практика можете да правите справка също така по датата, на която сте подали съобщението. Вие можете да получите информация относно разследването, като посетите полицейското управление или се обадите по телефона.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или на съдебния процес)? При какви условия?

Жертвите на престъпление имат право на правна помощ.

Мога ли да предявя претенции за възстановяване на направените разходи (за участие в разследването/в съдебния процес)? При какви условия?

Да, Вие можете да предявите претенции за направените разходи.

Мога ли да обжалвам, ако случаят ми бъде приключен, преди да стигне до съда?

Ако след разследване на престъплението от страна на полицията се реши случаят да бъде приключен, без да се отнася до съда, като жертва Вие можете да обжалвате това решение пред Съда на магистратите (Qorti tal-Maġistrati). От Съда на магистратите ще поискат от Вас да потвърдите под клетва информацията, която сте посочили в съобщението, както и да декларирате готовността си да свидетелствате в съда. Ще трябва да заплатите също така известна сума, определена от съда като гаранция за сериозността на Вашето намерение да подведете извършителя под наказателна отговорност. Съдът на магистратите ще разгледа доказателствата и ако сметне, че са достатъчни, ще разпореди на полицията да продължи с производството.

Може ли да бъда включен/а в съдебния процес?

Можете да участвате в производството като граждански ищец. Вие трябва да подадете молба до съда, за да се присъедините към производството като граждански ищец. Съдът ще разгледа молбата Ви и ще реши дали да допусне да станете граждански ищец. Като граждански ищец, Вие можете да присъствате на съдебните заседания, дори на закритите и независимо от това, че ще давате показания по време на производството.

Каква е официалната ми роля в съдебната система? Например мога ли да бъда или да избера да бъда: жертва, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Вие можете да бъдете свидетел или граждански ищец, както е обяснено по-горе.

Какви са правата и задълженията ми в тази роля?

Вашите права и задължения по време на съдебния процес пред наказателен съд зависят от съда, който разглежда случая:

  • ако обвинението по делото Ви се поддържа от полицейски служител пред Съда на магистратите, Вие имате почти същите права като ответника: Вие или Вашият адвокат може да представяте доказателства, да разпитвате свидетелите на ответната страна (като задавате въпроси чрез полицейския служител, който поддържа обвинението) и т.н.;
  • ако обвинението по делото Ви се поддържа от главния прокурор, заместник-главния прокурор или прокурор пред наказателен съд, Вие можете да присъствате на заседанието и да представите аргументи във връзка с наказанието само ако съдебните заседатели са признали извършителя за виновен.

Мога ли да правя изявления или да свидетелствам по време на съдебния процес? При какви условия?

По време на съдебното производство вероятно ще бъдете призован/а да свидетелствате, тъй като съдът би желал да изслуша Вашите показания като жертва на престъплението.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Вие ще имате право да получавате информация за хода на съдебния процес, както и да бъдете информирани за окончателната присъда.

Мога ли да получа достъп до съдебните досиета?

Като граждански ищец, Вие ще имате достъп до съдебните актове и документи.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.