Права на жертвите – по държави

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако вследствие на факти, които съгласно националното право съставляват престъпление, сте претърпели вреди, напр. телесна повреда или кражба или увреждане на ваше имущество. Като жертва на престъпление законът ви дава определени индивидуални права преди, по време на и след съдебното производство (съдебен процес).

Наказателното производство в Малта започва с разследване на престъплението. В зависимост от престъплението, разследването се провежда от полицията или от съдия-следовател.

По-леките престъпления (такива, които се наказват с глоба или лишаване от свобода за по-малко от шест месеца) се разследват от полицейски служител. Ако има достатъчно доказателства срещу извършителя полицейският служител внася случая в Магистратския съд (Court of Magistrates) за разглеждане в съдебен процес и се явява в качеството на обвинител пред съда. По време на съдебния процес съдията разглежда доказателствата и обявява предполагаемия извършител за виновен или за невинен. Ако извършителят бъде признат за виновен, същият съдия определя наказанието, което да бъде наложено.

Всички останали престъпления се разследват от съдия-следователи. Ако има достатъчно доказателства срещу извършителя, съдия-следователят внася случая в Магистратския съд. Магистратският съд разглежда доказателствата и ако има достатъчно доказателства, изпраща делото на Генералния адвокат (Attorney General). Последният внася делото в наказателния съд за разглеждане в съдебен процес. По време на съдебния процес прокурор поддържа обвинението срещу обвиняемия пред съдия и съдебни заседатели. Съдебните заседатели се произнасят с решение дали обвиняемият е виновен или не. Ако извършителят бъде признат за виновен, съдията определя наказанието, което да бъде наложено.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.