В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Ако сте били жертва на престъпление, съгласно закона разполагате с определени индивидуални права, които можете да упражнявате преди, по време на и след съдебното производство (процес). Можете също така да се ползвате от различни форми на съдействие, както и да претендирате за обезщетение за вредите, причинени от престъплението.

Наказателното производство в Северна Ирландия започва с разследване, по време на което полицията събира доказателства. След като полицията приключи с разследването, случаят се предава на прокуратурата. Прокурорът проверява дали срещу заподозрения има достатъчно доказателства, за да е налице реална вероятност да бъде осъден, и дали е в интерес на обществото срещу него да се провежда наказателно преследване. Ако прокурорът реши, че наказателното преследване не следва да продължи, делото се приключва. В противен случай прокурорът подготвя преписката за внасяне в съда и повдига обвинение. И в двата случая ще бъдете уведомен за решението на прокуратурата и, ако делото бъде внесено за разглеждане от съда, ще получите информация за датата на съдебното заседание.

Дела за престъпления с по-ниска степен на обществена опасност се разглеждат от магистратските съдилища (magistrates’ courts). Дела за по-тежки престъпления (като изнасилване или грабеж) се разглеждат от Кралския съд (Crown Court), който заседава в състав от съдия и съдебни заседатели. Съдебните заседатели са 12 лица, избрани на случаен принцип от списъка в избирателния регистър, които изслушват представените по време на процеса доказателства и решават дали обвиняемият е виновен за извършването на престъплението. В хода на процеса, съдът взема решение по правни въпроси, като например дали е допустимо представянето на определени доказателства. В края на процеса, ако съдебните заседатели признаят обвиняемия за виновен, съдията определя наказанието за престъплението съгласно закона.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 14/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.