В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди?  (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Ако сте жертва на престъпление с прилагане на насилие, можете да претендирате за обезщетение. Освен ако не са налице основателни причини, следва да съобщите на полицията за престъплението възможно най-скоро след извършването му и да подадете молба за обезщетение в срок от две години (от датата на събитието, причинило увреждането). Допускат се изключения от този двугодишен срок, ако Службите по обезщетенията считат, че има основателна причина за забавянето и че изключението е в интерес на правосъдието. Допълнителна информация за обезщетяването на жертвите на престъпления с прилагане на насилие можете да намерите на адрес http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Обезщетение, присъждано от съда

Магистратските съдилища могат да присъждат обезщетение в размер до 5000 GBP за всяка правна квалификация на деянието. Кралският съд (Crown Court) има неограничени правомощия, но трябва да взема под внимание средствата, с които разполага нарушителят.

Размерът на присъжданите обезщетения се определя от съда по негово усмотрение след вземане под внимание на всички доказателства и на аргументите, представени от прокуратурата и защитата.

Съдилищата отдават голямо значение на издаването на разпорежданията за обезщетение и трябва да се мотивират, когато не присъдят обезщетение.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Принудителното изпълнение на разпорежданията за изплащане на обезщетение е от компетентността на съдилищата.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума?  При какви условия?

Не. В Северна Ирландия няма предварително плащане на обезщетенията, присъдени от съда.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Възможно е да имате такова право съгласно Схемата за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления. Повече информация можете да намерите на адрес https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Съгласно Схемата за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления, все пак може да имате право на обезщетение, дори ако нападателят ви е неизвестен или не е осъден. Повече информация можете да намерите на адрес https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Ако службите по обезщетенията решат, че имате право на плащане, но не могат да се произнесат с окончателно решение, те могат да обмислят да се направи междинно плащане. Ако службите не са в състояние да издадат окончателно решение, това вероятно се дължи на факта, че изчакват да стане ясно какво е дългосрочното въздействие на увреждането ви.

Последна актуализация: 14/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.