В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Северна Ирландия (Victim Support NI) предлага информация за услуги за подкрепа, които се предоставят в близост до вас. Вж. Харта за жертвите и Харта за свидетелите. http://www.victimsupportni.com/

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Услугата за предоставяне на информация на жертвите на престъпления включва телефонна линия за предоставяне на информация на жертви на престъпления: +44 808 168 9293.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Полицията и Звеното за подпомагане на жертви и свидетели трябва да ви предоставят информация за това къде и по какъв начин можете да получите съвет или подкрепа, включително достъп до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ (като например психологическа помощ) и алтернативно настаняване.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Много неправителствени организации и благотворителни организации предоставят съдействие, подкрепа, съвети, консултации и други общи и специализирани услуги на жертвите на престъпления на национално, регионално и местно равнище.

Последна актуализация: 14/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.