Права на жертвите – по държави

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Вие сте жертва на престъпление, ако сте пострадали вследствие на деяние, което е наказуемо съгласно наказателното право — например, ако сте претърпели телесни повреди или ако имуществото Ви е пострадало поради повреда или кражба. Като жертва на престъпление имате определени законови права както по време на съдебното производство, така и след неговото приключване. Можете също така да получите различни форми на съдействие и помощ, както и обезщетение или поправяне на произтеклите от престъплението вреди.

В Полша наказателното производство се състои от предварително разследване и съдебно производство. Предварителното разследване се осъществява преди съдебното производство. Неговата цел е да се изяснят фактите за извършеното престъпление и да се установят извършителите. Доказателствата се събират от полицията и прокуратурата. Ако бъдат събрани достатъчно доказателства, срещу извършителите се повдига обвинение. Ако ли не, делото се прекратява. Обвинителният акт, изготвен от прокурора, се внася за разглеждане от съда.

По време на процеса съдът разглежда събраните доказателства, за да установи дали подсъдимият е виновен. Ако подсъдимият бъде признат за виновен, му се налага предвиденото в закона наказание. В противен случай той бива оправдан по всички обвинения.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 28/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.