Права на жертвите – по държави

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Жертвата получава в писмен вид информация за нейните права преди първия разпит, който се провежда след съобщаване за престъплението. Преди това органът може да предостави на жертвата информация за нейните права, която ще ѝ бъде полезна с оглед на обстоятелствата.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Правата на гражданите на трети държави са защитени по същия начин като правата на гражданите на ЕС, освен когато става въпрос за обезщетение от държавата, на което имат право жертвите на определени престъпления - обезщетението се предоставя само на граждани на ЕС.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Преди първия разпит жертвата получава писмена информация за основните си права, включително нейния статут в предварителното производство, дали тя може да поиска предприемането на определени действия (например разпит на свидетели), съдействие от законен представител, включително искане за назначен от съда представител, правото да насочи делото към медиация, да получи достъп до преписката, да обжалва решение за прекратяване на производството, възможността да ѝ бъде изплатено обезщетение за причинени вреди от обвиняемия или за получаване на обезщетение от държавата, достъп до правна помощ, наличните мерки за защита и съдействие, достъп до помощ, финансирана от Фонда за подкрепа на жертви на престъпления и постпенитенциарна помощ (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), възможността за издаване на Европейска заповед за защита, организации, предлагащи подкрепа на жертви, и възстановяване на разноските, направени във връзка с производството.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

В производство, в което участва жертва, която не говори полски език, се осигурява помощ от преводач. Писма до и от жертвата се превеждат. Жертвата не заплаща разноските за превода.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)

Деца, които са жертви на престъпление, се представляват от техните родители или от лицата, които полагат грижи за тях. Що се отнася до лица, които се нуждаят от съдействие (например възрастните хора), правата им могат да бъдат упражнявани от лицето, което полага грижи за тях. Родителите или настойниците трябва да се уверят, че жертвите, за които полагат грижи, участват в производството, както се изисква, и ако имат съмнения относно това дали те разбират повдигнатите от тях обвинения, които са от значение за тези производства, те могат да уведомят за това органа, който води производството.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

В Полша Фондът за подкрепа на жертви на престъпления и постпенитенциарна помощ събира финансови ресурси за цели като оказване на помощ на жертви на престъпления и техните най-близки роднини. Фондът се управлява от Министерството на правосъдието, което предоставя субсидии на избрани след провеждане на конкурс НПО, които са специализирани в оказването на подкрепа на жертви на престъпления. Финансираната от Фонда помощ обхваща правна, психологическа и материална помощ.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Органът, водещ производството, трябва да информира жертвата преди провеждането на първия разпит, че е налична помощ, финансирана от Фонда за подкрепа на жертви на престъпления и постпенитенциарна помощ.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Данните относно местопребиваването на жертвата и нейната месторабота не се предоставят на извършителя.

Във връзка със свидетелите - с други думи, по правило всички жертви - прокурорът или съдът могат да решат да откажат достъп в особено тежки случаи до лични данни и други обстоятелства, които позволяват да бъде установена самоличността на горепосочените. Това е възможно в случай на основателни съмнения относно риска за живота, здравето, свободата или значителна част от имуществото на тези лица или на техните най-близки роднини.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подкрепа за жертви?

Достъпът до подкрепа за жертвите не зависи от съобщаването на престъпление. Лице, което желае да получи достъп до подкрепа, просто трябва да докаже, че срещу него е било извършено престъпление.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

В случай на заплаха за техния живот или здраве жертвата и нейните най-близки роднини имат право на:

  • защита в хода на производството;
  • физическа защита;
  • съдействие при преместване.

Кой може да ми предложи защита?

Защитата се предоставя от компетентния за съответния район началник на полицията.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Оценката на необходимостта да се предоставят и да продължат да се предоставят защита и съдействие се извършва от компетентния за района началник на полицията.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Органът, на който е възложена работата по производството, е длъжен да води производство, в което участва жертва, по начин, който не включва отрицателни последствия. Той винаги трябва да реагира в ситуация, в която не се отнасят с дължимото уважение към жертвата или когато последната не се чувства в безопасност.

При изнасилване и подобни случаи жертвата се разпитва в специална стая без присъствието на извършителя.

По време на процеса председателстващият съдия може да разпореди на обвиняемия да напусне залата, докато жертвата дава показания.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Ако жертвата се нуждае от съдействие поради невъзможността ѝ например да участва активно в процеса, дължаща се на нейната възраст или здравословни проблеми, правата ѝ могат да бъдат упражнявани от лицето, което полага грижи за нея.

Не съм пълнолетен - имам ли специални права?

Правата на жертви, които са малолетни или непълнолетни деца, се упражняват от техните законни представители или от лицето, което полага грижи за тях. Ако престъплението е извършено от родителите, малолетното или непълнолетното дете се представлява по време на процеса от процесуален представител.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление - какви са правата ми?

Ако жертвата почине, най-близките ѝ роднини могат да участват от нейно име в производството. В този случай те има всичките права на жертвата.

Член на семейството ми е жертва на престъпление - какви са правата ми?

Най-близките роднини на жертвата имат право на правна, психологическа и материална помощ, финансирана от Фонда за подкрепа на жертви на престъпления и постпенитенциарна помощ. В най-тежките случаи, при които има риск за живота или здравето на тези лица, те могат да получат средства за защита и съдействие (защита в хода на производството, физическа защита, съдействие при преместване).

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Делото може да бъде насочено към медиация в подготвителната фаза или в хода на съдебното производство, при условие че е получено съгласието и на жертвата, и на обвиняемия. Процедурите по медиация се провеждат от медиатора по безпристрастен и поверителен начин. В хода на медиацията жертвата може да представи своето становище, т.е. да посочи какво очаква от извършителя. Медиацията не прекратява наказателното производство, но резултатът от нея се взема предвид както от прокурора, така и от съда.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Разпоредбите относно правата на жертвите на престъпления се съдържат в Наказателно-процесуалния кодекс (Kodeks postępowania karnego), Наказателния кодекс (Kodeks karny), Кодекса за изпълнение на наказанията (Kodeks karny wykonawczy), Закона за държавните обезщетения за жертви на определени престъпления от 7 юли 2005 г. (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, консолидиран текст, Държавен вестник, 2016 г., т. 325), Закона за защита и подкрепа на жертви и свидетели от 28 ноември 2014 г. (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Държавен вестник, 2015 г., т. 21), Наредбата от 29 септември 2015 г. относно Фонда за подкрепа на жертви на престъпления и постпенитенциарна помощ (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Държавен вестник, 2015 г., т. 1544) и Закона от 17 юни 2004 г. относно жалби във връзка с нарушаване на правото на дадена страна случаят ѝ да бъде разгледан без ненужно забавяне в рамките на предварителното производство, водено или надзиравано от прокурора, както и в рамките на съдебното производство (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, консолидиран текст, Държавен вестник, 2016 г., т. 1259, както е изменен).

Последна актуализация: 28/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.