Права на жертвите – по държави

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Жертвите могат да обжалват решението по наказателно производство, ако са действали в качеството си на помощник-обвинител.

Ако наказателното производство срещу извършителя е прекратено под условие и съдът е постановил решение, жертвата може да го обжалва дори и да не е действала в качеството си на помощник-обвинител.

Жертвите могат да обжалват решение по дело от частен характер, тъй като в тези случаи те действат в качеството си на обвинител.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Ако извършителят е осъден да поправи причинените вреди, съдът издава препис от присъдата на жертвата. Ако извършител, който е осъден условно на лишаване от свобода, не поправи причинените вреди, жертвата може да подаде молба присъдата да бъде изпълнена.

Ако наказателното производство срещу извършителя е прекратено под условие, жертвата има право да участва в заседанието за възобновяването на производството.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

След приключване на производството жертвите имат право на защита и подкрепа, ако техният живот или здраве или този на техните най-близки роднини са изложени на риск. Защитата и подкрепата се предоставят за периода, в който те са изложени на риск.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Съдът ще предостави на жертвата информацията, включена в присъдата - на какво наказание е осъден извършителят, каква е продължителността на наказанието и дали изпълнението му е отложено под условие, както и какви са наложените на извършителя задължения, включително поправянето на причинените вреди.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Жертвите могат да поискат да бъдат уведомени, когато извършителят бъде освободен от затвора. След това жертвата ще бъде уведомена, когато извършителят е освободен от затвора след изтърпяване на присъдата, ако на извършителя му е позволено да изтърпи присъдата под електронно наблюдение или ако избяга от затвора, пуснат е в отпуск или му е предоставено условно предсрочно освобождаване или временно освобождаване.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Жертвите не участват в заседанията за условно предсрочно освобождаване и не могат да обжалват тези решения.

Последна актуализация: 28/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.