Права на жертвите – по държави

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Жертвите на престъпления могат да претендират за обезщетения за причинени вреди от извършителя по следните начини:

  1. те могат да предявят иск срещу извършителя пред граждански съд; гражданското производство зависи от плащането на съдебни такси; гражданско производство може да бъде образувано независимо от това дали е внесен обвинител акт в съда, но то може да бъде спряно до постановяване на окончателно решение по наказателното производство; ако предявеният от жертвата иск е уважен, изпълнението се извършва от органа по изпълнението, т.е. съдебен изпълнител (komornik);
  2. в хода на наказателното производство жертвите могат да подадат искане за налагане на обвиняемия на мерки за обезщетение (środek kompensacyjny) - задължение да поправи причинените вреди или да предостави обезщетение; вместо това съдът може да разпореди плащане на допълнително обезщетение (nawiązka); искането на жертвата ще бъде удовлетворено само ако извършителят е осъден.
  3. ако извършителят е осъден и получи условна присъда лишаване свобода, съдът може да му разпореди да поправи причинените в резултат на престъплението вреди;
  4. ако производството е спряно под условие, съдът трябва да разпореди на извършителя да поправи изцяло или частично причинените вреди.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

  1. Ако съдът разпореди на извършителя да поправи причинените вреди и той не го направи доброволно, жертвата може да прибегне до изпълнително производство, водено от съдебен изпълнител.
  2. Ако съдът постанови извършителят да бъде осъден условно на лишаване от свобода или производството срещу него е спряно под условие и той не поправи причинените вреди, могат да бъдат взети мерки за изпълнението на присъдата или за възобновяване на производството. Тези мерки, по-специално реалната заплаха от лишаване от свобода, имат за цел да накарат извършителите, дори при невлязло в сила изпълнение, да намерят средства за удовлетворяване на исканията на жертвите. За да бъдат предприети такива мерки, е достатъчно жертвата да уведоми съда или пробационния служител (kurator sądowy), че извършителят не е изпълнил задължението си.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Ако извършителят не поправи причинените вреди, жертвата не може да получи плащане за тях от държавата.

Жертвата може да се възползва от извънредна помощ, финансирана от Фонда за подкрепа на жертви на престъпления и постпенитенциарна помощ, която се предлага от организации, специализирани в оказването на помощ на жертви на престъпления.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Жертвите на най-тежките престъпления или техните най-близки роднини имат право на специални обезщетения, които се заплащат от държавната хазна. Те се предоставят на лица с местожителство в Полша или в друга държава - членка на ЕС, които в резултат на престъпление са претърпели сериозно увреждане или влошаване на здравето с продължителност повече от седем дни, и на най-близките роднини на лица, които са починали в резултат на престъпление.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Имате право на обезщетение и ако извършителят не бъде осъден.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Жертвите, които имат право на обезщетение, могат да получат обезпечение, т.е. еднократно плащане, направено преди приключването на делото. Тази сума може да бъде използвана частично за покриване на разходите за лечение, рехабилитация или погребение.

Последна актуализация: 28/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.