Права на жертвите – по държави

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете да съобщите за престъпление или да подадете жалба до някой от следните органи:

Можете също така да използвате следното средство:

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички тези органи са длъжни да получават всички подадени до тях жалби и сигнали, дори ако престъплението не е извършено в тяхната юрисдикция или, в случая на полицията, разследването не попада в тяхната компетентност.

Можете да подадете жалба или да съобщите за престъпление, дори ако не знаете кой е извършил престъплението. След това органите ще проведат разследване, за да се опитат да идентифицират извършителя.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

При поискване имате право да бъдете информирани за последващите действия, предприети във връзка със сигнала, включително за решението за повдигане на обвинение срещу обвиняемия или за прекратяване или временно спиране на делото. Също така имате право да бъдете информирани за деня, часа и мястото на съдебния процес, както и за съдебното решение.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Да. Ако желаете да бъдете придружавани от адвокат и не разполагате с финансови средства, за да поемете съответните разходи, имате право на правна помощ, която може да се състои от:

  • пълно или частично освобождаване от съдебни такси;
  • назначаване на адвокат и заплащане на адвокатски хонорари; или
  • поетапното плащане на съдебни или други правни такси.

Решението за предоставяне на правна помощ се взема от службите за социална сигурност, като се използва формула за изчисляване, която отчита имуществото, доходите и разходите на молителя. Молбата за правна помощ трябва да бъде подадена, като се използват формулярите, предоставени безплатно от службите за социална сигурност, и може да бъде подадена лично, по факс, по пощата или онлайн, в последния случай, като се попълни съответният онлайн формуляр.

Молбата трябва да бъде придружена от документални доказателства, потвърждаващи финансовите затруднения на кандидата. Решението ще бъде взето в рамките на не повече от 30 дни. Подаването на молбата е безплатно.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Да. Като жертва, която е свидетел в производството, имате право на обезщетение за времето, посветено на процеса, както и на възстановяване на разноските, направени в резултат на това.

Обезщетението трябва да бъде предявено в писмена форма, като се използва съответният формуляр, предоставен от съда.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Да. Ако не сте съгласни с приключването на разследването, можете да подадете молба до прекия ръководител на магистрата от прокуратурата, който е решил да приключи вашия случай, като поискате от него да повдигне обвинение срещу обвиняемия или да продължи разследването, като посочите в последния случай нови доказателства, които да бъдат взети предвид.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Да.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: жертва на престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Можете да участвате в производството като помагач, граждански ищец или свидетел.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

  • Като жертва: вие давате показания, точно както свидетел. Това е от съществено значение за доказване на престъплението, тъй като знаете от първа ръка какво се е случило.
  • Като помагач: Вие играете активна роля в процеса, като сътрудничите на прокуратурата при представянето на доказателства относно фактите, описани в повдигнатите обвинения. Вашият адвокат може например да представи доказателства, да зададе въпроси на обвиняемия, свидетелите и вещите лица и в края на съдебния процес да направи заключително изявление, т.е. да даде своето становище относно представените доказателства и относно това дали обвиняемият следва да бъде осъден.
  • Като граждански ищец: ще защитите правото си на обезщетение по време на съдебния процес, можете да зададете въпроси на ответника, свидетелите и вещите лица относно аспекти на предявения иск за обезщетение, включително претърпените от вас вреди.

Мога ли да направя изявление или да представя доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Да. При посочените по-горе условия.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Ще бъдете информирани за решения и определения, които могат да повлияят хода на производството, за деня, часа и мястото на съдебния процес, както и за съдебното решение.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Да. Като жертва имате право да на достъп до преписката по делото, освен когато по време на етапа на разследването се пази поверителността на досието и прокуратурата възразява срещу този достъп на основание, че той може да възпрепятства разследването и/или да засегне правата на лицата, участващи в производството.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.