Права на жертвите – по държави

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

По правило обезщетението трябва да се търси в рамките на наказателно производство. За тази цел трябва да уведомите органите на криминалната полиция или прокуратурата до края на етапа на разследването, че желаете да подадете иск за обезщетение, което можете да направите например при представяне на вашето изявление. След като получите уведомление за повдигнатите срещу обвиняемия обвинения, ще разполагате с 20 дни, за да предявите иска.

ЗАБЕЛЕЖКА: Гражданските искове за обезщетение не подлежат на специални формалности, а когато се иска по-малко от 5 000 EUR, можете сами да предявите иска.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Когато извършителят на престъплението не плати доброволно обезщетението, което е бил осъден да плати, ще трябва да подадете молба за издаване на заповед за изпълнение, т.е. да поискате от съда да се намеси — да запорира имущество, банкови сметки, превозни средства или други активи — за да се гарантира изплащането на обезщетението.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Да, в случай на тежко престъпление, което е причинило значителни смущения във вашия стандарт и качество на живот и когато извършителят не е в състояние да изплати обезщетението.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Да, когато извършителят не може да си позволи да плати такова обезщетение и вие сте жертва на престъпление, свързано с насилие, и при условие че това е причинило значителни смущения във вашия стандарт и качество на живот.

Следните лица имат право на обезщетение от държавата:

  • жертвите на тежки телесни повреди (т.е. причиняващи трайно увреждане, временна пълна инвалидност в продължение на най-малко 30 дни или смърт) пряко в резултат на акт на насилие;
  • в случай на смърт на жертвата, лицата, на които законът е предоставил правото на издръжка, като например деца, и тези, които живеят в съжителство с жертвата;
  • лица, които са помогнали на жертвата или са сътрудничили на органите за предотвратяване на престъплението или за намиране или задържане на извършителя, във връзка с претърпените от тях вреди.

ЗАБЕЛЕЖКА: в случай на сексуални престъпления не може да се изисква постоянна или временна пълна инвалидност за срок от най-малко 30 дни. Това изключение е обосновано от факта, че въпреки че този вид престъпление по правило не води до невъзможност за работа в продължение на най-малко 30 дни, обезщетението все пак е оправдано поради тежестта на престъплението.

Искането за обезщетение може да бъде подадено до една година от датата на извършване на престъплението или, в случай на наказателно производство — до една година след постановяване на окончателното решение по производството. Жертвите, които са били непълнолетни към момента на извършване на престъплението, могат да предявят иск за обезщетение до една година след навършване на пълнолетие.

Исковете следва да се подават, като се използва онлайн формулярът, достъпен на уебсайта на Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção de Vítimas de Crime).

Предявяването на иск за обезщетение е безплатно.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

По изключение, когато става въпрос за тежко престъпление (вж. по-горе) и когато извършителят е неизвестен.

Когато извършителят на престъплението е бил съден и оправдан, по правило нямате право на обезщетение.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Ако сте жертва на домашно насилие, имате право да получавате парични обезщетения от държавата, когато в резултат на престъплението се намирате в сериозна финансова нужда.

Заявленията за спешно плащане следва да се подават чрез онлайн формуляра, достъпен на уебсайта на Комисията за защита на жертвите на престъпления.

Трябва да приложите копие от жалбата или от сигнала, подаден в полицейския орган заедно със заявлението. Заявлението трябва да бъде подадено в срок от една година от датата на престъплението.

Последна актуализация: 28/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.