Права на жертвите – по държави

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Вие сте жертва на престъпление, ако сте претърпели вреди от всякакъв вид, като акт на насилие или увреждане или отнемане на вашето имущество, в резултат на деяние, класифицирано като престъпление съгласно националното законодателство. Като жертва на престъпление съгласно закона имате определени права преди, по време на и след наказателното производство.

Наказателното производство в Португалия протича на два етапа: разследване и процес. По време на разследването полицията и прокуратурата (Ministério Publico) разследват случая и се опитват да съберат доказателства, с които се установява кой е извършил престъплението. Ако има достатъчно доказателства, за да се счита, че заподозряното лице е извършило престъплението, прокуратурата препраща делото на съда за разглеждане на делото. Съдът на свой ред ще разгледа събраните доказателства и ще се произнесе съответно, като оправдае или осъди заподозряното лице.

Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите необходимата информация.

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.