Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Права на жертвите – по държави

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Съдебният процес приключва със съдебно решение (присъда), което може да доведе до: осъдителна или оправдателна присъда за подсъдимия, отказ от изпълнението на наказанието или отлагане на изпълнението на наказанието или прекратяване на наказателното производство. Решението се оповестява в публично съдебно заседание. Ако сте участвали в съдебния процес в качеството си на жертва и/или граждански ищец, ще получите копие от решението на съда по пощата.

Ако не сте удовлетворен от съдебното решение, можете да го обжалвате. Можете да обжалвате решението само ако сте участвали в съдебния процес в качеството на жертва или граждански ищец.

Можете също така да обжалвате като свидетел, но само във връзка с възстановяването на съдебните разноски и обезщетенията, на които имате право.

Ако сте жертва или граждански ищец, срокът за подаване на жалба е 10 дни след получаване на копие от протокола за решението.

Ако сте участвали в качеството на свидетел, можете да обжалвате веднага след постановяване на решение относно съдебните разноски и обезщетенията, но не по-късно от 10 дни от произнасянето на съдебното решение по делото или от уведомлението за съдебното решение относно съдебните разноски или обезщетенията, според случая.

Жалбата трябва да бъде подадена писмено и да бъде подписана. Жалбите се подават в съда, чието решение обжалвате.

След като получи жалбата, съдът я изпраща на по-горестоящия съд, компетентен да я разгледа. Решението на първоинстанционният съд съдържа също така информация относно това къде и в какъв срок можете да подадете жалбата си.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Към изпълнение на решенията по наказателни дела се пристъпва след приключване на въззивното обжалване. С изпълнението на съдебното решение ролята ви в производството приключва. Ако сте включен в програма за защита на свидетелите по време на производството, можете да продължите да се възползвате от нея, докато съдът не реши, че повече не сте в опасност.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Някои мерки за подкрепа се предоставят по време на съдебния процес или за определен период от време, докато други се предоставят въз основа на специфичните нужди на жертвата.

Безплатна правна помощ за жертвите на престъпления се предоставя за цялото времетраене на съдебния процес.

Ако сте жертва на трафик на хора, можете да се възползвате от период за възстановяване и размисъл до 90 дни, през който имате право на психологически консултации, медицинска и социална помощ, лекарства, храна и, при поискване, настаняване в защитени центрове или домове, като ще бъдете информирани за приложимите съдебни и административни процедури.

Ако сте чужденец и има сериозни основания да се счита, че сте жертва на трафик на хора, вие също можете да се възползвате от период за възстановяване и размисъл до 90 дни, по време на който по искане на съдебен орган получавате разрешение да останете на територията на Румъния и може да бъдете настанен/а в специализирани центрове. Може също така да получите временно разрешение за пребиваване на румънска територия по време на периода на възстановяване или след него.

В случай на жертви на домашно насилие заповедта за защита се издава за максимална продължителност от 6 месеца.

В случай на свидетел, включен в програма за защита на свидетелите, мярката за защита може да продължи и след приключване на съдебния процес, а когато приключи процедурата, тя ще бъде преразгледана, за да се адаптира към новата ситуация. Срокът на тази защита се определя от съда.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Ако извършителят на престъплението бъде осъден, имате достъп до следните категории информация: вида и продължителността на наказанието (присъдата се произнася в публично заседание и впоследствие ще ви бъде връчена), информация в случай на бягство, освобождаване при каквито и да било обстоятелства, стига да сте поискали такава информация.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Да, ще бъдете уведомен, ако сте поискали такава информация при запитване от органите на съдебната власт. Моля, вж. отговора по-горе.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Ролята ви в наказателното производство приключва, когато решението на съда (осъдителна или оправдателна присъда за подсъдимия, отказ от изпълнението на наказанието или отлагане на изпълнението на наказанието или прекратяване на наказателното производство) придобие сила на пресъдено нещо.

Няма да участвате в процедурата по освобождаване или условно освобождаване на извършителя на престъплението.

Последна актуализация: 04/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.