Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Права на жертвите – по държави

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Можете да да предявите иск за обезщетение от извършителя на престъплението, като станете граждански ищец в наказателното производство. Такива действия следва да бъдат предприети, преди да започне събирането на доказателства. Съдебните органи трябва да Ви уведомят относно това право. Можете да заведете граждански иск в наказателното производство — устно или писмено. Трябва обаче да уточните исканото обезщетение, мотивите и доказателствата в подкрепа на Вашия иск.

Този иск може да бъде предявен в прокуратурата или в съда, който ще разглежда делото по същество.

Съдебната присъда ще включва и обезщетението, разпоредено от съда срещу извършителя на престъплението.

Ако не сте граждански ищец в наказателно производство, можете да предявите отделен иск пред гражданския съд, за да претендирате за обезщетение.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

При условие че е постановено съдебно решение, според което извършителят на престъплението трябва да заплати обезщетение, той трябва да го заплати, без да е необходимо да предприемате никакви допълнителни действия. Ако извършителят на престъплението не плати, можете да поискате принудително изпълнение на съдебното решение.

За да го направите, трябва да представите на съдебен изпълнител съдебното решение, с което Ви е постановено обезщетението. Съдебният изпълнител ще направи постъпки за изпълнение на съдебното решение и ще Ви каже какво да направите след това.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Държавата може да ви плати обезщетение при определени условия.

Ако извършителят на престъплението е в несъстоятелност или е неизвестен, държавата може да Ви плати обезщетение, при условие че подадете молба за финансово обезщетение. Молбата следва да бъде подадена в срок от една година. Датата, на която започва да тече срокът, зависи от решението, постановено от съдебните органи.

Ако извършителят на престъплението е известен, следва да подадете молбата за финансово обезщетение в срок от 3 години от извършване на престъплението, освен ако не сте получили обезщетение в пълен размер от застрахователя.

Можете да подадете молба за авансово плащане на финансовото обезщетение. За тази цел следва да подадете молбата за финансово обезщетение, както е посочено по-горе. Авансовото плащане може да бъде поискано в молбата за финансово обезщетение или впоследствие в срок от 30 дни. Имате право на авансово плащане, при условие че сте в несигурно финансово положение.

Ако Вашата молба за обезщетение бъде отхвърлена, трябва да върнете получените авансово пари. Молбата за финансово обезщетение следва да бъде подадена до съда, в чиято юрисдикция попадате по местоживеене.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Да. Моля, вж. отговора по-горе.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Ако наказателният съд не постанови установително решение по отношение на гражданския иск, можете да предявите отделен иск пред гражданския съд, за да претендирате за обезщетение.

Ако наказателният съд постанови, че няма престъпление или че то не е било извършено от лицето, срещу което сте предявили жалбата, няма да имате право на обезщетение нито в наказателен съд, нито по отделно гражданско дело, тъй като решението на наказателния съд придобива сила на пресъдено нещо пред гражданския съд.

Ако не сте граждански ищец в наказателно производство, можете да предявите отделен иск в граждански съд по време на наказателния процес или дори след като той приключи, при спазване на общите давностни срокове.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Да, при определени условия можете да подадете молба за авансово плащане на финансово обезщетение. Вж. отговора на въпроса относно авансовото плащане.

Последна актуализация: 04/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.