Права на жертвите – по държави

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Можете да подадете молба до Генерална дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“ (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului), в чийто район се намира местоживеенето или местопребиваването Ви (т.е. там, където живеете понастоящем), и директно до частен или публичен доставчик на социални услуги, в който случай доставчикът е длъжен да уведоми писмено съответната Генерална дирекция.

Можете да се свържете с различни институции в съответствие с категорията жертви, към която принадлежите:

Националната агенция за равенство между жените и мъжете (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Тя предлага различни видове услуги, като например:

  • безплатна и анонимна гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие — денонощен център за повиквания — 0800 500 333
  • специализирани социални услуги на центровете за спешен прием за жертви на домашно насилие
  • съвети, информация и насоки за жертвите на домашно насилие

За контакти:

Адрес: 5 Intrarea Camil Petrescu, Sector 1, Bucharest

Телефон: +40 213 130 059
Електронна поща: secretariat@anes.gov.ro

Уебсайт:

https://anes.gov.ro

https://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Националната агенция за борба с трафика на хора (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane) към Министерство на вътрешните работи

Мрежата на апелативните съдилища включва 15 регионални центъра. Всеки център е към апелативен съд.

Те предлагат различни видове услуги, включително:

  • Гореща телефонна линия, която денонощно е на разположение за информиране и уведомяване за всички възможни случаи на трафик на хора: Гореща телефонна линия 0800 800 678 — (безплатен национален телефонен номер) или +40 213 133 100 (за обаждания от чужбина). Работно време: от понеделник до петък, 08.00—16.00 ч.
  • уведомяване на съответните органи за възможните случаи на трафик на хора
  • предоставяне на помощ на жертвите посредством 15-те регионални центъра.

За контакти:

Адрес: Str. Ion Câmpineanu 20, 5th floor, Sector 1, Bucharest

Телефон: +40 213 118 982 / 021 313 3100
Факс: +40 213 190 183

Електронна поща: anitp@mai.gov.ro
Уебсайт: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Националната агенция по заетостта (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) към Министерството на труда и социалната справедливост

Чрез териториалните си структури ANOFM предоставя услуги във връзка с професионалната заетост и услуги по обучение на лица, регистрирани като търсещи работа, включително на жертвите на престъпления, по-специално на жертвите на трафик на хора.

За контакти:

Str. Avalanșei 20-22, Sector 4, Bucharest, пощенски код: 040305

Телефон: +40 213 039 831
Факс: +40 213 039 838

Електронна поща: anofm@anofm.ro
Уебсайт: https://www.anofm.ro

Генералния инспекторат на румънската полиция (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Инспекторатът има териториални структури само в граничните области и може да предоставя подкрепа по искане на ANITP, за да помогне на жертвите да участват в определени етапи от наказателния процес.

Полицията може да Ви информира за правата Ви като жертва.

Специализираните структури на IGPR могат също да осигурят физическа защита по време на процеса.

Националния орган за защита на правата на децата и осиновяването (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție) към Министерството на труда и социалната справедливост

ANPDCA е институцията, която отговаря за мониторинга на прилагането и изпълнението на нормативните актове за защита на правата на децата и правата на осиновяване, както и за координирането на работата, извършвана от публични или частни доставчици на услуги в тази област.

Системата за закрила на детето е децентрализирана, тъй като регионалните генерални дирекции „Социално подпомагане и закрила на детето“ (DGASPC — Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) се отчитат на областните съвети или на местните общини в рамките на Букурещ.

DGASPC предоставят различни услуги, като например: оценка на случаите на насилие срещу деца и предоставяне/улесняване на услуги за реагиране в съответствие с план, комплексна оценка на деца с увреждания, комплексна оценка на други лица с увреждания, неспешна социална линейка, гореща телефонна линия за социални грижи, социални услуги за предотвратяване на домашното насилие и трафика на хора, специализирани социални услуги в редица институции.

За контакти: http://www.copii.ro

Неправителствени организации (НПО)

В областта на трафика на хора. До тях има достъп чрез щракване на:

В областта на предотвратяването и борбата с домашното насилие. До тях има достъп чрез щракване на:

В областта на защита правата на децата:

Спасете децата (Salvați copiii)

Адрес: Intr. Ștefan Furtună 3, Sector 1, Bucharest, пощенски код: 010899

Телефон: +40 213 166 176

https://www.salvaticopiii.ro/;

Социални алтернативи (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, пощенски код: 700722, Iași

Телефон: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Гореща линия за подкрепа на жертвите

Хората, които са претърпели увреждания в резултат на престъпление, могат също така да се свържат с полицията, като се обадят на единния национален телефонен номер за спешни повиквания — 112.

Безплатна и анонимна гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие — денонощен център за повиквания — 0800 500 333.

Зеления телефон (Telverde) към Националната агенция за борба с трафика на хора: 0800 800 678 — безплатен национален телефонен номер и +40 213 133 100 — за обаждания от чужбина. Работно време: от понеделник до петък, 08.00—16.00 ч.

Горещата телефонна линия за деца: 116 111 (безплатен телефонен номер). Работно време: от понеделник до неделя, 08.00—00.00 ч.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Съгласно приложимото румънско право жертвите на престъпление имат право на безплатна защита и помощ.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Вж. отговорите по-горе.

Последна актуализация: 04/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.