В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Дело пред наказателен съд

А. „Разпореждане за изплащане на обезщетение“

Съгласно разпоредбите на членове 249-253 от Закона за наказателния процес (Шотландия) от 1995 г., всеки наказателен съд в Шотландия разполага с правомощията да разпореди в подходящи случаи на даден извършител да изплати определено обезщетение на жертвата на извършеното от него престъпление за всяко увреждане, загуба или вреда, което жертвата е понесла вследствие на престъплението, без да е необходимо предявяването на отделен граждански иск.

Законът от 1995 г. не дава възможност на жертвата да подаде лично молба до съда за „разпореждане за изплащане на обезщетение“; Прокуратурата обаче може да повдигне въпроса пред съда при определени дела и във всички случаи следва да предостави на съда наличната информация за обхвата и стойността на всяко настъпило увреждане, загуба или вреда.

Съгласно съществуващото право, жертвата има правото да заведе в гражданския съд дело срещу извършителя за обезщетение за причинени вреди (ако е претърпяла физически или психични увреждания), за да претендира за обезщетение от Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (CICA). Разпореждането за обезщетение от наказателните съдилища не засяга тези права, макар че всяко присъдено обезщетение на жертвата от гражданските съдилища или от Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление, ще бъде намалено с размера, изплатен съгласно „разпореждането за изплащане на обезщетение“.

При официално наказателно производство, няма ограничение за сумата, която може да бъде присъдена съгласно „разпореждане за изплащане на обезщетение“.

Накратко, в наказателното производство се прилагат следните ограничения:

  • В Шерифския съд, максималният размер за всяко престъпление е посочената сума (10 000 GBR) (но за законоустановените престъпления, извършени на или след 28 март 2011 г., при които максималната глоба, която може да бъде наложена надхвърля посочената сума, максималният размер на разпореждането за изплащане на обезщетение, който може да бъде наложен, е същият като тази максимална глоба).
  • В мировия съд, максималният размер за всяко престъпление е ниво 4 от стандартната скала (2500 GBR)

Плащането на всяка сума съгласно „разпореждане за изплащане на обезщетение“ се извършва на секретаря на съда, който след това ще отчете сумата на правоимащото лице.

Б. „Изискване за обезщетение“ в заповед за безвъзмезден труд в полза на обществото

Когато обвиняемият е осъден за престъпление, съдът може да издаде при определени обстоятелства Заповед за безвъзмезден труд в полза на обществото (CPO). Съгласно условията на член 227 H от Закона за наказателния процес (Шотландия) от 1995 г., изплащането на обезщетение (заедно с изискването за надзор над извършителя) може да е изискване на Заповед за безвъзмезден труд в полза на обществото.

Същите ограничения във връзка с размера на присъдените суми, се прилагат по отношение на „изискванията за обезщетение“ по отношение на „разпореждане за изплащане на обезщетение“ (както подробно е описано по-горе).

Обезщетението може да бъде платено като еднократна сума или на вноски на секретаря на съда, който след това ще отчете сумата на правоимащото лице. Обезщетението трябва да бъде платено не по-късно от 18 месеца от издаването на Заповедта за безвъзмезден труд в полза на обществото или не по-късно от 2 месеца преди края на периода на надзор, в зависимост от това кой от тях приключва по-рано. Неплащане от страна на извършителя може да представлява нарушение на въпросната заповед.

В. „Предложение за обезщетение“ от Прокуратурата

Съгласно разпоредбите на член 302А от Закона за наказателния процес (Шотландия) от 1995 г., прокуратурата може да изпрати „предложение за обезщетение“ на предполагаем извършител, ако се окаже, че е извършено съответното престъпление. „Предложението за обезщетение“ е ефективна пряка мярка за престъпления, когато дадено лице е понесло загуба на средства, преживяло е лична загуба, безпокойство или беди.

Ако „предложението за обезщетение“ е прието или се счита за прието (когато предполагаемият нарушител не отхвърли официално предложението), не може да се проведе наказателно преследване и няма да бъде вписана присъда.

Максималната възможна сума като предложение за обезщетение е 5000 GBP  съгласно Заповедта за (максималния размер на) разпореждане за изплащане на обезщетение от 2008 г. съгласно Закона за наказателния процес (Шотландия) от 1995 г.

Плащането на всяка сума съгласно „предложението за обезщетение“ се извършва на секретаря на съда, който след това ще отчете сумата на правоимащото лице.

Дело пред граждански съд:

Съгласно съществуващото право, жертвата има правото да заведе пред гражданския съд дело срещу извършителя за обезщетение за причинени вреди. В случай, че жертвата реши да предяви иск в гражданските съдилища, съществуват различни процедури, уреждани от различни групи правилници, и те също така зависят от това, дали исковете са предявени пред Шерифски съд или пред Върховния съд. Различните правилници могат да бъдат намерени науебсайта на Съдебната служба на Шотландия, под заглавието „Правилници и практика“.

Изготвянето на всяка заповед или молба и различните съдебни процедури са доста сложни и е препоръчително да потърсите правен съвет.

Процедура за встъпване в производство - не се прилага в Шотландия:

Това е процедура, чрез която съд с обща компетентност може да се произнесе по обезщетението за жертвата на престъпление. Вместо да претендира за обезщетение в различно гражданско дело, жертвата предявява граждански иск срещу извършителя като част от наказателния процес. Следва да се отбележи, че макар тази система да съществува в някои юрисдикции в областта на гражданското право, тя не съществува в Шотландия.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Изпълнение на обезщетението в наказателно дело.

Плащането на всяка сума съгласно:

  • „Разпореждане за изплащане на обезщетение“;
  • „Изискване за обезщетение“ в заповед за безвъзмезден труд в полза на обществото (CPO) или
  • „Предложение за обезщетение“ от Прокуратурата

се извършва на секретаря на съда, който трябва да отчете сумата на правоимащото лице.

Плащането може да бъде наложено единствено от съда и при никакви обстоятелства правоимащото лице не трябва да се свързва или да се опитва да се свърже директно с извършителя или да приеме лично плащане от него.

Ако не е извършено плащане по отношение на „разпореждането за изплащане на обезщетение“ или „предложение за обезщетение“, съдът може да предприеме последващи действия за събиране на средствата чрез използване на различни санкции, включително:

  • Заповеди за приспадане от обезщетения;
  • Заповеди за налагане на запор върху приходи;
  • Заповеди за налагане на запор върху средства; и
  • Заповеди за налагане на запор върху превозни средства.

Ако не е направено плащане по отношение на „изискването за обезщетение“ в заповед за безвъзмезден труд в полза на обществото, това може да представлява нарушение на тази заповед и нарушителят може да бъде върнат пред съда. Член 227ZC от Закона за наказателния процес (Шотландия) от 1995 г. съдържа разпоредбите по отношение на нарушаването на заповед за безвъзмезден труд в полза на обществото и какви действия могат да бъдат предприети от съда.

Изпълнение на обезщетението в гражданско дело:

Ако предявения от жертвата иск пред гражданския съд е уважен и съдът издаде постановление за парична сума в нейна полза, жертвата следва да се свърже с фирма на шерифите, които ще ѝ дадат съвет относно процедурата за събиране на задължението. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Обществото на съдебните изпълнители на Върховния съд и на шерифите (Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers).

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Плащане на обезщетение от Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление

Държавата няма да извърши каквито и да е авансови плащания на жертва на престъпление, когато съдът е разпоредил на извършителя да плати, но извършителя не го е направил. Вж. също по-горе Изпълнение на обезщетението

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (CICA) разглежда искове за обезщетение от лица, които са били физически или психически увредени, поради това че са станали невинни жертви на тежко престъпление в Англия, Шотландия или Уелс. В Схемата на правителството за обезщетяване за травми от престъпления се определят критериите и сумите за обезщетение.

Схемата за обезщетяване за травми от престъпления от 2012 г. е финансирана от правителството схема, която съществува за обезщетяване на невинни жертви на престъпления, преживели тежки физически или психически увреждания, които се приписват директно на това, че тези лица са станали преки жертви на тежки престъпления. Правилата в схемата и стойността на изплатените обезщетения се одобряват от парламента на Обединеното кралство, а Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление отговаря за администрирането на схемата и всички решения, взети по отделните молби. Схемата съдържа тарифа за увреждания, определяща обезщетението, което трябва да се плати по отношение на причинените увреждания.

Има два вида обезщетение - обезщетения за телесни повреди и смъртоносно нараняване -с допълнително обезщетение, дължимо в някои случаи за загуба на доходи, издръжка или специални разноски, когато това е уместно.

Плащанията могат да бъдат присъдени на най-тежко увредените жертви, жертви на изнасилване и друго сексуално насилие, жертви на злоупотреба с деца и опечалени. Схемата не предоставя плащания на обезщетение за леки телесни увреждания.

Не всички искове за обезщетение ще бъдат уважени. Молбата трябва да бъде допустима съгласно правилата на Схемата. Налице са критерии във връзка с гражданството и пребиваването, които трябва да бъдат изпълнени (точки 10-16 от Схемата). Молбите трябва да бъдат подадени веднага щом това е разумно осъществимо и във всички случаи в срок от две години от инцидента, довел до увреждането (въпреки че при изключителни обстоятелства в някои случаи срокът може да бъде удължен, виж точки 87-89). Съществуват и правила, съгласно които заявителят е длъжен да съобщи за инцидента, довел до настъпването на увреждането, веднага щом това е разумно осъществимо, и да сътрудничи, доколкото това е разумно осъществимо, при изправянето на нападателя пред съда. Присъдените обезщетения могат да бъдат отнети или намалени при различни други обстоятелства, като например когато поведението на заявителя е неуместно за предоставяне на обезщетение (точка 25) и когато заявителя е имал неизпълнени наказателни присъди към момента на подаване на молбата до Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (точка 26 и приложение Г). Допълнителна информация за схемата може да бъде намерена тук.

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Схемата за обезщетяване за травми от престъпления от 2012 г. е създадена като схема, която да бъде използвана в краен случай. Присъдените съгласно схемата обезщетения не са предназначени за удовлетворяване на преки нужди; в повечето случаи искът на ищеца няма да бъде разглеждан, докато не мине известно време от инцидента. Няма да бъде извършено плащане, докато Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (CICA) не е убедена, че заявителят отговаря на условията на схемата; тя ще направи запитване до полицията, за да получи информация за инцидента и за заявителя, за да се гарантира, че молбата отговаря на критериите за допустимост. Когато Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление се увери, че кандидатът отговаря на условията за плащане, но не може да вземе окончателно решение, тя може да обмисли плащане. Такъв може да бъде случаят, когато Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление изчаква, докато стане ясно дългосрочното въздействие на увреждането на заявителя.

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Не е необходимо да бъде установена самоличността на извършителя на престъплението или той да е осъден, за да може жертвата на тежко престъпление да отговаря на условията за обезщетение (точка 9 от Схемата за обезщетяване за травми от престъпления). Схемата обаче изисква заявителят да е съобщил за инцидента на полицията веднага след като това е било разумно осъществимо и да е съдействал, доколкото това е разумно осъществимо, за изправяне на извършителя пред правораздаването (точки 22 и 23). Поради това, заявителите няма да имат право на обезщетение, освен ако не са сътрудничили напълно при разследването на престъплението и при всяко следващо наказателно преследване.

Последна актуализация: 22/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.