В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Имате правото да използвате услугите за подкрепа на жертвите на престъпления,дори на полицията да не е било съобщено за престъплението.

Независимо дали ще решите да съобщите за престъпление, или не, или ако все още не сте решили, Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия (Victim Support Scotland) може да ви окаже емоционална и практическа помощ и подкрепа.

Ако съобщите за престъпление, полицията може да предостави, с ваше позволение, данните ви на Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия.

Възможно е да ви бъде предложена помощ и от Организацията за информация и съвет за жертвите на престъпления (Victim Information and Advice (VIA)_, ако случаят е свързан с:

  • домашно насилие
  • деца, които са жертви или свидетели
  • престъпление от омраза
  • полово престъпление;
  • или когато е вероятно съдебният процес да се проведе с участието на съдебни заседатели.

Организацията за информация и съвет за жертвите на престъпления ще ви даде информация за системата на наказателното правосъдие, ще ви информира за хода на делото и ще ви свърже с други организации, които могат да ви помогнат.

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия разполага с гореща телефонна линия, която работи от понеделник до петък, от 8.00 до 20.00 часа. Това е благотворителна организация на национално равнище, която подкрепя хората, засегнати от престъпления, в цяла Шотландия, независимо от вида на престъплението, което са преживели. Можете да се свържете с нея на номер 0800 160 1985. Предоставяната от нея подкрепа е безплатна. Съществуват редица други организации, включително специализирани служби, които са в състояние да ви предоставят в условията на поверителност емоционална подкрепа, практическа помощ и важна информация за жертвите, свидетелите и други засегнати от престъпления лица. Информация относно тези услуги може да бъде намерена тук.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия предоставя безплатна подкрепа в условията на поверителност за жертви, свидетели и други засегнати от престъпления лица.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Подкрепа в съда

Ако поискат от вас да свидетелствате пред съда, услугата за свидетели се предоставя от обучени служители на Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия и доброволци във всички места, където има Висш съд (High Court) и Шерифски съд (Sheriff Court). Те могат:

  • да ви предоставят практическа помощ и информация за това какво се случва в съда,
  • да организират посещение на съда, преди да започне процесът, за да знаете какво да очаквате.

Някои свидетели - поради ситуацията, в която се намират, и характера на престъплението - могат да получат допълнителна подкрепа, когато дават показания. Допълнителна информация за даването на показания в съда, включително специалните мерки за уязвими свидетели можете да получите тук. Ако сте жертва на престъпление, но не сте призовани да дадете свидетелски показания, може да не бъдете информирани за процеса. Въпреки това можете да поискате да получавате информация за това, какво се случва в съда.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

В зависимост от организацията могат да ви бъдат предложени различни видове подкрепа. Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия предоставя услуга за жертвите от името на общността. Тя се предоставя в района на всеки местен орган в Шотландия, а шотландската съдебна услуга в полза на свидетелите се предлага във всеки наказателен съд в Шотландия.

Има редица други благотворителни организации, които могат да помогнат в зависимост от характера на престъплението. Така например, „Rape Crisis Scotland“, TARA (Асоциация за повишаване на осведомеността по отношение на трафика на хора), която оказва подкрепа за жени, жертви на трафик, и „Помощ за мигрантите“ (Migrant Help), която също предлага подкрепа на жертви на трафик на хора. „Children 1st“, „Помощ за жени в Шотландия “(Scottish Women's Aid) и PETAL са също благотворителни организации, които могат да окажат подкрепа на жертвите на престъпления. Повече информация за тези услуги можете да намерите тук.

Последна актуализация: 22/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.