В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.
Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Права на жертвите в Шотландия

Като жертва на престъпление вие имате права.

Също така имате право на емоционална и практическа подкрепа докато трае целият процес и можете да имате право на обезщетение за всякакви вреди, причинени ви вследствие на престъплението.

В Кодекса на правата на жертвите в Шотландия се определят вашите права и е предоставена информация как да ги упражнявате и как да поискате помощ и съвет. Той включва информация за вашето:

  • право на минимални стандарти на обслужване - как ще се отнасят с вас образуванията, работещи в областта на наказателното правосъдие
  • право на информация - как ще получавате актуална информация за вашето дело и за какво можете да питате
  • право на участие - да бъдете разбиран, да разбирате какво се случва и да обясните на съда по какъв начин ви е засегнало престъплението
  • право на защита и право на неприкосновеност на личния живот - да се чувствате в безопасност и защитени от сплашване
  • право на подкрепа - независимо дали сте съобщили на полицията за престъплението, или не
  • право на обезщетение и разноски - като например пътни разходи, загуба на доходи или обезщетение, ако сте били увредени.

Наред с това имате право да подадете оплакване, ако сте недоволни от начина, по който дадена организация се е отнесла с вас.

Посетете mygov.scot, за да научите повече за вашите права като жертва на престъпление през различните етапи на наказателния процес, включително съобщаване на престъпление, разследване и наказателно преследване, ако делото бъде предадено на съда и какво се случва след произнасяне на присъдата.

Можете също така да прочетете за помощ и подкрепа за жертвите на престъпления.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 22/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.