В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Права на жертвите – по държави

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Можете да получите достъп до информация, свързана с дадено престъпление и като се свържете със съответните организации (шотландската полиция (Police Scotland), Наказателното отделение и прокуратура (Crown Office and Procurator Fiscal Service), Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service), Службата на местата за лишаване от свобода на Шотландия (Scottish Prison Service) и Съвета по условно предсрочно освобождаване на Шотландия (Parole Scotland)). За повече информация, можете да посетитераздела за престъпността, правосъдието и правото на уебсайта на правителството на Шотландия.

Ако действително решите да съобщите за престъпление на полицията, тя ще ви издаде регистрационна карта за жертви на престъпления. Така вашата жалба ще бъде призната и ще ви бъде предоставена допълнителна информация.

ВКодекса на правата на жертвите в Шотландия се посочват и редица права, до които можете да имате достъп, в зависимост от това на кой етап от системата за наказателно правосъдие се намирате.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Дори и престъплението да не е извършено в Шотландия, все пак можете да имате право на защита, когато живеете в Шотландия, като използвате мерки, подобни на:

Европейска заповед за защита (EPO). С Европейската заповед за защита се позволява заповед, издадена от съд, намиращ се където и да било в рамките на ЕС (например, забрана за конкретно лице да ви доближава), да бъде призната и изпълнена в Шотландия. Ако пък заповедта е издадена в Шотландия, тя може да бъде прехвърляна в държавата, в която живеете.

Допълнителна информация за EPO може да бъде получена от уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

Съгласно Закона за жертвите и свидетелите от 2014 г. можете да съобщите за престъпление, извършено в друга държава - членка на ЕС на шотландската полиция, която носи отговорност да гарантира, че жалбата се предава без ненужно забавяне на компетентния орган на държавата членка, в която е извършено престъплението или предполагаемото престъпление.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Ако решите да съобщите за престъпление, ще получите регистрационна карта за жертви на престъпления. Вие също така имате правото да поискате специфична за дадено дело информация от следните органи.

 • От шотландската полиция - информация за решение да не се започва наказателно разследване и всички причини за това, както и решение за прекратяване на наказателното разследване и всички причини за това.
 • От Наказателното отделение и прокуратура - ако по отношение на вашето дело не се провежда наказателно преследване, имате правото да ви бъдат съобщени причините за това и да поискате преразглеждане на това решение.
 • От Съдебната служба на Шотландия - датите на всички съдебни заседания, окончателното решение на съд в съдебен процес или всяко обжалване, произтичащо от процеса и всички причини за него.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

По време на процеса на наказателно правосъдие, вие имате право да разбирате и да бъдете разбиран в хода на производството. Ако изпитвате затруднения да разбирате или говорите английски език, можете да поискате услугите на устен преводач, който да ви помогне:

 • да разберете всички въпроси, които ви се задават;
 • да разберете всяка информация, която ви се предоставя;
 • да дадете отговори и да предоставите информация, както и да общувате ефективно по друг начин.

Можете също така да поискате писмен превод на документ, ако това е предвидено по закон или ако е от съществено значение за участието ви в разследването или в производството.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)

Информацията е достъпна, при поискване, в различни формати, а скоро ще бъде на разположение и лесна за четене версия на Кодекса на правата на жертвите.

Подходящи пълнолетни лица помагат за улесняване на комуникацията между полицията и жертвите на възраст 16 и повече години, които изпитват затруднения в общуването в резултат на психични разстройства, включително умствена изостаналост. Това се случва главно по време на разпитите в полицията, но може да бъде включено и в съдебните експертизи и процедури за установяване на самоличност.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Има редица организации за подкрепа на жертвите на престъпления в зависимост от характера на престъплението.

 • „Организация за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия“ (Victim Support Scotlandе) най-голямата благотворителна организация, предоставяща подкрепа и информационни услуги на жертви и свидетели на престъпления в Шотландия. Организацията използва методика за оценка, основана на удовлетворяване на нуждите на лицата за предоставяне на персонализирана подкрепа.
 • „Организацията за безопасност на общността на Глазгоу“ (Community Safety Glasgow (TARA)), която предоставя подкрепа за оцелели от трафика на хора лица, която е под формата на настаняване при кризисна ситуация в зависимост от индивидуалните нужди за срок до 45 дни, планиране на помощта, последващо насочване към и подкрепа за достъпа до правни съвети.
 • „Помощ за мигрантите“ (Migrant Help) оказва подкрепа на уязвимите мигранти, като предоставя съвети и насоки на търсещите убежище лица, службите за чуждестранни задържани под стража лица и съвети на чуждестранни лица, лишени от свобода.
 • Други организации включват „PETAL“, Rape Crisis Scotland, „Помощ за жени в Шотландия (Scottish Women's Aid), „ChildLine“.
 • Можете да намерите данните за контакт на всички организации за подкрепа на жертвите на престъпления в Кодекса на правата на жертвите в Шотландия.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Полицията ще ви попита дали желаете да бъдете насочен към службите за подкрепа на жертвите на престъпления и ще им предаде информацията за вас само ако дадете съгласието си за това.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Когато съобщавате за престъпление, полицията ще предприеме действия, за да ви окаже подкрепа и да ви защити от повторното ви превръщане в жертва, от сплашване и отмъщение. По отношение на оказването на подкрепата, тези действия могат да включват:

 • разпит само когато е необходимо;
 • гарантиране, че разпитите са сведени до минимум;
 • използване на специализирани устройства за разпит;
 • при определени обстоятелства, съдът може да наложи ограничения за съобщаване от медиите на информация по делото, в което участвате.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Не, имате правото да използвате услугите за подкрепа на жертвите на престъпления, дори и да не сте съобщили за престъплението на полицията.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Когато съобщавате за престъпление, полицията ще предприеме действия, за да ви окаже подкрепа срещу повторно превръщане в жертва, сплашване и отмъщение.

По отношение на оказването на подкрепата, тези действия могат да включват:

 • разпит само когато е необходимо;
 • гарантиране, че разпитите са сведени до минимум;
 • използване на специализирани устройства за разпит.

При определени обстоятелства, съдът може да наложи ограничения за съобщаване от медиите на информация по делото, в което участвате. Съдът може също така да наложи специални условия за освобождаването под гаранция на обвиняемите, когато е уместно.

Допълнителна информация относно мерките за защита може да бъде получена от шотландската полиция или от Наказателното отделение и прокуратурата.

Кой може да ми предложи защита?

Вж. по-горе.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Вж. по-горе.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Вж. по-горе.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Вж. по-горе.

Не съм пълнолетен - имам ли специални права?

Някои лица могат да бъдат особено уязвими или да са в риск поради техните обстоятелства или характера на показания, които могат да бъдат помолени да дадат пред съда. Налице са различни възможни варианти за оказване на помощ на уязвим свидетел при даване на показания в съда, като например чрез телевизионна връзка на живо или зад параван, така че да не можете да виждате обвиняемия. Те се наричат „специални мерки“.

Допълнителна информация за специалните мерки може да бъде получена от Наказателното отделение и прокуратура и Съдебната служба на Шотландия. Съответните органи следва да ви попитат дали имате някакви опасения във връзка с даването на показания и могат да ви помогнат, като ви предоставят варианти за начина, по който да дадете показания.

Всички деца (на възраст под 18 години) се класифицират по закон като уязвими и заедно с предполагаемите жертви на домашно насилие, сексуални престъпления, трафик на хора и преследване, получават автоматично право да използват някои стандартни специални мерки. Свидетел, който страда от психично разстройство, умствена изостаналост или изпитва страдание и затруднение при мисълта за даване на показания, също може да се счита за уязвим. Оценката за установяване на уязвимост ще бъде извършена от Наказателното отделение и прокуратура.

Съдебната служба на Шотландия ще осигури на жертвите и отделни чакални от тези на свидетелите на защитата, когато чакат да дадат показания в съда.

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление - какви са правата ми?

Роднините на жертвите на престъпление също могат да имат достъп до организациите за подкрепа на жертвите на престъпления, включително Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия.

Когато близък член на семейството е починал вследствие на престъплението, можете да имате права (като например правото на информация за делото), които се предоставят ако сте били жертва на престъпление. Например, ако имате роднина, който е починал, имате право на достъп до информация от полицията.

Допълнителна информация може да се намери в Кодекса на правата на жертвите, както и в Стандартите за работа, изготвени съвместно от Полицията на Шотландия, Прокуратурата (Crown Office and Procurator Fiscal Service), Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service), Службата на местата за лишаване от свобода (Scottish Prison Service) и Съвета за условно предсрочно освобождаване на Шотландия (Parole Board for Scotland) (вж. връзката по-долу).

Член на семейството ми е жертва на престъпление - какви са правата ми?

Роднините на жертвите на престъпление могат също да имат достъп до организациите за подкрепа на жертвите на престъпления, включително Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия.

При някои обстоятелства (например ако жертвата е починала) член на семейството може да има права (като например правото на информация за делото), които се предоставят ако сте били жертва на престъпление.

Например, ако имате роднина, който е починал, имате право на достъп до информация от полицията. Можете да получите допълнителна информация от Кодекса на правата на жертвите както и Стандартите на службите , изготвени от Съдебната служба на Шотландия.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

„Sacro“ е шотландската общностна организация за правосъдие, която работи за създаването на по-безопасни и по-сплотени общности в цяла Шотландия. Тя предоставя услуги по медиация. Повече подробности можете да намеритена нейния уебсайт.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

За да намерите най-актуалната информация относно правата на жертвите на престъпления, можете да прочетете Кодекса на правата на жертвите в Шотландия, който е достъпен тук.

Последна актуализация: 22/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.