Права на жертвите – по държави

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Счита се, че сте жертва на престъпление, ако сте претърпели вреди в резултат на престъпление, например ако са Ви нанесени физически наранявания или ако на Вашето (материално или нематериално) имущество са причинени вреди в резултат на събитие, което представлява престъпление съгласно националното законодателство. В закона за Вас, като жертва на престъпление, са предвидени определени лични права преди, по време на съдебното производство и след него.

Жертвите на престъпления се ползват от привилегии в хода на цялото наказателно производство, които можете да упражнявате по всяко време на производството.

Наказателното производство в Словакия започва с провеждано от полицията наказателно разследване, в което се събират доказателства за престъпното деяние и за обвинения за негов извършител. Ако доказателствата са достатъчни, производството преминава към съдебен процес. Съдебният процес приключва с осъдителна или оправдателна присъда на съда, като тя може да включва и решение по иска ви за обезщетение за претърпените от Вас вреди. Можете да обжалвате решението на съда пред висшестоящ съд.

Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите необходимата информация

1 - Моите права като жертва на престъпление

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

3 - Правата ми след съдебния процес

4 - Обезщетение

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Последна актуализация: 27/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.