Права на жертвите – по държави

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

По принцип като жертва имате право да получите защита, информация, подкрепа, съдействие и грижа от първия контакт с органите или длъжностните лица и при използването на услугите за съдействие и подкрепа, осигурени от публичната администрация, включително преди да съобщите за престъплението.

Можете да поискате от органите или от длъжностните лица, с които сте се свързали първоначално, да Ви насочат към службите за подкрепа на жертвите на престъпления (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), където ще получите безплатно съдействие в условията на поверителност дори ако преди това не сте съобщили за престъпление.

Също така от първия контакт с органите и длъжностните лица можете да бъдете придружаван от избрано от Вас лице.

Освен това като жертва Вие имате право да разбирате и да бъдете разбиран при всяко действие, което трябва да се извърши, след като се съобщи за престъплението, включително информацията преди подаването на сигнала, като се осигурява устен превод на правно признати жестомимични езици, както и средства за подпомагане на устната комуникация в случаите, когато това е необходимо.

Цялата комуникация, устна или писмена, ще бъде водена на ясен, прост и достъпен език и ще бъдат взети предвид Вашите лични характеристики и нужди, особено ако имате някакво сетивно, умствено или психично разтройство, или ако сте малолетно или непълнолетно дете.

Информацията, която имате право да получите в качеството Ви на жертва и която ще Ви бъде предоставена от първия контакт с органите или длъжностните лица и при използването на услугите за съдействие и подкрепа, се отнася главно за:

 • процедурата за съобщаване на престъпление и получаване на съвети и съдействие от адвокат, а когато е уместно — условията, при които могат да бъдат получени безплатно;
 • мерките за съдействие и подкрепа, които са на Ваше разположение, независимо дали са медицински, психологически или от материално естество, както и процедурата за тяхното получаване;
 • възможността да поискате мерки за защита, а когато е уместно — процедурата за тяхното получаване;
 • обезщетението, на което можете да имате право, а когато е уместно — процедурата за претендирането му;
 • наличните услуги за възстановително правосъдие в случаите, когато това е възможно по закон;
 • случаите, в които могат да Ви бъдат възстановени правните разноски, а когато е уместно — процедурата за претендирането им.

Ако е необходимо, можете да получите информация за услугите по устен и писмен превод и наличните помощни средства и услуги за комуникация.

Ако не пребивавате в Испания, имате право да получите информация за процедурата за упражняване на Вашите права.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Ако сте жертва на престъпление и пребивавате в Испания, ще бъдете в състояние да съобщите на испанските органи за престъпни деяния, извършени в други държави от Европейския съюз.

В случай че испанските органи решат да не продължат с разследването поради липсата на компетентност, те незабавно ще изпратят сигнала на компетентните органи на държавата, където са извършени деянията, и ще Ви информират за това в качеството Ви на жалбоподател.

Ако сте гражданин на държава — членка на ЕС, и имате обичайно пребиваване в Испания, а престъплението, на което сте жертва, е извършено в държава — членка на ЕС, различна от Испания (жертва на престъпление в трансгранични ситуации), можете да се обърнете към службите за подкрепа на жертвите на престъпления, които могат да Ви предоставят информация за съдебното производство, което ще се проведе в държавата, в която е извършено престъплението, както и за обезщетението, на което можете да имате право. Ако става въпрос за терористично престъпление, следва да се свържете с Главна дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризъм“ към Министерството на вътрешните работи (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Ако сте гражданин, който не пребивава в Испания, и не говорите испански език или съответния регионален език, имате право да ползвате безплатно услугите на устен преводач. При съобщаване на престъплението полицията може да Ви предостави формуляр на Вашия език и достъп до устен преводач, по телефона или лично. Съдилищата предоставят услуга за устен превод, която ще бъде координирана със службите за подкрепа на жертвите на престъпления. Освен това, ако не пребивавате в Испания, имате право да получите информация за процедурата за упражняване на Вашите права.

Ако сте бенефициерът на заповед за защита, издадена в държава членка, можете да поискате европейска заповед за защита. Защита ще Ви бъде предоставена посредством нова мярка за защита, приета от държавата членка, до която пътувате или в която се премествате, като се следва опростена и ускорена процедура.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Към момента на съобщаване за престъпление имате право да получите надлежно заверено копие на сигнала. Също така, ако не разбирате или не говорите никой от официалните езици на мястото, където е съобщено за престъплението, ще имате право на безплатна езикова помощ и на писмен превод на копието на сигнала, който сте подали.

Също така ще имате право да получите информация за следното:

 • мерките за грижа и подкрепа, които можете да получите, независимо дали са медицински, психологически или от материално естество, както и процедурата за тяхното получаване, включително, ако е необходимо и уместно, информация относно възможностите за получаване на алтернативно настаняване;
 • правото да представите доказателства на органите, провеждащи разследването;
 • възможността да поискате мерки за защита, а когато е уместно — процедурата за тяхното получаване;
 • обезщетението, на което можете да имате право, а когато е уместно — процедурата за претендирането му;
 • наличните услуги по устен и писмен превод;
 • всички налични помощни средства и услуги за комуникация;
 • процедурите, чрез които можете да упражнявате правата си, ако живеете извън Испания;
 • жалбите, които можете да подадете срещу всички решения, които считате, че са несъвместими с Вашите права;
 • данните за контакт на органа, който отговаря за провеждането на процедурата, и каналите за комуникация, които можете да използвате;
 • наличните услуги за възстановително правосъдие в случаите, когато това е възможно по закон;
 • случаите, в които могат да Ви бъдат възстановени правните разноски, а когато е уместно — процедурата за претендирането им.
 • правото да подадете общо искане да бъдете уведомен за някои решения в производството, като например, наред с другото, решението да не се образува наказателно производство, окончателното решение в производството, решенията за лишаване от свобода или последващото освобождаване на извършителя, както и възможното бягство на извършителя след задържането му под стража и решенията на всеки съдебен орган или управа на затвор, засягащи лица, осъдени за престъпления, извършени с употребата на насилие или сплашване, които представляват риск за Вашата безопасност.

Освен това ще бъдете информиран за датата, часа и мястото на провеждане на процеса, както и за съдържанието на повдигнатите срещу извършителя обвинения.

Ако сте жертва на престъпление, свързано с основано на пола насилие, освен за решенията за одобряване на лични охранителни мерки или за изменение на вече приети такива, когато са предназначени да гарантират Вашата безопасност, ще бъдете уведомен за решенията за лишаване от свобода или за последващото освобождаване на извършителя, както и за евентуалното бягство на извършителя след задържането му под стража, без да Ви се налага да ги искате, освен във всеки случай, когато е изразено желанието Ви да не получавате тези уведомления.

Също така ще имате безплатен достъп в условията на поверителност до услугите за съдействие и подкрепа, осигурявани от службите за подкрепа на жертвите на престъпления. Когато е необходимо, можете да бъдете насочен към тези служби, в зависимост от сериозността на престъплението или когато поискате това.

Когато въпросните престъпления са причинили особено тежки вреди, публичната администрация и службите за подкрепа на жертвите на престъпления могат да разширят обхвата на правото на достъп до услугите за съдействие и подкрепа до членовете на Вашето семейство. Във връзка с това членовете на семейството се определят като хората, свързани с Вас по брак или подобна на него връзка, както и роднини до втора степен (баби и дядовци, братя и сестри, внуци).

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи, или по време на разследването и съдебния процес)?

Ако сте гражданин, който не пребивава в Испания, и не говорите испански език или съответния регионален език, имате правото да ползвате безплатно услугите на устен преводач. При съобщаване на престъплението полицията може да Ви предостави формуляр на Вашия език и достъп до устен преводач, по телефона или лично. Съдилищата предоставят услуга за устен превод, която ще бъде координирана със службите за подкрепа на жертвите на престъпления.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви предоставят информация за правото Ви на безплатна езикова помощ и на писмен превод на копието на сигнала, ако не разбирате или не говорите нито един от официалните езици на мястото, където сте съобщили за престъплението.

По-специално имате право:

 • да получите безплатно помощ от устен преводач, говорещ език, който разбирате, когато давате показания пред съдията, прокурора или полицейските служители по време на разследването или когато се явявате като свидетел по време на съдебния процес или на всяко публично изслушване.

Това право ще се прилага и ако имате затруднения със слуха или речта;

 • безплатен писмен превод на някои решения в производството, като например решението да не се образува наказателно производство, окончателното решение в производството, решенията за лишаване от свобода или последващото освобождаване на извършителя, както и евентуалното бягство на извършителя след задържането му под стража и решенията на всеки съдебен орган или управа на затвор, засягащи лица, осъдени за престъпления, извършени с употреба на насилие или сплашване, които представляват риск за Вашата безопасност и решението за приключване на разследването.

Можете да поискате писменият превод да включва обобщение на мотивите за взетото решение;

 • безплатен писмен превод на всяка информация, която е от съществено значение за Вашето участие в наказателното производство. Във връзка с това, можете да подадете мотивирано искане даден документ да бъде счетен за важен;
 • да бъдете информиран на език, който разбирате, за датата, часа и мястото на провеждане на съдебния процес.

Можете да получите помощ от устен преводач чрез видеоконферентна връзка или чрез всяко телекомуникационно средство, освен ако съдията или съдът, служебно или по искане на една от страните, се съгласят да осигурят физическото присъствие на устния преводач за защитата на Вашите права.

С цел да се гарантира справедливостта на производството, писменият превод на документи може да бъде придружен, по изключение, от устно обобщение на тяхното съдържание на език, който разбирате.

Ако желаете да получите писмен или устен превод във връзка с действията на полицията, а това не е предвидено, можете да подадете жалба пред съдия-следовател. Жалбата се счита за подадена от момента, в който сте изразили Вашето несъгласие да Ви бъде отказан исканият устен или писмен превод.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)?

По принцип като жертва имате право да получите защита, информация, подкрепа, съдействие и грижа от първия контакт с органите или длъжностните лица и при използването на услугите за съдействие и подкрепа, осигурени от публичната администрация, включително преди да съобщите за престъплението.

Можете да поискате от органите или от длъжностните лица, с които сте се свързали първоначално, да Ви насочат към службите за подкрепа на жертвите на престъпления, където ще получите безплатно съдействие в условията на поверителност дори ако не сте съобщили преди това за престъплението.

Също така от първия контакт с органите и длъжностните лица можете да бъдете придружаван от избрано от Вас лице.

Освен това имате правото да разбирате и да бъдете разбиран при всяко действие, което трябва да се извърши след съобщаването за престъплението, включително информацията преди подаването на сигнала, като се осигурява устен превод на правно признати жестомимични езици, както и средства за подпомагане на устната комуникация в случаите, когато това е необходимо.

Цялата комуникация, устна или писмена, ще бъде водена на ясен, прост и достъпен език и ще бъдат взети предвид Вашите лични характеристики и нужди, особено ако имате някакво сетивно, умствено или психично разтройство, или ако сте малолетно или непълнолетно дете.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Ако сте жертва на престъпление, имате правото на безплатен достъп в условията на поверителност до услугите за съдействие и подкрепа, осигурени от публичната администрация, както и тези, осигурени от службите за подкрепа за жертвите на престъпления.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления представляват публична междуведомствена служба, която предоставя безплатно услуги за удовлетворяване нуждите на жертвите, създадена от Министерството на правосъдието.

Службите могат да бъдат намерени във всички автономни области, в столиците на почти всички провинции, както и в други градове.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви предоставят всеобхватна, координирана и специализирана подкрепа като жертви на престъпление, отговарящи на Вашите специфични правни, психологически и социални нужди.

Ако сте жертва на тероризъм, можете да се свържете със Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), макар че, ако желаете, можете да се свържете със Службата за подкрепа на жертвите на престъпления във Вашата провинция. Службата за подкрепа на жертвите на престъпления ще координира дейността си със Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд

Правото на достъп се запазва и при използване на услугите за съдействие и подкрепа, а когато е уместно — на услугите за възстановително правосъдие, през цялото наказателно производство и за подходящ период от време след неговото приключване, независимо от това дали самоличността на извършителя е известна и резултатът от производството, включително времето преди съобщаване за престъплението.

Когато въпросните престъпления са причинили особено тежки вреди, публичната администрация и службите за подкрепа на жертвите на престъпления могат да разширят обхвата на правото на достъп до услугите за съдействие и подкрепа до членовете на Вашето семейство. Във връзка с това членовете на семейството се определят като хората, свързани с Вас по брак или подобна на него връзка, както и роднини до втора степен (баби и дядовци, братя и сестри, внуци).

Ако имате непълнолетни деца или сте малолетно или непълнолетно дете, което се намира под настойничество, попечителство на жена, жертва на основано на пола насилие, или на лица, които са жертва на домашно насилие, ще имате право на специфичните мерки за помощ и защита, установени от закона.

Освен това, ако сте жертва на терористично престъпление или основано на пола насилие или сте малолетно или непълнолетно дете, също ще имате правата, признати от специфичното за всеки вид престъпление законодателство.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Държавните полицейски служители, а когато е уместно — полицията на автономната област, където е извършено престъплението, ще изготвят първоначална индивидуална оценка на вашето положение в момента, в който съобщите за престъплението, за да установят нуждите Ви от защита и да Ви определят, ако е приложимо, като уязвима жертва. По време на първоначалната оценка Вие ще получите информация за възможността да се обърнете към Служба за подкрепа на жертви на престъпления.

Всеки орган или длъжностно лице, които се свържат с Вас, трябва да Ви насочат към службите за подкрепа на жертвите на престъпления в зависимост от сериозността на престъплението или във всички случаи, когато поискате това.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Достъпът до услугите за съдействие и подкрепа, осигурени от публичната администрация, както и до тези, осигурени от службите за подкрепа за жертвите на престъпления, ще става при всички случаи в условията на поверителност.

Предоставената от Вас информация на полицейските служители или всеки орган или длъжностно лице, които Ви помагат от първия момент, може да бъде предадена само на други служби за съдействие и подкрепа, като например службите за подкрепа на жертвите на престъпления, с Вашето предварително и информирано съгласие.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления могат да предоставят получената от Вас информация на трети страни само с Вашето предварително и информирано съгласие.

Що се отнася до съдебната сфера, съдиите, съдилищата, прокурорите и другите органи и длъжностни лица, които отговарят за провеждането на наказателното разследване, както и всички други, които са свързани по някакъв начин или участват в производството, в съответствие със закона те ще предприемат необходимите мерки, за да защитят неприкосновеността на личния Ви живот и тази на членовете на Вашето семейство, и по-специално да предотвратят разпространяването на всякаква информация, която може да разкрие Вашата самоличност, ако сте непълнолетна жертва или лице с увреждане, нуждаещо се от специална защита.

Освен това съдебният орган може да забрани получаването, оповестяването или публикуването на Ваши изображения или на членовете на Вашето семейство, особено ако сте непълнолетна жертва или лице с увреждания, нуждаещо се от специална защита.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление, преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Всяка жертва има право на безплатен достъп в условията на поверителност до услугите за съдействие и подкрепа от службите за подкрепа на жертвите на престъпления.

Достъпът до услугите за съдействие и подкрепа няма да бъде поверителен по отношение на съобщено преди това престъпление.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Органите и длъжностните лица, които отговарят за разследването, наказателното преследване и съдебните процеси за престъпленията, ще предприемат установените по закон необходими мерки, за да защитят живота на жертвата и членовете на нейното семейство, тяхното психично и физическо благосъстояние, свобода, сигурност, сексуална свобода и неприкосновеност, както и да защитят ефективно неприкосновеността на личния им живот и достойнство, особено когато дават показания или трябва да свидетелстват в съда.

Прокурорът по-специално ще гарантира упражняването на това право на защита в случай на непълнолетни жертви, като взема предвид подходящите мерки в техния висш интерес, когато е необходимо да се предотвратят или намалят вредите, които могат да им бъдат причинени от извършването на престъплението.

Ако сте непълнолетна жертва или жертва с увреждания (жертви, нуждаещи се от специална защита) е налице възможност доказателствата да бъдат разгледани от вещи лица преди процеса, а разпитът Ви от специално обучен екип в специална стая да бъде записан.

Кой може да ми предложи защита?

Ще бъде извършена оценка на Вашите конкретни обстоятелства, за да се определи видът на мерките за защита, които трябва да бъдат предприети.

Отговорни за оценката и вземането на решения за тези видове мерки са:

 • по време на разследването на престъплението — съдия-следователят или съдията, разглеждащ случаи на насилие срещу жени, без да се засягат временната оценка и решение, които трябва да бъдат извършени и взети от:
 • прокурора, по време на разследването или в производството относно непълнолетни жертви, или
 • полицейските служители, участвали в първоначалната фаза на разследванията;
 • по време на процеса — съдията или съдът, отговорен за разглеждането на делото.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Да, тъй като винаги ще се извършва оценка на Вашите конкретни обстоятелства, за да се определят мерките за защита, които трябва да бъдат предприети.

Държавните полицейски служители, а когато е уместно — полицията на автономната област, където е извършено престъплението, ще изготвят първоначална индивидуална оценка на вашето положение в момента, в който съобщите за престъплението, за да установят нуждите Ви от защита и да Ви определят, ако е приложимо, като уязвима жертва. По време на първоначалната оценка Вие ще получите информация за възможността да се обърнете към Служба за подкрепа на жертви на престъпления.

Ако получавате помощ в службата за подкрепа на жертвите на престъпления, тази служба ще изготви индивидуална оценка за Вашия случай. Събраната при полицейската оценка информация може да бъде предадена на службата, ако сте дали съгласието си за това.

При индивидуалната оценка ще се вземат предвид Вашите нужди и желания и ще бъдат изцяло зачетени физическата, психическата и моралната Ви неприкосновеност.

В нея по-специално ще бъдат взети предвид:

 • личните Ви характеристики, положение, непосредствени нужди, пол, увреждане и зрялост, и по-специално ще бъде преценено дали сте лице с увреждания или сте зависим от предполагаемия извършител на престъплението, независимо дали сте непълнолетна жертва или се нуждаете от специална защита, или са налице други фактори за наличието на особена уязвимост;
 • характерът на престъплението, на което сте жертва и сериозността на причинените Ви вреди, както и рискът от повторно престъпление. Нуждите Ви от защита ще бъдат специално преценени, ако сте жертва на престъпления, свързани с тероризъм, престъпления, извършени от престъпна организация, престъпления, свързани с основано на пола насилие и домашно насилие, престъпления срещу сексуалната свобода и неприкосновеност, трафик на хора, насилствено изчезване и престъпления, извършени от расистки, антисемитски или други подбуди, свързани с идеология, религия или убеждения, семейно положение, принадлежност към даден етнос, раса или нация, Вашия национален произход, пол, сексуална ориентация или идентичност, или поради причини, свързани с пол, заболяване или увреждане;
 • обстоятелствата по делото, по-специално в случай на тежки престъпления.

Ако сте непълнолетен или имате някакво увреждане и се нуждаете от специална защита, под внимание ще бъдат взети и Вашето мнение и интереси, както и Вашите лични характеристики, и по-специално ще бъдат зачетени принципите, които са във висш интерес на непълнолетно лице или лице с увреждания, нуждаещо се от специална защита, както и правото на информация, недискриминация, правото на поверителност, неприкосновеност на личния живот и правото на защита.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Да, в хода на разследването на престъплението това ще бъде съдия-следовател или съдия, разглеждащ дела, свързани с насилие срещу жени, или, ако става въпрос за престъпления, свързани с основано на пола насилие — прокурорът или полицейските служители, участвали в първоначалната фаза на разследванията, които ще преценят и ще определят мерките за защита, които могат да бъдат подходящи за Вас.

Ако сте в опасност, ще получите полицейска защита.

По съображения, свързани с безопасността, обществения ред, ползата или за запазване на Вашето достойнство, показанията Ви ще бъдат взети чрез видеоконферентна връзка.

Ако сте жертва на определени специфични престъпления, които водят до предоставяне на специални мерки за защита на техните жертви, като например престъпления, свързани с основано на пола насилие, домашно насилие, трафик на хора за целите на сексуална и трудова експлоатация, увреждане, престъпления против свободата, изтезания, престъпления срещу индивида, срещу сексуалната свобода, неприкосновеността на личния живот, правото на себеуважение, неприкосновеност на дома, честта и социално-икономическия ред, имате правото на нападателя да бъде наложена една от следните забрани, ако това е абсолютно необходимо за Вашата защита: забрана да пребивава във или да посещаване на дадено място, квартал, град или регион, забрана да се приближава до Вас или да комуникира с определени хора.

За Вашата защита в хода на разследването могат да бъдат предприети следните мерки:

 • можете да дадете показания в специално предназначени или адаптирани за тази цел помещения пред специално обучени специалисти;
 • ако трябва да давате показания няколко пъти, показанията ще бъдат снети от едно и също лице, освен ако това може сериозно да застраши протичането на производството или ако показанията Ви трябва да бъдат взети директно от съдия или прокурор;
 • ако сте жертва на основано на пола насилие, домашно насилие, престъпление срещу сексуалната свобода или неприкосновеност, Вашите показания могат да бъдат снети от лице от същия пол, когато поискате това, освен ако това може сериозно да застраши протичането на производството или Вашите показания трябва да бъдат взети директно от съдия или прокурор.

Ако сте призован да свидетелствате и съдията прецени, че сте изложен на сериозен риск, или ако Вашата свобода, имущество или семейство са изложени на риск, той може да предприеме следните действия:

 • да защити Вашата самоличност, адрес, професия и месторабота, като не използва тази информация в производството;
 • да попречи да бъдете забелязан в съда и да бъде превърнат съдът в място за отправяне на уведомления;
 • да попречи на записването на изображението Ви по какъвто и да е начин;
 • да поиска полицейска защита по време на и след производството;
 • да Ви осигури транспорт до съда в служебни автомобили;
 • в съдилищата да Ви въвежда в охранявани от полицията чакални;
 • при изключителни обстоятелства да Ви предостави нова самоличност и финансова помощ, за да промените Вашето местопребиваване или работа.

Ако сте жертва на основано на пола насилие или домашно насилие, можете да получите „заповед за защита“, която включва общи охранителни мерки срещу нападателя (забрана да се пребивава във или да се посещават определени места, квартали, градове или региони, забрана да се приближават определени хора или да се комуникира с тях).

В хода на съдебното производство съдията или председателят на съда могат да разпоредят изслушване при закрити врата (ограничаване на присъствието на аудио-визуални средства по време за съдебните заседания и забрана за заспиване на всички или на някои изслушвания), за да бъдат защитени моралът, общественият ред, както и Вие в качеството Ви на жертва и/или Вашето семейство. Те могат също така да забранят разкриването на самоличността на вещите лица или на всички други лица, които участват в процеса.

Като частен обвинител можете да поискате изслушване при закрити врата.

За Вашата защита в хода на производството могат да бъдат предприети следните мерки:

 • мерки, които Ви предпазват от визуален контакт с предполагаемия извършител и които гарантират, че можете да бъдете изслушан, без да присъствате в съдебната зала; за тази цел могат да бъдат използвани комуникационните технологии (поставяне на екран в съдебната зала и даване на показания чрез видеоконферентна връзка);
 • мерки, които предотвратяват задаването на въпроси, които са свързани с личния Ви живот и нямат отношение към наказателното деяние, по отношение на което се води наказателно преследване, освен ако съдията или съдът по изключение считат, че трябва да им бъде даден отговор;
 • провеждането на устно изслушване при закрити врата, макар че съдията или председателят на съда могат да разрешат присъствието на лица, които могат да докажат особен интерес към делото.

Мерките за предотвратяване на визуален контакт с предполагаемия извършител и задаването на въпроси относно личния Ви живот също могат да бъдат взети предвид по време на разследването.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

В случай на уязвими жертви, като например непълнолетни жертви и жертви с увреждания, които се нуждаят от специална защита, в хода на производството освен мерките, посочени в раздела „Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?“, ще се прилагат и следните мерки:

 • получените изявления ще бъдат записани с аудио-визуални средства и могат да бъдат възпроизвеждани по време на процеса в случаите и при условията, определени по закон;
 • изявлението може да бъде получено посредством вещи лица.

Ако сте непълнолетна жертва или жертва с увреждания (жертви, нуждаещи се от специална защита) е налице възможност доказателствата да бъдат разгледани от вещи лица преди процеса, а разпитът Ви от специално обучен екип в специална стая да бъде записан.

Освен това по искане на прокурора е възможно да бъде назначен процесуален настойник, ако сте особено уязвима жертва, и в определени случаи, например когато има конфликт на интереси със законния Ви представител или с някого от родителите — при условие че другият родител не е в състояние да изпълнява адекватно своите задължения за предоставяне на представителство и помощ на жертвата. 

Не съм пълнолетен — имам ли специални права?

Ако сте малолетно или непълнолетно дете, по време на фазата на разследване на престъплението ще бъдете третиран съгласно протоколи, създадени специално за Ваша защита. Специални предпазни мерки ще бъдат взети и когато трябва да давате показания. Прокурорът, който е натоварен със специалното задължение да защитава малолетни или непълнолетни деца, винаги трябва да присъства. Визуалният контакт между Вас и нападателя трябва да бъде предотвратен, като се използват всякакви технически средства.

Ще бъдете разпитан от специално обучен екип в специална стая, която няма да изглежда заплаха за Вас, тъй като съществува възможност доказателствата да бъдат разгледани от вещи лица преди процеса, а разпитът Ви да бъде записан.

Можете да дадете показания само веднъж, в присъствието на съдия-следователя, съдебния секретар и всички страни в производството и да не бъдете разпитван отново по време на процеса.

Ако сте малолетно или непълнолетно дете, даващо показания, в хода на съдебното производство визуалният контакт между Вас и обвиняемия ще бъде предотвратен чрез всички възможни технически средства.

Провеждането на очна ставка също е ограничено.

Освен мерките, посочени в раздела „Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?“, в хода на производството ще се прилагат и следните мерки:

 • получените изявления ще бъдат записани с аудио-визуални средства и могат да бъдат възпроизвеждани по време на процеса в случаите и при условията, определени по закон;
 • изявлението може да бъде получено посредством вещи лица.

Освен това по искане на прокурора е възможно да бъде назначен процесуален настойник, ако сте особено уязвима жертва, и в определени случаи, например когато има конфликт на интереси със законния ви представител или с някого от родителите — при условие че другият родител не е в състояние да изпълнява адекватно своите задължения за предоставяне на представителство и помощ на жертвата. 

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление — какви са правата ми?

Ако член на семейството е починал вследствие на престъпление, Вие ще бъдете косвена жертва на престъплението, причинено на член на Вашето семейство (пряка жертва), ако се намирате, наред с други ситуации, в определени ситуации, предвидени от закона (като във всички случаи се изключва лицето, отговорно за престъплението), както и ако сте съпруг(а) на пряката жертва, с когото не сте били законно разделени или не сте живели разделени; ако сте детето на пряката жертва или на съпруга(ата), като не са били законно разделени и не са живели разделени, и сте живели с тях; ако сте били свързан с пряката жертва чрез подобна връзка и живеете заедно.

Не забравяйте, че всички жертви имат право да образуват наказателно производство и да предявят граждански иск съгласно закона, както и да се явят пред органите, отговарящи за разследването, за да им предоставят доказателствата и информацията, които считат, че са от значение за изясняване на фактите.

Като косвена жертва ще имате безплатен достъп в условията на поверителност до услугите за съдействие и подкрепа, осигурени от публичната администрация, както и тези, осигурени от службите за подкрепа на жертвите на престъпления, при условие че се счете за уместно това право да се разшири до членовете на семейството на пряката жертва, като се вземе предвид, че престъпленията са причинили особено тежки вреди. Във връзка с това членовете на семейството ще бъдат определени само като хора, свързани с пряката жертва по брак или подобна на него връзка, и роднини до втора степен (баби и дядовци, братя и сестри, внуци).

Като косвена жертва можете да получите информация за наличните мерки за съдействие и подкрепа, независимо дали са медицински, психологически или от материално естество, както и за процедурата за тяхното получаване и за обезщетението, на което може да имате право, а когато е уместно — процедурата за претендирането му.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви дадат съвет във връзка с икономическите права, свързани с производството, по-специално по отношение на финансовата помощ за вреди, причинени вследствие на престъплението, и за процедурата, така че да я поискате, както и ще Ви предложат емоционалната подкрепа и терапевтична помощ, от която се нуждаете, осигурявайки по този начин подходяща психологическа помощ за преодоляване на травмиращите последици от престъплението.

Що се отнася до финансовата помощ, на която като косвена жертва на престъпление имате право, в Испания е налице система за публична помощ в полза на косвените жертви на умишлени тежки престъпления, извършени в страната, които водят до смърт или сериозни вреди за психическото здраве.

За да бъдете счетен за косвена жертва за целите на финансова помощ (бенефициер), трябва да отговаряте на определени изисквания:

 • да бъдете испански гражданин или гражданин на друга държава — членка на Европейския съюз, или, ако нито един от тези случаи не се отнася до Вас, трябва да имате обичайно местопребиваване в Испания или да бъдете гражданин на друга държава, която предоставя на своята територия подобна помощ на граждани на Испания. В случай на смърт гражданството или обичайното пребиваване на починалия не са от значение;
 • да бъдете: съпруг(а) на починалото лице, без да сте били законно разделени или да сте живели отделно, или лицето, което е живяло постоянно с починалия в подобно взаимоотношение най-малко две години преди смъртта му, освен ако сте имали заедно деца, в който случай фактът, че живеете заедно, ще бъде достатъчен. Това включва и децата на посочените лица дори ако не са деца на починалото лице, при условие че са били финансово зависими от лицето и са живели с него;
 • при всички случаи бенефициерите не включват лица, осъдени за каквато и да е форма на умишлено убийство, когато починалият е техният съпруг(а) или лице, с което или са, или са били стабилно свързани чрез подобно взаимоотношение;
 • да бъдете дете на починало лице, което е било финансово зависимо от това лице и е живяло с него, като се предполага, че децата, които са непълнолетни, или възрастните с увреждания, са финансово зависими;
 • ако сте родител на починало лице и сте били финансово зависим от това лице, при условие че никой не се намира в горепосочените ситуации;
 • родителите на малолетно или непълнолетно дете, което е починало като пряка последица от престъпление, също се считат за косвени жертви за целите на установената съгласно испанското право финансова помощ.

Трябва да претендирате за помощта в срок до една година от датата на извършване на престъплението. В случай че смъртта е настъпила като пряка последица от телесна повреда или увреждане на здравето, ще бъде определен нов срок със същата продължителност за претендиране на помощта.

По правило предоставянето на помощ зависи от окончателното съдебно решение, с което се слага край на наказателното производство.

Помощта не може да бъде комбинирана с установеното съгласно съдебното решение обезщетение, макар че цялата помощ или част от нея ще бъде изплатена, когато лицето, виновно за престъплението, е обявено за частично неплатежоспособно, или с обезщетението, или с помощ от частна застраховка, ако сумата е по-висока от сумата, определена в решението, или със субсидията за социално осигуряване, която може да бъде платима поради временно увреждане на жертвата.

Размерът на помощта в никакъв случай не може да надвишава определеното в съдебното решение обезщетение.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

В качеството си на жертва имате право да получавате информация за алтернативното решаване на спорове с използването, когато е уместно, на медиация и други мерки на възстановително правосъдие, и за наличните услуги за възстановително правосъдие в случаите, когато това е възможно по закон. Тази информация ще Ви бъде предоставена от службите за подкрепа на жертвите на престъпления.

Освен това службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще могат да предложат на съдебния орган използването на медиация при престъпления, когато това ще бъде от полза за Вас, и ще предоставят подкрепа за услугите за възстановително правосъдие и други установените от закона процедури за извънсъдебно решаване на спорове.

Можете да получите достъп до услугите за възстановително правосъдие, за да получите подходящо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, произтичащи от престъплението, когато са изпълнени следните изисквания:

 • извършителят е признал съществените факти, от които произтича неговата отговорност;
 • дал сте съгласието си, след като сте получил изчерпателна и безпристрастна информация за тяхното съдържание, възможните резултати и процедурите за налагане на спазването;
 • извършителят е дал съгласието си;
 • процедурата по медиация не включва риск за Вашата безопасност, нито е налице опасност, че провеждането ѝ може да Ви причини нови имуществени или неимуществени загуби;
 • не е забранена от закона по отношение на извършеното престъпление.

Дискусията, проведена като част от процедурата по медиация, ще бъде поверителна и не може да бъде оповестявана без Вашето съгласие и съгласието на извършителя.

Медиаторите и други специалисти, които участват в процедурата по медиация, ще са обект на професионална тайна във връзка със събитията и изявления, които са достигнали до тяхното знание при изпълнението на задълженията им.

Както Вие, така и извършителят ще сте в състояние на оттеглите по всяко време съгласието си да участвате в процедурата по медиация.

Обикновено медиация се провежда при престъпления, които са с по-ниска степен на обществена опасност.

При правосъдието за непълнолетни деца (на възраст между 14 и 18) медиацията се определя изключително като средство за превъзпитание на малолетните и непълнолетните деца. В тази област медиацията се провежда от екипите, които оказват подкрепа на службата, провеждаща наказателното преследване на непълнолетни лица, въпреки че тя може да се извършва и от агенции от автономните области и от други субекти, като например някои специализирани сдружения.

В областта на правосъдието за възрастни медиацията се включва като част от услугите за възстановително правосъдие, като се използват различни пилотни програми, които са въведени през последните няколко години.

Що се отнася до безопасността на медиацията по отношение на Вас, Вие ще разполагате по всяко време с физическа защита и всички останали мерки, налагани от обстоятелствата, които могат да бъдат предоставени от съдебния орган.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

 • Código Penal (Наказателен кодекс на Испания) — на испански език
 • Código Civil (Наказателно-процесуален кодекс на Испания) — на испански език
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Наказателно-процесуален правилник) — на испански език
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Закон 4/2015 от 27 април 2015 г. относно положението на жертвите на престъпления) — на испански език
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (Кралски указ 1109/2015 от 11 декември 2015 г. за прилагане на Закон 4/2015 от 27 април 2015 г. относно положението на жертвите на престъпления и регулирането на службите за подкрепа на жертвите на престъпления) — на испански език
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (Органичен закон 8/2015 от 22 юли 2015 г. и Закон 26/2015 от 22 юли 2015 г. за изменение на системата за защита на децата и юношите) — на испански език
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Закон 23/2014 от 20 ноември 2014 г. относно взаимното признаване на решенията по наказателни дела в Европейския съюз) — на испански език
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (Кралски указ 671/2013 от 6 септември 2013 г. за приемане на правилник за прилагане на Закон 29/2011) — на испански език
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (Закон 29/2011 от 22 септември 2011 г. относно признаването и цялостната защита на жертвите на тероризъм) — на испански език
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Органичен закон 1/2004 от 28 декември 2004 г. относно цялостните мерки за защита срещу основаното на пола насилие) — на испански език
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Органичен закон 5/2000 от 12 януари 2000 г. за уреждане на наказателната отговорност на децата) — на испански език
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (Органичен закон 1/1996 от 15 януари 1996 г. относно правната защита на деца) — на испански език
 • https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (Закон 1/1996 от 10 януари 1996 г. за правната помощ) — на испански език
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Закон 35/1995 от 11 декември 1995 г. относно помощта и съдействието за жертви на тежки престъпления и престъпления срещу сексуалната свобода) — на испански език
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Кралски указ 738/1997 от 23 май 1997 г. за одобрение на Регламента относно помощта за жертвите на тежки престъпления и престъпления срещу сексуалната свобода) — на испански език
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (Органичен закон 19/1994 от 23 декември 1994 г. относно защитата на свидетели и вещи лица в наказателни дела) — на испански език
Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.