Права на жертвите – по държави

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Ако сте жертва на престъпление, можете да се обърнете към Служба за подкрепа на жертвите на престъпления (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления представляват публична междуведомствена служба, която предоставя безплатни услуги за удовлетворяване на нуждите на жертвите на престъпления и се ръководи от Министерството на правосъдието.

Службите могат да бъдат намерени във всички автономни области, в столиците на почти всички провинции, както и в други градове.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще ви предоставят всеобхватна, координирана и специализирана подкрепа като жертви на престъпление и ще задоволят вашите специални правни, психологически и социални нужди.

Ако сте жертва на тероризъм, можете да се свържете със Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), макар че ако желаете можете да се обърнете към Службата за подкрепа на жертвите на престъпления във вашата провинция. В този случай Службата за подкрепа на жертвите на престъпления ще координира дейностите си със Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд.

Предлаганите от Службите за подкрепа на жертвите на престъпления грижи и подкрепа се предоставят в редица фази:

 • Фаза на приемане и ориентация: фазата на ориентация е, когато службата ви предостави изчерпателна информация за действията, които трябва да предприемете, за проблемите, с които трябва да се справите, и за възможните последствия. Тази фаза обикновено се провежда чрез разговор, лично или по телефон, в който ще разясните вашите проблеми и потребности. Въз основа на дадените от вас обяснения ще ви бъдат предоставени насоки, ще бъде оценена възможността за използването и на други ресурси и ще бъдете пренасочени, ако това е необходимо.
 • Информационна фаза: в качеството си на жертва, от първия контакт с органите и длъжностните лица, дори преди да подадете жалба, имате право да получите информация, която отговаря на вашите лични обстоятелства и условия, както и на вида на престъплението, което сте преживели и вредите, които сте понесли. Тази информация засяга определени аспекти, като:
 • Как можете да подадете жалба и процедурата по подаването ѝ.
 • Специализираните услуги и наличните психосоциални ресурси и ресурси за грижа, независимо дали е подадена жалба или не, и как да получите достъп до тях.
 • Мерките за грижа и подкрепа, които можете да получите (медицински, психологически или материални) и процедурата за тяхното получаване, включително, когато е подходящо, информация относно възможностите за получаване на алтернативно настаняване.
 • Как можете да получите съвет и правна защита и, когато е уместно, условията, при които можете да ги получите безплатно;
 • Придружител за вас в хода на производството, за съдебния процес, ако поискате такъв и/или пред различни наказателни органи.
 • Възможността да поискате мерки за защита и, когато е уместно, процедурата за тяхното получаване;
 • Съвет относно икономическите права, свързани с производството, по-специално по отношение на помощта и обезщетенията, на които може да имате право въз основа на причинените ви вследствие на престъплението вреди, и, когато е уместно, процедурата, която трябва да използвате, за да ги претендирате.
 • Процедурата, която трябва да следвате, за да упражните правата си като жертва на престъпление, ако живеете извън Испания.
 • Данните за контакт с органа, който отговаря за провеждането на производството и каналите за комуникация с него, както и информация относно датата, часа и местоположението на процеса, както и съдържанието на обвинителния акт срещу извършителя.
 • Наличните услуги за възстановително правосъдие (например медиация), в случаите, когато е възможно по закон;
 • Случаите, в които могат да ви бъдат възстановени разноските от правен характер и, когато е уместно, приложимата процедура за претендирането им, и други;
 • Фаза на намеса: намесата от страна на Службите за подкрепа на жертвите на престъпления се осъществява в различни области:
 • Правна намеса: Службите ще ви предоставят правната помощ, от която се нуждаете и по-специално, те ще ви дадат информация за вида на помощта, която можете да получите в контекста на съдебното производство, правата, които можете да упражнявате като част от производството, начина и условията, при които можете да получите достъп до правен съвет и видовете служби или организации, с които можете да се свържете за подкрепа.

Във всички случаи правната помощ ще бъде обща по отношение на начина, по който се провежда производството и начина, по който се упражняват различни права, тъй като вашият адвокат е отговорен за насоките и правната помощ във всеки отделен случай.

 • Медицинска и психологическа намеса: психологическата помощ, предлагана от Службите включва оценка и разглеждане на вашето положение за намаляване на причинената ви вследствие на престъплението кризисна ситуация, за да се справите със съдебното производство, произтичащо от престъплението, придружаване по време на производството и укрепване на вашите стратегии и способности, така че да можете да получавате помощ от заобикалящата ви среда.

Службите ще изготвят план за психологическа подкрепа в случай, че сте особено уязвима жертва или имате нужда от специална защита.

 • Икономическа намеса: по отношение на икономическата помощ, на която имате право, ако сте били жертва на тежко престъпление или престъпление срещу сексуалната свобода, Службите играят предимно информационна роля и могат да окажат съдействие при разглеждане на искове.
 • Социална намеса и намеса за грижа: в тази област Службите ще координират дейността по отношение на грижата, която ви предоставят и когато е подходящо, ще ви насочат към социалните служби, институциите или организациите за грижи, които са на разположение, за да ви осигурят безопасно настаняване, незабавна медицинска грижа и всякаква финансова помощ, на която можете да имате право, като ще отделят специално внимание на нуждите, произтичащи от ситуации на инвалидност, хоспитализация, смърт и такива, причинени от възможно положение на уязвимост.
 • Фаза на наблюдение: Службите ще наблюдават случая ви, особено ако сте уязвима жертва, в хода на целия наказателен процес и в рамките на подходящ период от време след края на процеса. В тази фаза Службите ще анализират в различни срокове вашето правно, медицинско и психологическо положение, социално положение, нужда от грижа и икономическо положение след престъплението. Подходящият срок за наблюдение ще бъде определен въз основа на вашето положение.

Ако сте жертва на тероризъм, основните функции на Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния наказателен и административен съд са следните:

 • да ви предоставя информация за хода на съдебното производство, което може да ви засегне въз основа на извършеното престъпление;
 • да ви съветва за всичко свързано с наказателното и административното производство, което може да ви засегне;
 • да ви предложи лично придружаване на провежданите във връзка с терористични актове съдебни процеси, които могат да ви засегнат;
 • да ви предостави емоционална и терапевтична подкрепа, без да се засяга компетентността на Министерството на вътрешните работи;
 • да насърчава защитата на вашата безопасност и неприкосновеност на личния ви живот като жертва на престъпление при участието ви в съдебното производство;
 • да ви информира за основните обезщетения за жертви на тероризъм като във всички случаи ви насочва към Главна дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризма“ към Министерството на вътрешните работи;
 • да ви уведомява за всичко, свързано с изпълнението на присъдата лишаване от свобода, до момента на пълното изпълнение на присъдата, по-специално, когато осъдените са получили обезщетения или са били освободени.

По отношение на жертвите на тероризъм, Главна дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризма“ към Министерството на вътрешните работи ще действа като услуга на едно гише за всички производства, които могат да бъдат образувани от лица и семейства, засегнати от терористична дейност пред Централната държавна администрация, като ще насочва всички искания, отправени към компетентния орган и ще предполага връзката с въпросното лице.

Освен това, Главната дирекция ще си сътрудничи с компетентните органи на Централната държавна администрация и с другите органи на публичната администрация във връзка със съдействието и подкрепата за жертвите на тероризъм, за да гарантира всеобхватна защита на жертвите.

Главната дирекция „Подкрепа на жертвите на тероризма“ ще отговаря за обработката, управлението и изготвянето на решения относно помощта и обезщетенията за лицата, засегнати от терористични престъпления.

Гореща телефонна линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

По време на фазата на приемането или ориентацията, можете да присъствате лично в Службите за подкрепа на жертвите на престъпления или да се свържете с тях по телефона.

При определени престъпления, като например основано на пола насилие, в Испания са налице телефонни услуги за съдействие и насоки, например Телефонна услуга за информация и правен съвет относно основано на пола насилие 016 (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

В случай на особено уязвими жертви, като например малолетни или непълнолетни деца, са налице специални услуги, като например горещата телефонна линия на фондацията (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR) ANAR (Помощ за деца и юноши изложени на риск) , насочена към деца и млади хора, възрастни и роднини на малолетни и непълнолетни и роднини в случай на изчезнали малолетни или непълнолетни деца.

Телефонната услуга за информация и правен съвет относно основано на пола насилие 016 предоставя безплатна, професионална помощ 24 часа на ден, 365 дни в годината. Данните на лицата, които използват тази услуга, остават гарантирано поверителни по всяко време.

Помощ се предлага на 51 езика. По-конкретно, 24-часова помощ се предлага на испански, каталонски, галисийски, баски, английски и френски език и чрез услуга за превод по телефон за обаждания на немски, португалски, мандарин, руски, арабски, румънски и български език. Помощ на другите езици се предлага чрез услуга за превод по телефон.

Достъпността на услугата за хора със затруднения в слуха и/или в речта се гарантира чрез следните средства:

 • текстов телефон (TTY) на номер 900 116 016;
 • Услугата „Telesor“ чрез уебсайта на Telesor (https://www.telesor.es/). В този случай е необходима интернет връзка;
 • мобилен телефон или PDA-устройство. И в двата случая е необходимо да инсталирате безплатно приложение, като следвате стъпките, посочени на уебсайта на Telesor.

Тази услуга предлага помощ на всеки, който има запитвания, свързани със специфични случаи на основано на пола насилие: жени, жертви на основано на пола насилие, лица, които са близки до жени, жертви на основано на пола насилие (роднини, приятели, съседи и др.). специалисти, които посещават жена, жертва на основано на пола насилие или които са информирани за ситуация на такъв вид насилие, и пр.

Предоставената информация се отнася до ресурсите и правата, с които разполагате като жертва на този вид престъпление, по отношение на заетостта, социалните услуги, финансовата подкрепа и информация, съдействие, прием и ресурси за правни съвети.

В случай на получаване на спешно повикване, то незабавно се предава на телефона за спешни повиквания 112 на съответната автономна област.

Ако сте непълнолетна жертва на основано на пола насилие, всички обаждания от вас на услугата 016 ще бъдат прехвърлени на Горещата телефонна линия за помощ за деца и юноши на ANAR (900 20 20 10).

Горещата телефонна линия (900 20 20 10) на фондация ANAR (Помощ за деца и юноши изложени на риск) е безплатна, поверителна и анонимна услуга, достъпна 24 часа на ден, 365 дни в годината, която се състои главно от три линии за помощ:

 • Горещата телефонна линия за помощ за деца и юноши на ANAR, чиято главна цел е да предлага на обаждащите се деца или юноши необходимата подкрепа и насоки, когато имат проблеми или се намират в ситуация, в която са изложени на риск.
 • Горещата телефонна линия за възрастни и семейства на ANAR, насочена към възрастни, които се нуждаят от насоки относно въпроси, свързани с малолетни или непълнолетни деца.
 • Горещата телефонна линия 116000 на ANAR за случаи на изчезнали малолетни или непълнолетни деца (хармонизиран номер на Европейския съюз за социална стойност за разглеждане на тези случаи).

Тази услуга ще насочва обажданията ви на услугата 016, ако сте възрастна жена и сте жертва на основано на пола насилие или възрастен, който е узнал случай на такъв вид насилие.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да. Достъпът до службите за грижа и подкрепа за жертвите на престъпления, като например Службите за подкрепа на жертвите на престъпления е безплатен и поверителен; не е необходимо първо да подавате жалба.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Можете да намерите Службите за подкрепа на жертвите на престъпления във всички автономни области, в столицата на почти всяка провинция и дори в други градове.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще ви предоставят всеобхватна, координирана и специализирана подкрепа като жертва на престъпление и ще задоволят вашите правни, психологически и социални нужди.

По-специално Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще ви предоставят информация за услугите на специалисти и наличните психосоциални ресурси и ресурси за грижа, независимо дали сте подали жалба и за начина, по който можете да получите достъп до тези услуги.

Те също така ще ви предоставят информация за мерките за грижа и подкрепа, които можете да получите (медицински, психологически или материални) и процедурата за тяхното получаване, включително, когато е необходимо, информацията относно възможностите за получаване на алтернативно настаняване.

Освен това, те ще ви посъветват как можете да подадете жалба и процедурата по подаването ѝ, както и възможността за получаване на правни съвети и защита и, когато е уместно, условията, при които можете да ги получите безплатно.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще могат да ви насочват към специализирани юридически, психологически и социални служби в зависимост от вашите нужди, като например общински, социални служби, здравни, образователни служби и служби по заетостта; сдружения, фондации и други организации с нестопанска цел; психосоциални услуги от администрацията на съдебната власт; и в случай, че станете жертва на основано на пола насилие към Звената за координация срещу насилието спрямо жени (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) и Звената за жени (Unidades sobre la Mujer) във всяка автономна област и провинция.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Неправителствените организации (НПО) могат да предложат подкрепа на жертвите на специфични престъпления чрез установяване на персонализирани средства съобразени с нуждите и характеристиките на всяка жертва. Функцията за съдействие включва главно юридически съвети, информация за различните налични ресурси и помощ, и психологическа и емоционална подкрепа.

Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.