Права на жертвите – по държави

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Ако сте жертва на престъпление, от първия контакт с органите или длъжностните лица имате право да получите информация за правото Ви да съобщите за престъплението, а когато е целесъобразно — за процедурата, която трябва да следвате, за да го направите.

Можете да съобщите за престъплението на полицията и да станете свидетел в последващата процедура. Можете също така да поискате от полицията да Ви насочи към подходящата служба за подкрепа на жертвите на престъпления (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), където ще Ви бъде предоставена информация за начина, по който да съобщите за престъплението.

Достъпът до службите за грижа и подкрепа, като например службите за подкрепа на жертвите на престъпления, е безплатен и се предоставя в условията на поверителност; не е необходимо първо да съобщите за престъплението.

Като лице, съобщаващо за престъпление, Вие се ползвате от следните права:

 • да получите надлежно заверено копие на сигнала;
 • да получите безплатна езикова помощ и писмен превод на копието на сигнала, който сте подали, ако не разбирате или не говорите никой от официалните езици на мястото, където е подаден сигналът. Ако не говорите или не разбирате испански език или официалния език, използван във въпросното производство, когато давате показания по време на фазата на разследването пред съдията, прокурора или полицейските служители, ще имате право да използвате безплатно услугите на устен преводач, говорещ език, който разбирате;
 • Ако сте поискали да бъдете уведомен за някои решения, като например решението да не се образува наказателно производство или окончателното решение по делото, имате право да бъдете информиран за датата, часа и мястото на съдебния процес, както и за съдържанието на обвинителния акт срещу извършителя.

Също така можете да предявите иск срещу извършителя и да бъдете конституиран като частен обвинител, в който случай ще имате права, много подобни на тези на прокурора.

Освен обичайните случаи, в които прокурорът повдига обвинения срещу извършителя, са налице и два вида престъпления, при които Вашата роля е от изключително значение за започване на производството:

 • производствата за престъпления, подобни на престъпления срещу обществения ред, изискват да съобщите за престъплението или да предявите иск, за да започне производството; след това прокурорът поема отговорността да повдигне обвинения срещу извършителя. Производствата срещу престъпления от частен характер (например клевета) обаче зависят изцяло от Вас: прокурорът не носи каквато и да е отговорност по отношение на повдигането на обвинения срещу извършителя и можете по всяко да оттеглите сигнала, с което слагате край на производството.

Можете да съобщите за престъплението на всеки език, като ако не говорите испански език или някой от съответните регионални езици, имате право да ползвате безплатно услугите на устен преводач. На практика, ако никой от полицейските служители в участъка не говори Вашия език, полицията ще Ви предложи следното:

 • ако престъплението не е тежко, ще имате правото да съобщите за него, като използвате формуляр на Вашия език;
 • ако престъплението е тежко, ще Ви бъдат предоставени услугите на устен преводач, по телефона или лично.

В някои от полицейските участъци разполагат с преводачи от английски, френски и немски език, особено през летните месеци.

Няма срок, в рамките на който да съобщите за престъплението, но има срокове, след изтичането на които няма да бъде възможно да се започне наказателно преследване по отношение на престъплението: от 10 до 20 години — в зависимост от тежестта на престъплението. Органите не са определили специален начин за съобщаване на престъпление. Можете да съобщите за престъпление в писмен вид или устно, в който случай компетентният орган ще си води записки за това, за което подавате сигнала. Трябва да предоставите Вашето име, адрес, идентификационен номер, телефонен номер и друга информация, като трябва да подпишете сигнала.

След като сте съобщили за престъпление, ако сте жертва на престъпление, свързано с основано на пола насилие или домашно насилие, можете да поискате от полицията заповед за защита. Можете също така да поискате заповед за защита директно от съдебния орган или от прокурора, службите за подкрепа на жертвите на престъпления или социалните служби, или институциите за социални грижи към публичната администрация.

Във всички случаи ще Ви бъдат предоставени формуляри за искане за заповед за защита и ще Ви бъде предоставена информация за тази заповед.

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Когато подавате сигнал, ще получите заверено копие с референтен номер.

Като жертва можете да получите информация от полицията за хода на производството, освен ако това не е във вреда на разследването. На практика е най-добре да се обадите на съответния полицейски орган и да поискате информация.

По принцип, ако сте подали съответното искане, имате право да получите информация за датата, часа и мястото на съдебния процес и съдържанието на обвинителния акт срещу извършителя, както и да бъдете уведомен за следните решения:

 • решението да не се образува наказателно производство;
 • окончателното решение по производството;
 • решенията за лишаването от свобода или освобождаването на извършителя, както и за евентуалното бягство на извършителя след задържането му под стража и решенията за предприемане на охранителни мерки във Ваша защита.

Ако сте поискали да бъдете насочен към служба за подкрепа на жертвите на престъпления или ако получавате услуги за грижа от една от тези служби, имате правото да получите информация за данните за контакт на органа, който отговаря за производството, и за каналите за комуникация с този орган, както и информация за датата, часа и мястото на съдебния процес и съдържанието на обвинителния акт срещу извършителя.

Ако сте жертва на престъпление, свързано с основано на пола насилие, имате правото да бъдете информиран за процесуалното положение на нападателя и за предприетите охранителни мерки, без да трябва да искате това. Можете да изразите по всяко време желанието си да не получавате тази информация.

Ако сте жертва на тежко престъпление срещу сексуалната свобода, имате право да получите информация за обезщетението от държавата, на което имате право, ако нападателят не Ви е изплатил обезщетение или ако то не е достатъчно.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

От първия контакт с органите или длъжностните лица имате правото да получите информация за процедурата за получаване на правна консултация и защита, а когато е приложимо — условията за безплатното им получаване. Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви предоставят и тази информация.

Ще бъдете в състояние да подадете искането си за признаване на правото Ви на правна помощ до длъжностното лице или органа, който ви е предоставил информацията за процедурата за получаване на правни съвети и защита, а когато е приложимо — за безплатното им получаване. Длъжностното лице или органът ще предадат искането Ви, заедно с предоставените документи, на съответната адвокатска колегия.

Искането Ви може да бъде подадено и до службите за подкрепа на жертвите на престъпления към съдебната администрация, които ще го предадат на съответната адвокатска колегия.

По принцип можете да се възползвате от услугите за правни насоки, които предлагат информация във връзка с правото на всички граждани. Тези услуги са организирани от адвокатските колегии във всеки съдебен район.

Трябва да попълните формуляр, който може да бъде намерен в съдилищата, в Министерството на правосъдието и в други държавни служби, за да докажете, че Вашите средства за издръжка не са достатъчни. Трябва да подадете своето искане до адвокатската колегия в съдебния район на съответния съд или в съда по Вашето местопребиваване, ако наказателното производство все още не е започнало.

Ако сте жертва на престъпление, свързано с основано на пола насилие, не е необходимо първо да доказвате, че не разполагате с достатъчно средства, за да получите правна помощ.

Ако сте жертва на тероризъм, също можете да получите правна помощ.

В Испания можете да поискате правна помощ, наред с другото, ако се намирате в една от следните ситуации:

 • ако сте гражданин на някоя от държавите — членки на ЕС, и докажете, че не разполагате с достатъчно средства;
 • ако сте гражданин на трета държава и пребивавате законно в Испания или имате право, признато в международни споразумения (например споразумения относно международно отвличане на дете). В този случай ще имате достъп до правна помощ в Испания съгласно същите условия като гражданите на ЕС;
 • Независимо от това, че разполагате със средства да се образува съдебно производство, правото Ви на правна помощ ще бъде признато и помощта ще Ви бъде предоставена незабавно, ако сте жертва на основано на пола насилие, тероризъм или трафик на хора, във всяко производство, което е свързано със, произтича от или е резултат от статута Ви на жертва, или ако сте малолетно или непълнолетно дете, или имате когнитивни нарушения или психично заболяване, когато сте жертва на ситуации на насилие или малтретиране.

Това право се прилага и по отношение на наследниците, в случай че жертвата почине, при условие че те не са участвали в деянията.

За целите на предоставяне на правна помощ Вие ще се считате за жертва, когато е подаден сигнал или предявен иск, или когато е образувано наказателно производство във връзка с някое от посочените престъпления, и ще запазите този статут, докато наказателното производство е в ход или когато след приключване на производството е постановена присъда за виновност.

Правото на правна помощ ще бъде загубено след произнасянето на окончателна оправдателна присъда или след временното спиране или прекратяване на производството, поради това че престъпните деяния не са доказани, без да е задължително да се плащат разходите за всички получени до момента безплатни ползи.

В различните производства, които могат да бъдат инициирани в резултат на статута Ви на жертва на установените престъпления, и по-специално при производства във връзка с основано на пола насилие, трябва да използвате услугите на адвокат, при условие че по този начин правото Ви на защита е надлежно гарантирано.

Имате правото на правна помощ, ако годишния Ви доход и доходът на домакинството като цяло не надвишават:

 • два пъти публичния индекс на доходите с многостранно действие (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM), който е в сила към момента на подаване на искането, когато въпросните лица не са част от което и да е домакинство. IPREM е индекс, който се определя ежегодно и се използва за определяне на размера на определени ползи или на прага за достъп до определени ползи, права и публични услуги;
 • два и половина пъти IPREM, който е в сила към момента на подаване на искането, когато въпросните лица са част от което и да е домакинство, с по-малко от четирима членове;
 • три пъти IPREM, когато въпросните домакинства включват четирима или повече членове.

Годишният IPREM за 2016 г. е 6390,13 EUR.

Ако Ви бъде предоставена правна помощ, не е необходимо да заплатите следните разходи:

 1. предварителната правна консултация;
 2. хонорарите за адвокат и съдебен пълномощник (procurador);
 3. разходи, произтичащи от публикуването на обявления в официални вестници;
 4. депозитите, необходими за подаването на определени жалби;
 5. плащания за вещи лица;
 6. ще ползвате 80 % намаление от цената на нотариални документи и удостоверения от имотния и от търговския регистър.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

По принцип, ако в качеството си на жертва на престъпление сте участвали в производството, ще имате право да Ви бъдат възстановени разноските, необходими за упражняване на Вашите права, както и разноските от правен характер, които са възникнали вместо изплащането на разноските, направени за държавата.

Във връзка с това плащането трябва да бъде наложено чрез присъдата, а освен това обвиняемият трябва да е бил осъден по Ваше искане, в качеството Ви на жертва, за престъпления, за които прокурорът не е повдигал обвинения, или да е бил осъден след отмяната на решението за приключване на делото поради подадена от Вас жалба като жертва.

Службите за съдействие и подкрепа, и по-специално службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви предоставят информация за случаите, в които можете да поискате възстановяване на правните разноски, а когато е уместно — за процедурата за претендирането им.

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен, преди да се стигне до съд?

Ако сте жертва, която не се е явила по време на производството, и прокурорът реши да оттегли обвиненията срещу извършителя, съдията може да Ви информира за това в срок от 15 дни и да Ви прикани да предявите иск и да станете частен обвинител. В случай на ускорена процедура съдията е длъжен да Ви информира и да Ви прикани.

Ако прокурорът повдигне обвинения срещу извършителя, в качеството си на жертва не можете да направите нищо, за да спре производството, освен при престъпления от частен характер.

Ако вече сте се явили в производството и сте частен обвинител, можете да поискате устното производство да започне и да повдигнете обвинения срещу извършителя. Ако съдия-следователят реши да сложи край на производството, т.е да прекрати делото, можете да обжалвате.

Ако прокурорът повдигне обвинения срещу извършителя, можете да поискате делото да бъде прекратено и да се оттеглите от ролята си на частен обвинител. Прокурорът обаче може да продължи делото, ако реши това.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

При първото Ви явяване в съда правният съветник ще Ви информира за правата Ви като жертва в наказателното производство и ще ви предложи възможността да се конституирате като граждански ищец, като използва ясен, прост и достъпен език и като вземе предвид Вашите характеристики и нужди.

Като жертва на престъпление имате право на следното в рамките на наказателното производство:

 • да предявите иск за наказателно производство и граждански иск съгласно разпоредбите на наказателното законодателство, което е в сила;
 • да се явите пред разследващите органи, за да им предоставите източниците на доказателства и съответната информация, която изяснява фактите.

Освен това при първото Ви явяване ще бъдете попитан дали желаете да получавате установени по закон съобщения или уведомления, в който случай трябва да предоставите адрес на електронна поща или ако нямате такъв — домашен или пощенски адрес.

Независимо от Вашата роля в наказателното производство обикновено можете да присъстване по време на изслушванията дори ако не са публични. Ще бъдете задължен да присъствате единствено за да дадете показания като свидетел.

Ако сте жертва, която не се е явила в наказателното производство, ще бъдете информиран за датата и мястото на съдебния процес. Вашата основна роля ще бъде да дадете показания като свидетел. Това означава, че за да можете да бъдете уведомен за датата и часа на съдебния процес, трябва да съобщавате за всяка промяна на Вашия адрес в хода на производството.

Можете да се явите в производството като частен обвинител, преди да бъде подготвен обвинителният акт, т.е. преди да започне устното производство, освен в случай на наказателно производство срещу малолетно или непълнолетно дете. Обвинителният акт се подготвя от прокурора, частния обвинител, ако има такъв, и защитника. Този документ включва класификацията на престъплението и препоръчаното от тези лица наказание. На практика всяко лице разполага с пет дни да представи становището си в писмен вид.

По принцип Вие ще бъдете представляван от Вашия адвокат, който ще Ви защитава, и от Вашия съдебен пълномощник, който ще Ви представлява официално по време на производството.

Ако има много жертви, те ще могат да се явят поотделно, макар че съдията може да поиска от тях да се групират около една или няколко защити. Сдруженията на жертвите на престъпления също ще могат да се явят в наказателното производство, при условие че са получили Вашето позволение като жертва на престъплението.

Ако вече сте конституиран като частен обвинител, Вашият адвокат ще има достъп до изложението и до другите документи по делото, както и до други права, подобни на тези прокурора, включително следното:

 • да поиска събирането на повече доказателства;
 • да предложи нови свидетели или вещи лица в подкрепа на делото Ви;
 • да предложи очни ставки и други.

В случай че обвиняемият е осъден, съдът може да му разпореди да заплати следните разходи: разходи за адвокати и съдебни пълномощници, вещи лица, удостоверения от публични регистри и нотариуси и други.

Като част от наказателното производство можете да предявите граждански иск (граждански ищец), ако претендирате за възстановяване на имущество, отстраняването на вреди или обезщетение за вреди — както имуществени, така и неимуществени — вследствие на престъплението. В този случай Вие ще бъдете представляван от Вашия адвокат, който ще Ви защитава, и от Вашия съдебен пълномощник, който ще Ви представлява официално по време на производството.

В случай че е решено разследването да бъде прекратено, решението за прекратяване на делото ще бъде съобщено директно на жертвите на престъплението, които са съобщили за деянията, както на другите преки жертви, самоличността и местопребиваването на които са известни. В случаи на смърт или изчезване на лице като пряк резултат от престъплението решението ще бъде съобщено на косвените жертви на престъплението.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

Като жертва на престъпление имате право на следното в рамките на наказателното производство:

 • да предявите иск за наказателно производство и граждански иск съгласно разпоредбите на наказателното законодателство, което е в сила;
 • да се явите пред разследващите органи, за да им предоставите доказателства и съответната информация, която разяснява фактите.

Различните роли, които можете да изпълнявате в съдебната система, са:

 • пряка или косвена жертва: съгласно съобщеното престъпление или в случай на искане на достъп до услугите за съдействие и подкрепа на жертвите, без да сте съобщавали по-рано за престъплението, тъй като достъпът до тези услуги не зависи от подаването на сигнал;
 • свидетел: ако има подаден сигнал. Участието Ви в производството започва, след като получите призовка;
 • частен обвинител: ако решите да се явите в производството като частен обвинител, в случай че предявите иск срещу извършителя (престъпления, подобни на престъпления срещу обществения ред, и престъпления от частен характер) и преди да е изготвен обвинителния акт, т.е. преди да започне устното производство, освен в случай на наказателното производство срещу малолетно или непълнолетно дете;
 • граждански ищец: по принцип, ако решите да предявите граждански иск като част от наказателното производство, т.е. ако претендирате за възстановяване на имущество, отстраняване на вреди или обезщетение за вреди — както имуществени, така и неимуществени — вследствие на престъплението.

По принцип трябва да присъствате на изслушванията дори ако не са публични. Вие ще бъдете задължен да присъствате единствено за да дадете показания като свидетел.

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

По принцип, като жертва, от първия контакт с органите или длъжностните лица и по време на дейността по използването на услугите за съдействие и подкрепа, осигурени от публичната администрация, включително преди да съобщите за престъплението, имате право да получите защита, информация, подкрепа, съдействие и грижа.

Можете да поискате от органите или от длъжностните лица, с които сте се свързали първоначално, да Ви насочат към службите за подкрепа на жертвите на престъпления, където ще се погрижат за Вас безплатно и в условията на поверителност дори преди това да не сте съобщили за престъпление.

Също така от първия контакт с органите и длъжностните лица можете да бъдете придружаван от избрано от Вас лице.

Освен това като жертва Вие имате правото да разбирате и да бъдете разбиран при всяко действие, което трябва да се извърши след подаването на сигнал за престъплението, включително информацията, предшестваща подаването на сигнал. Когато е необходимо, ще бъде осигурен устен превод на правно признати жестомимични езици, както и средства за подпомагане на устната комуникация

Всички съобщения, независимо дали са подадени устно или писмено, ще бъдат подавани на ясен, прост и достъпен език, като ще бъдат взети предвид личните Ви характеристики и нужди, особено ако имате някакво сензорно, умствено или психично разстройство или ако сте малолетно или непълнолетно дете.

Като жертва имате правото да получавате информация главно относно следното:

 • наличните мерки за съдействие и подкрепа, независимо дали са медицински, психологически или материални, както и процедурата за тяхното получаване. Когато е уместно, тези мерки ще включват информация за възможностите за получаване на алтернативно настаняване;
 • правото да съобщите за престъпление, а когато е уместно — процедурата, която трябва да следвате, и правото да представяте доказателства на органите, които водят разследването;
 • процедурата за получаване на съвет и правна защита, а когато е уместно — условията, при които можете да ги получите безплатно;
 • възможността да поискате мерки за защита, а когато е уместно — процедурата за тяхното получаване;
 • обезщетението, на което можете да имате право, а когато е уместно — процедурата за претендирането му;
 • наличните услуги по устен и писмен превод;
 • наличните помощни средства и услуги за комуникация;
 • процедурата, чрез която можете да упражнявате Вашите права, в случай че живеете извън Испания;
 • жалби, които можете да подадете срещу всички решения, които считате за несъвместими с Вашите права;
 • данните за контакт на органа, който разглежда процедурата, и каналите за комуникация с него;
 • наличните услуги за възстановително правосъдие в случаите, когато то е възможно по закон;
 • случаите, в които могат да Ви бъдат възстановени правните разноски, а когато е уместно — процедурата за претендирането им.
 • правото да се отправи искане да бъдете уведомяван за някои решения в производството, като например решението да не се образува наказателно производство, окончателното решение по делото и други.

Независимо от Вашата роля в наказателното производство обикновено можете да присъстване по време на изслушванията дори ако не са публични. Ще бъдете задължен да присъствате единствено за да дадете показания като свидетел.

Ако сте жертва, която не се е явила в наказателното производство, ще бъдете информиран за датата и мястото на съдебния процес. Вашата основна роля ще бъде да дадете показания като свидетел. За да е възможно да Ви уведомят за датата и часа на процеса, трябва да съобщавате за всяка промяна на Вашия адрес в хода на производството.

Можете да се явите в производството като частен обвинител, преди да бъде подготвен обвинителният акт, т.е. преди за започне устният процес, освен в случай на наказателно производство срещу малолетно или непълнолетно дете. Вие ще бъдете представляван от Вашия адвокат, който ще Ви защитава, и от Вашия съдебен пълномощник, който ще Ви представлява официално по време на производството.

Ако вече сте конституиран като частен обвинител, Вашият адвокат ще има достъп до изложението и до другите документи по делото, както и до други права, подобни на тези прокурора, включително следното:

 • да поиска събирането на повече доказателства;
 • да предложи нови свидетели или вещи лица в подкрепа на делото Ви;
 • да предложи очни ставки и други.

В случай че обвиняемият е осъден, съдът може да му разпореди да заплати следните разходи: разходи за адвокати и съдебни пълномощници, вещи лица, удостоверения от публични регистри и нотариуси и други.

Като свидетел имате право да ползвате безплатно услугите на устен преводач, ако не говорите испански език или съответния регионален език, но нямате възможност за превод на документите. Макар че по принцип е трудно да се избегне визуалният контакт с обвиняемия, тъй като сградите на съдилищата обикновено нямат отделни чакални за свидетелите, ако сте били жертва на сексуално посегателство, можете:

 • да използвате екран в съдебната зала, или
 • да свидетелствате чрез видеоконферентна връзка.

Ако предстои да свидетелствате и се намирате в опасност, председателят на съда може да разпореди изслушване при закрити врата, за да защити морала, обществения ред и Вас като жертва и/или Вашето семейство. Като частен обвинител можете да поискате изслушване при закрити врата.

Ако сте призован да свидетелствате и съдията прецени, че сте изложен на сериозен риск, или ако на такъв риск са изложени Вашата свобода, имущество или семейство, той може да предприеме следните действия:

 • да защити Вашата самоличност, адрес, професия и месторабота, като не използва тази информация в производството;
 • да Ви предпази от привикване в съда и да бъде установен съдът като адрес за уведомления;
 • да предотврати записването на изображението Ви чрез каквито и да е средства;
 • да разпореди полицейска защита по време на производството и след него;
 • да Ви осигури транспорт до съда в служебни автомобили;
 • да Ви въведе в съда в охранявана от полицията чакалня;
 • при изключителни обстоятелства да Ви предостави нова самоличност и финансова помощ, за да промените Вашето местоположение, пребиваване и работа.

Ако сте малолетно или непълнолетно дете, което дава показания, визуалният контакт между Вас и обвиняемия ще бъде предотвратен, като се използват всички възможни технически средства. Провеждането на очни ставки също е ограничено. Ако е налице какъвто и да е конфликт на интереси между Вас и Вашите законни представители, който Ви дава основания да се съмнявате, че в хода на разследването или наказателното производство интересите Ви ще се управляват по подходящ начин, или ако конфликтът е с един от Вашите родители, а другият родител не е в състояние да изпълнява по подходящ начин задълженията си да Ви представлява или да Ви окаже помощ, наред с други случаи, прокурорът ще поиска от съдията или от съда да Ви бъде определен процесуален настойник, който ще е задължен да Ви представлява по време на разследването и наказателното производство.

Ако сте чужденец, можете да получите безплатно услугите на устен преводач, ако не говорите испански език или съответния регионален език. Полицията може да Ви предложи формуляр на Вашия език за съобщаване на престъпление и достъп до устен преводач, по телефона или лично. Съдилищата предлагат услуга за устен превод, която ще бъде координирана със службата за подкрепа на жертвите на престъпления.

Ако желаете да предявите граждански иск в рамките на наказателното производство (граждански ищец), трябва да се явите с адвокат и съдебен пълномощник към момента на предоставяне на възможността за конституирането Ви като граждански ищец и винаги преди да бъде класифицирано престъплението. В този случай Вие ще бъдете представляван от Вашия адвокат, който ще Ви защитава, и от Вашия съдебен пълномощник, който ще Ви представлява официално по време на производството.

Ако получите каквато и да е субсидия или помощ въз основа на Вашия статут на жертва и по отношение на Вас се предприема предвидена от закона мярка за защита, Вие сте задължен да възстановите субсидията или помощта в случаите на присъда за неверен сигнал за престъпление или симулация на престъпление, както и сте задължен да заплатите направените от администрацията разходи за действията по признаване, защита и подкрепа и за предоставените услуги, без да се засягат други граждански или наказателни задължения, които могат да се прилагат.

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Независимо от Вашата роля в наказателното производство обикновено можете да присъстване по време на изслушванията дори ако не са публични. Ще бъдете задължен да присъствате единствено за да дадете показания като свидетел.

Ако участвате в производството, можете да продължите да се възползвате от услугите на службите за подкрепа на жертвите на престъпления.

Ако сте жертва, която не се е явила в наказателното производство, ще бъдете информиран за датата и мястото на съдебния процес. Вашата основна роля ще бъде да дадете показания като свидетел. Това означава, че за да можете да бъдете уведомен за датата и часа на съдебния процес, трябва да съобщавате за всяка промяна на Вашия адрес в хода на производството.

Можете да се явите в производството като частен обвинител, преди да бъде подготвен обвинителният акт, т.е. преди да започне устното производство, освен в случай на наказателно производство срещу малолетно или непълнолетно дете. Вие ще бъдете представляван от Вашия адвокат, който ще Ви защитава, и от Вашия съдебен пълномощник, който ще Ви представлява официално по време на производството.

Ако вече сте конституиран като частен обвинител, Вашият адвокат ще има достъп до изложението и до други документи по делото, както и до други права, подобни на тези на прокурора:

 • да поиска събирането на повече доказателства;
 • да предложи нови свидетели или вещи лица в подкрепа на делото Ви;
 • да предложи очни ставки и други.

В случай че обвиняемият е осъден, съдът може да му разпореди да заплати следните разходи: разходи за адвокати и съдебни пълномощници, вещи лица, удостоверения от публични регистри и нотариуси и други.

Като свидетел имате право да ползвате безплатно услугите на устен преводач, ако не говорите испански език или съответния регионален език, но нямате възможност за превод на документите. Макар че по принцип е трудно да се избегне визуалният контакт с обвиняемия, тъй като сградите на съдилищата обикновено нямат отделни чакални за свидетелите, ако сте били жертва на сексуално посегателство, можете:

 • да използвате екран в съдебната зала, или
 • да свидетелствате чрез видеоконферентна връзка.

Ако предстои да свидетелствате и се намирате в опасност, председателят на съда може да разпореди изслушване при закрити врата, за да защити морала, обществения ред и Вас като жертва и/или Вашето семейство. Като частен обвинител можете да поискате изслушване при закрити врата.

Ако сте призован да свидетелствате и съдията прецени, че сте изложен на сериозен риск, или ако на такъв риск са изложени Вашата свобода, имущество или семейство, той може да предприеме следните действия:

 • да защити Вашата самоличност, адрес, професия и месторабота, като не използва тази информация в производството;
 • да Ви предпази от привикване в съда, като установи съда като адрес за уведомления;
 • да предотврати записването на изображението Ви чрез каквито и да е средства;
 • да разпореди полицейска защита по време на производството и след него;
 • да Ви осигури транспорт до съда в служебни автомобили;
 • да Ви въведе в съда в охранявана от полицията чакалня;
 • при изключителни обстоятелства да Ви предостави нова самоличност и финансова помощ, за да промените Вашето местоположение, пребиваване и работа.

Ако сте малолетно или непълнолетно дете, което дава показания, визуалният контакт между Вас и обвиняемия ще бъде предотвратен, като се използват всички възможни технически средства. Провеждането на очни ставки също е ограничено. Ако е налице какъвто и да е конфликт на интереси между Вас и Вашите законни представители, който Ви дава основания да се съмнявате, че в хода на разследването или наказателното производство интересите Ви ще се управляват по подходящ начин, или ако конфликтът е с един от Вашите родители, а другият родител не е в състояние да изпълнява по подходящ начин задълженията си да Ви представлява или да Ви окаже помощ, наред с други случаи, прокурорът ще поиска от съдията или от съда да Ви бъде определен процесуален настойник, който ще е задължен да Ви представлява по време на разследването и наказателното производство.

Ако сте чужденец, можете да получите безплатно услугите на устен преводач, ако не говорите испански език или съответния регионален език. Съдилищата предлагат услуга за устен превод, която ще бъде координирана със службата за подкрепа на жертвите на престъпления.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Ако сте подали съответното искане, Вие имате право да получите информация за датата, часа и мястото на съдебния процес и съдържанието на обвинителния акт срещу извършителя, както и да бъдете уведомен за следните решения:

 • решението да не се образува наказателно производство;
 • окончателното решение по производството;
 • решенията за лишаване от свобода или освобождаване на извършителя, както и за евентуално бягство на извършителя след задържането му под стража;
 • решения за предприемане на лични охранителни мерки или за изменение на вече приетите такива, когато са въведени, за да гарантират Вашата безопасност;
 • решения, издадени от всеки съдебен орган или управа на затвор, засягащи субекти, осъдени за престъпления, извършени с употребата на насилие или сплашване, и които представляват риск за Вашата безопасност;
 • решенията, които включват участието Ви като жертва при изпълнението на присъдата и които се постановяват в затвора, като например тези, засягащи класификацията на осъдения в режим от трета степен на затвор от открит тип, облекченията в затвора, краткосрочния отпуск, условното освобождаване и други.

Когато поискате да бъдете уведомен за посочените по-горе решения, трябва да посочите адрес на електронна поща или друг пощенски или домашен адрес, на който органът ще Ви изпраща съобщенията и уведомленията.

По изключение, ако нямате адрес на електронна поща, те ще бъдат изпратени по обикновена поща на предоставения от Вас адрес.

Ако сте гражданин, пребиваващ извън Европейския съюз, и нямате електронна поща или пощенски адрес, на който могат да бъдат изпратени съобщенията, те ще бъдат изпратени на испанската дипломатическа или консулска служба на държавата, в която пребивавате, за да бъдат публикувани.

Уведомленията, които можете да получавате, ще включват най-малко диспозитива на решението и мотивите за него.

Ако в качеството си на жертва сте се явили официално в производството, решенията ще бъдат съобщени на Вашия съдебен пълномощник и ще бъдат изпратени и на посочения от вас адрес на електронна поща.

Вие можете да изразите желанието си да не бъдете информиран за посочените по-горе решения по всяко време и в този случай искането Ви ще стане недействително.

Ако сте поискали да бъдете насочен към служба за подкрепа на жертвите на престъпления или ако получавате грижа чрез една от тези служби, имате правото да получите информация за данните за контакт на органа, който отговаря за производството, и за каналите за комуникация с този орган, както и информация за датата, часа и мястото на съдебния процес и съдържанието на обвинителния акт срещу извършителя.

Ако сте жертва на престъпление, свързано с основано на пола насилие, имате правото да бъдете информиран за процесуалното положение на нападателя и за предприетите охранителни мерки, без да трябва да искате това. По всяко време можете да изразите желанието си да получавате информация.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Ако вече сте конституиран като частен обвинител, Вашият адвокат ще има достъп до изложението и до другите документи по делото.

Ежедневните дейности на адвокатите включват достъп до юридическата информация и документация, по-специално в случаите, когато клиентът им не е страна в производството.

Съгласно испанското законодателство страните, които се явяват, могат да бъдат информирани за производството и да участват във всички процесуални действия.

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.