Права на жертвите – по държави

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Ако желаете да обжалвате съдебното решение, в случай че обвиняемият е признат за невинен, имайте предвид, че ако не сте били страна в производството, не можете да обжалвате решението.

Ако сте били страна в производството и сте се конституирал като частен обвинител, можете да подадете жалба, както следва:

 • срещу съдебното решение — в срок от десет дни, след като то ви е било връчено; предвидени са различни основания, на които решението може да се обжалва, и е възможно доказателствата да бъдат преразгледани. Това представлява обжалване по общия ред;
 • касационна жалба може да бъде подадена в срок от пет дни от връчването на решението; тя може да бъде подадена на основание нарушение на закона или Конституцията на Испания, или неспазване на изискванията за форма. Това е извънредна жалба.

Като граждански ищец можете да подадете касационна жалба само по въпроси, свързани с Вашето обезщетение.

Що се отнася до възможностите за подаване на други жалби, ако първоначално сте обжалвали по общия ред, след това можете да подадете касационна жалба. Тази касационна жалба се разглежда от Върховния съд.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito) ще Ви предоставят информация за жалбите, които можете да подадете срещу решения, които считате за несъвместими с Вашите права.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

Ако сте подали съответното искане, имате право да бъдете уведомен за следните решения:

 • решението да не се образува наказателно производство;
 • окончателното решение по делото;
 • решенията за лишаване от свобода или освобождаване на извършителя, както и евентуалното бягство на извършителя след задържането му под стража;
 • решенията за прилагане на охранителни мерки за лична защита или за изменение на вече приети такива, когато целта им е да гарантират Вашата безопасност;
 • решенията на който и да е съдебен орган или управа на затвор, засягащи лица, осъдени за престъпления, извършени с употребата на насилие или сплашване и представляващи риск за Вашата безопасност;
 • решенията, които включват участието Ви при изпълнението на присъдата и които се постановяват по въпроси, свързани с лишаването от свобода, решенията, засягащи класификацията на осъдения като затворник, за когото се прилага режим на лишаване от свобода от трета степен в затвор от открит тип, както и решенията, във връзка с облекчаване на режима на лишаване от свобода, краткосрочния отпуск, условното освобождаване и други.

Основното Ви право по време на изпълнение на съдебното решение е правото на информация относно осъждането на обвиняемия. По принцип информацията относно неговото освобождаване от затвора се разглежда като част от правото му на неприкосновеност на личния живот и не може да Ви бъде съобщена.

По изключение, ако сте били жертва на насилие, основано на пола, информация относно процесуалния статут на обвиняемия и изтърпяването на присъдата му ще Ви бъде предоставяна докато е в сила заповедта за защита или ограничителната заповед.

Ако сте конституиран като частен обвинител в производството, можете да участвате в процедурата за вземане на решение за отлагане на присъдата на обвиняемия. Изпълнението на присъда „лишаване от свобода“ за срок, по-кратък от две години, може да бъде отложено, ако в рамките на даден срок не е налице повторно извършване на престъпление. След този срок присъдата изтича. Решението за отлагане на присъдата се взема от съдията, като Вие ще бъдете изслушан преди то да бъде постановено.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви предоставят информация за предоставената ви в качеството на жертва възможност да участвате при изпълнението на присъдата „лишаване от свобода“ и ще Ви съдействат по всякакъв начин, така че да можете да упражнявате признатите Ви от закона права.

Ако сте жертва на тероризъм, Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния висш съд (Audiencia Nacional) ще Ви предостави информационни канали, за да узнавате всичко във връзка с изтърпяването на наложената присъда „лишаване от свобода“ от извършителя до момента на пълното ѝ изтърпяване, особено в случаите на облекчаване на режима на лишаване от свобода или освобождаване на осъдените.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Ако съдебното решение се изпълнява и е налице необходимост от защита, можете да продължите да бъдете защитавани, ако съдията прецени това. Можете да получите полицейска защита или, в изключителни случаи, нова самоличност или финансова помощ, за да промените местопребиваването или работата си.

При определени престъпления, като например основано на пола насилие или домашно насилие, можете да поискате заповед за защита, като периодът, за който тя ще бъде валидна, ще бъде определен с решение на съдебния орган.

Заповед за защита може да бъде искана пряко от съдебния орган или от прокурора или от правоприлагащите органи, Службите за подкрепа на жертвите на престъпления или социалните служби или от институциите за социални грижи към публичната администрация.

Заповедта за защита предоставя цялостен статут на защита, който включва определени по закон граждански и наказателни охранителни мерки и всякаква друга помощ и мерки за социална защита, установени в правната система.

Издаването на заповед за защита води до задължение да се информирате непрекъснато за процесуалното положение на обвиняемия или заподозрения, както и за обхвата и срока на валидност на наложените охранителни мерки. По-специално непрекъснато ще бъдете информиран за положението на предполагаемия нападател в затвора. За тази цел заповедта за защита ще бъде изпратена на администрацията на затвора.

Защитата ви може да бъде осигурена и чрез налагане на определени санкции или мерки за сигурност спрямо извършителя: ограничителни заповеди, лишаване от родителски права или право на настойничество, отнемане на правото да се носят и използват оръжия и т.н. Освен това в случаите, когато изпълнението на присъдата е отложено преди реалното лишаване от свобода, съдията може да забрани на извършителя да посещава определени места или да се доближава до Вас, да го задължи да участва в специални образователни програми и други.

Като жертва имате право:

а) да поискате предвидените от закона мерки или правила за поведение, които се считат за необходими, за да се гарантира Вашата безопасност, да бъдат наложени на условно предсрочно освободеното лице, когато това лице било е осъдено за деяния, поради които е възможно да се заключи, че може да възникне опасност за Вас;

б) да предоставите на съдията или на съда всяка информация, която е от значение за вземането на решение относно изпълнението на наложеното наказание, гражданските отговорности, произтичащи от престъплението, или наложената конфискация.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще си сътрудничат и ще координират действията си с органите, институциите и службите, които могат да участват при оказване на съдействие на жертвите: съдебната система, прокуратурата, служителите на правоприлагащите органи, особено в случаите на уязвими жертви с висок риск от виктимизация. Освен това, ако сте жертва, която изисква специални мерки за защита, посочените органи, институции и служби ще разгледат Вашия случай, за да определят какви мерки за защита, помощ и подкрепа следва да Ви бъдат предоставени, което може да включва следното:

 • предоставяне на психологическа подкрепа или помощ за справяне с разстройствата, причинени от престъплението, като се използват най-подходящите психологически методи за грижа за Вас;
 • придружаване по време на съдебния процес;
 • информация относно наличните психосоциални ресурси и ресурси за полагане на грижи, както и насочване към тези услуги, ако го поискате;
 • всички специални мерки за подкрепа, които могат да бъдат необходими, ако сте жертва със специфични нужди от защита;
 • насочване към специализирани услуги за подкрепа.

За колко време?

Мерките за защита, които са от компетентността на съда, ще бъдат валидни за срока, определен от съдебния орган в съответното решение.

Поради качеството ви на жертва Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще наблюдават положението Ви — особено ако сте уязвима жертва — през цялото наказателно производство и за подходящ период след неговото приключване, независимо дали самоличността на извършителя и резултатите от производството са известни.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Основното Ви право по време на изпълнение на решението е правото на информация относно осъждането на обвиняемия. По принцип информацията относно неговото освобождаване от затвора се разглежда като част от правото му на неприкосновеност на личния живот и не може да Ви бъде съобщена.

По изключение, ако сте били жертва на насилие, основано на пола, информация относно процесуалния статут на обвиняемия и изтърпяването на присъдата му ще ви бъде предоставяна докато бъде в сила заповедта за защита или ограничителната заповед, освен в случаите, когато изразите желанието си да не получавате информация по въпроса.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви предоставят информация за предоставената Ви в качеството на жертва възможност да участвате при изпълнението на присъдата „лишаване от свобода“ и ще Ви съдействат по всякакъв начин, така че да можете да упражнявате признатите Ви от закона права.

Ако сте жертва на тероризъм, Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния висш съд (Audiencia Nacional) ще Ви предостави информационни канали, за да узнавате всичко във връзка с изтърпяването на наложената присъда „лишаване от свобода“ до момента на пълното ѝ изтърпяване, особено в случаите на облекчаване на режима на лишаване от свобода или на освобождаване на осъдените.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Ако сте подали съответното искане, имате право да бъдете уведомен, наред с другото, за следните решения:

 • решенията за лишаване от свобода или освобождаване на извършителя, както и евентуалното бягство на извършителя след задържането му под стража;
 • решенията на който и да е съдебен орган или управа на затвор, засягащи лица, осъдени за престъпления, извършени с употребата на насилие или сплашване и представляващи риск за Вашата безопасност;
 • решенията, които включват участието Ви при изпълнението на присъдата и които се постановяват по въпроси, свързани с лишаването от свобода, решенията, засягащи класификацията на осъдения като затворник, за когото се прилага режим на лишаване от свобода от трета степен в затвор от открит тип, както и решенията във връзка с облекчаване на режима на лишаване от свобода, краткосрочния отпуск, условното освобождаване и други.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви предоставят информация за предоставената Ви в качеството на жертва възможност да участвате при изпълнението на присъдата „лишаване от свобода“ и ще Ви съдействат по всякакъв начин, така че да можете да упражнявате признатите Ви от закона права.

Ако сте жертва на тероризъм, Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния висш съд (Audiencia Nacional) ще Ви предостави информационни канали, за да узнавате всичко във връзка с изтърпяването на наложената присъда „лишаване от свобода“ до момента на пълното ѝ изтърпяване, особено в случаите на облекчаване на режима на лишаване от свобода или на освобождаване на осъдените.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване?

Като жертва на престъпление Вие ще имате право:

 • да поискате спрямо условно предсрочно освободеното лице да бъдат наложени предвидените от закона мерки или правила за поведение, които се считат за необходими, за да се гарантира Вашата безопасност, когато това лице е било осъдено за деяния, поради които е възможно да възникне опасност за Вас;
 • да предоставите на съдията или на съда всяка информация, която е от значение за вземането на решение относно изпълнението на наложената присъда, гражданските отговорности, произтичащи от престъплението, или наложената конфискация.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви предоставят информация за предоставената ви в качеството на жертва възможност да участвате при изпълнението на присъдата „лишаване от свобода“ и ще Ви съдействат по всякакъв начин, така че да можете да упражнявате признатите Ви от закона права.

Ако сте жертва на тероризъм, Службата за информация и подкрепа на жертвите на тероризъм към Националния висш съд ще Ви предостави необходимите информационни канали, за да узнавате всичко във връзка с изтърпяването на наложената присъда „лишаване от свобода“ до момента на пълното ѝ изтърпяване, особено в случаите на облекчаване на режима на лишаване от свобода или на освобождаване на осъдените.

Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Ако сте поискали да бъдете уведомяван за някои решения, постановявани по въпроси, свързани с лишаването от свобода, както и за решенията, засягащи класификацията на осъдения като затворник при режим на лишаване от свобода от трета степен в затвор от открит тип, и за решенията във връзка с облекчаване на режима на лишаване от свобода, краткосрочния отпуск, условното освобождаване и т.н., можете да ги обжалвате дори ако не сте били страна в производството. Желанието да обжалвате трябва да бъде заявено пред компетентния съдебен секретар, без за това да са необходими услугите на адвокат. Това намерение трябва да се заяви в срок от пет дни, считано от момента, в който сте били уведомен за решението, като жалбата трябва да бъде подадена в срок от петнадесет дни след това уведомяване.

За да можете да обжалвате евентуалното класифициране на осъдения на режим на лишаване от свобода от трета степен в затвор от открит тип, трябва да сте жертва на едно от следните престъпления:

 • убийство;
 • аборт;
 • телесни повреди;
 • престъпления срещу свободата;
 • престъпления, изразяващи се в изтезания, и престъпления срещу моралната неприкосновеност;
 • престъпления срещу сексуалната свобода и сплашване;
 • кражба с употребата на насилие или сплашване;
 • тероризъм;
 • трафик на хора.

Преди управата на затворите да постанови някое от посочените по-горе решения, въпросното решение ще ви бъде съобщено, за да можете да представите всички аргументи, които смятате за подходящи, при условие че сте подали съответното искане за уведомяване за тези решения.

Службите за подкрепа на жертвите на престъпления ще Ви предоставят всяка информация, която може да Ви бъде необходима, за жалбите, които можете да подадете срещу решения, които считате за несъвместими с Вашите права.

Последна актуализация: 11/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.